Kuntaliiton ohje valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman laatimiseen

Uudet ohjeet ympäristönsuojelun valvontaan

Kuntaliitto on laatinut ohjeen kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman laatimisen tueksi. Vuonna 2014 uudistettu ympäristönsuojelulaki toi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uuden lakisääteisen tehtävän, valvontasuunnitelman ja -ohjelman laatimisen 1.9.2017 mennessä.

Suunnitteluvelvollisuus koskee ympäristönsuojelulain mukaisia luvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja. Ohjeen tarkoituksena on toimia tarkastuslistana valvontasuunnitelman- ja ohjelman laadinnassa. Suunnitelman laajuus ja tarkempi sisältö ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen harkinnassa.

Ohje sisältää ympäristönsuojelulain ja -asetuksen vaatimukset valvontasuunnitelman- ja ohjeen sisällölle sekä ehdotukset suunnitelman sisällöstä ja rakenteesta. Ohjeessa on käsitelty myös muun lainsäädännön mukaista kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvaa valvontaa ja sen sisällyttämistä valvontasuunnitelmaan. Ohjeeseen on lisäksi liitetty esimerkki riskinarvioinnin toteuttamisesta.

Ympäristöministeriön ohje ympäristölupien valvonnasta

Ympäristöministeriö on uudistanut ympäristölupien valvonnasta 7.11.2012 annetun ohjeen. Uusi ympäristövalvonnan ohje on tarkoitettu ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain ja merenkulun ympäristönsuojelulain tarkoittamille valtion valvontaviranomaisille (ELY-keskukset). Ohjeen liitteessä on kuvattu pienille ja keskisuurille kunnille hyviä valvontakäytäntöjä. Suuret kunnat voivat soveltaa ohjetta sellaisenaan.

Kaikille valvontamenettelyille yhteisen yleisen osan lisäksi ohjeessa esitetään valvontamenettelyt lakikohtaisesti. Ympäristönsuojelulaki ja jätelaki sisältävät velvoitteet suunnitelmallisen valvonnan järjestämiselle. Vesilaissa ja merenkulun ympäristönsuojelulaissa vastaavaa velvollisuutta ei ole.

Ohjeessa on otettu huomioon työryhmätyön jälkeen voimaan tulleet ympäristönsuojelulakiin ja jätelakiin tehdyt muutokset. Muutetussa ympäristönsuojelulaissa muun muassa luovuttiin ympäristöluvissa määrätystä lupamääräysten tarkistamismenettelystä, mikä muutti ympäristönsuojelulain mukaisten valvontaviranomaisten tehtäviä säännöllisessä valvonnassa. Jätelain muutoksella (1518/2015) selkeytettiin jätehuollon tarkastuksia koskevia säännöksiä.

Ympäristövalvonnan ohje on laadittu sovittaen se yhteen Ympäristönsuojelulainsäädännön laillisuusvalvontaoppaan 2014 (Ympäristöhallinnon ohjeita 9/2014) kanssa. Laillisuusvalvontaoppaassa keskitytään valvontamenettelyiden kuvaamiseen ja ympäristövalvonnan ohjeessa pyritään antamaan valvojille ohjeet siitä, mitä valvontatilanteissa pitää kulloinkin tehdä.

 

Linkkejä: