Hajajätevesi sääntelyn lievennykset voimassa - kuntia ohjeistetaan toimeenpanossa

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn sääntely muuttui jälleen eräin osin. Ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) ja sen perusteella annettu uusi hajajätevesiasetus (157/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Sääntelyä kohtuullistettiin hallitusohjelman mukaisesti. Muutokset koskevat ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvia käyttökuntoisia jätevesijärjestelmiä, joiden sijainti määrää, milloin niiden on täytettävä jäteveden käsittelylle asetetut vaatimukset.

Ranta-alueilla ja pohjavesialueilla jätevesien käsittelyjärjestelmän täytettävä perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Jos kunnat ovat määritelleet nämä ranta-alueet ja pohjavesialueet lisäksi ympäristönsuojelumääräyksissään herkiksi alueiksi, tulee järjestelmän täyttää 31.10.2019 mennessä niin kutsuttu kunnan ankarampi puhdistusvaatimus. Määräaikaa on nyt siirretty alkuperäisestä kolmannen kerran.

Muutoksena aiempaan, muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä perustason puhdistusvaatimus tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä riippuen ankarampi puhdistusteho vasta muun remontin yhteydessä.

Kunnat voivat antaa lakia ankarampia vaatimuksia jätevesien käsittelylle ympäristönsuojelumääräyksissään entiseen tapaan, mutta huomattava on, että kuntien määräykset tulevat noudatettavaksi vasta kun laista tulee velvoite korjata jätevesijärjestelmä.

Enintään viiden vuoden määräaikaista poikkeamista velvoitteista voi hakea kunnan määräämältä viranomaiselta 31.10.2019 alkaen ranta-ja pohjavesialueilla, jos jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Muutoksena aiempaan poikkeamisen edellytysten osalta riittää, että vain toinen edellytys täyttyy.

Muutosten johdosta määräaikaan sidotuista jätevesijärjestelmien korjausvelvoitteista luovutaan laajoilla alueilla. Jätevedet eivät edelleenkään saa aiheuttaa ympäristön, kuten lähivesien ja kaivovesien pilaantumista tai hygieniahaittoja. Erityisesti taajaan asutuissa viemäriverkostojen ulkopuolisissa kylissä, joissa vanhoja jätevesijärjestelmiä ja talousvesikaivoja on lähellä toisiaan, pilaantumisen riski on olemassa ja neuvonnan ja valvonnan kohdentaminen tällaisille alueille voi olla tarpeen.

Muuttuneet säädökset aiheuttavat jälleen muutoksia kunnan ympäristönsuojelu-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisen toimintaan sekä kunnan vesihuollon kehittämiseen. Muutosten toimeenpanon tueksi kuntiin on tänään lähetetty ympäristöministeriön ja Kuntaliiton yhteinen ohjekirje, hajajätevesiopasta päivitetään ja kansalaisille suunnattuja esitteitä ja muuta infomateriaalia on päivitetty. Ympäristöministeriö, Kuntaliitto, vesiensuojeluyhdistykset ja muut alan toimijat järjestävät muuttuneista säädöksistä koulutuksia kuntien viranomaisille, jätevesineuvojille ja muille alan toimijoille.

Lisätietoa aiheesta:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!