Vuoden 2018 ennakolliset valtionosuuslaskelmat päivitetty

valtionosuudet

Esitys valtion vuoden 2018 talousarvioksi ja vuoden 2018 Kuntatalousohjelma julkaistiin tiistaina 19.9.2017. Niiden mukaan valtion toimenpiteiden vaikutus kuntien talouteen vuonna 2018 on noin 129 miljoonaa euroa kuntataloutta heikentävä. Samana päivänä valtion talousarvioesityksen kanssa Kuntaliitto päivitti kuntien vuoden 2018 ennakolliset valtionosuuslaskelmat Kuntaliitto.fi-sivustolle. Toukokuussa julkaistut ennakolliset valtionosuuslaskelmat oli edellisen kerran päivitetty kesäkuussa.

Valtion talousarvioesityksen julkaisun 19.9. myötä myös usea valtionosuuslaskelmissa aiemmin alustavana ja ennakollisena ollut erä on saanut vahvistusta ja tarkentunut. Tällaisia ovat esimerkiksi valtionosuuteen tehtävien vähennysten ja lisäysten summat ja verotuloihin perustuva tasaus. Lopullisia syyskuun laskelmat eivät kuitenkaan vielä ole, sillä osa määräytymisperusteista ja muista laskentatiedoista puuttuu edelleen. Seuraava päivitys valtionosuuslaskelmiin tehdään vuoden 2016 verotuksen valmistuttua marraskuussa 2017.

Valtionosuustuloja ennakoitaessa tulee ottaa huomioon valtionosuusjärjestelmän kaksiosaisuus. Vaikka Kuntaliitto tekee ennakkolaskelman vain valtiovarainministeriön hallinnoimasta valtionosuudesta, kokonaisarviointia tehtäessä tulee kunnissa ottaa huomioon myös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuusrahoitus. Suurin osa nk. OKM:n valtionosuudesta perustuu 20.9. tilastointiajanhetken oppilasmääriin ja muihin toimintatietoihin. Kuntaliiton laskelmissa OKM:n valtionosuusrahoitus on sisällytetty ennakkolaskelmaan vuoden 2017 tasoisena.

Kilpailukykysopimus ja kustannustenjaon tarkistus alentavat valtionosuutta vuonna 2018

Valtion talousarvioesityksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuusmomentille (29.90.30.) esitetään 8 458 milj. euroa vuonna 2018. Tämä on noin 150 milj. euroa (2 %) vähemmän kuin vuonna 2017. Suurimmat muutokset valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysopimuksesta (-119 milj. euroa) ja valtionosuuslain mukaisesta kustannustenjaon tarkistuksesta (-177 milj. euroa). Kuntien veromenetysten kompensaatio puolestaan lisää valtionosuutta talousarvioesityksen mukaan 131 milj. euroa vuonna 2018.

Kilpailukykysopimuksen johdosta kuntien valtionosuutta leikattiin 356 milj. euroa (-64 €/as) vuonna 2017. Sopimukseen sisältyvän työajan pidentämisen arvioidaan tuottavan kunnissa lisää säästöjä vuonna 2018, mistä johtuen valtionosuudesta leikattava euromäärä kasvaa vuonna 2018 yhteensä 468 milj. euroon (-85 €/as). Uutta kilpailukykysopimuksesta johtuvaa leikkausta tulee siis 21 euroa asukasta kohden (yht. 119 milj. euroa) vuonna 2018.

Vuodesta 2015 alkaen valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus on tehty joka vuosi. Kustannustenjaon tarkistuksessa valtionosuuden perusteena käytettävät kustannukset tasataan koko maan tasolla yhtä suuriksi kuin kuntien yhteenlasketut todelliset kustannukset samana vuonna ovat olleet. Vuodelle 2018 tehtävän kustannustenjaon tarkistuksen pohjana ovat kuntien todelliset kustannukset valtionosuuteen oikeuttavissa tehtävissä vuonna 2015. Koska vuonna 2015 kuntien yhteenlasketut todelliset kustannukset olivat pienemmät kuin valtionosuuden laskennallinen kustannus, laskennallista kustannusta alennetaan perushintoja pienentämällä. Tästä johtuen myös valtionosuus vuonna 2018 alenee yhteensä noin 177 miljoonaa euroa. Vaikutus on jokaisessa kunnassa eri suuruinen, sillä laskennalliset kustannukset vaihtelevat kunnittain kunnan palvelutarpeen eroista ja erilaisista ominaisuuksista johtuen.

Kilpailukykysopimuksen ja kustannustenjaon tarkistuksen lisäksi syyskuussa julkaistussa valtionosuuden ennakkolaskelmassa on otettu huomioon mm. veromenetysten kompensaatio (+131 milj. euroa), varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensointi valtionosuusjärjestelmän kautta (+25 milj. euroa) ja tehtävien ja velvoitteiden muutokset (mm. erikoissairaanhoidon tehostaminen, omais- ja perhehoidon kehittäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen tarkistaminen). Tasauksen laskennassa on käytetty verohallinnon 11.9.2017 julkaisemia vuoden 2016 ennakollisia verotietoja.

Valtionosuusprosentti ja muita keskeisiä valtionosuuslaskennan määreitä

Syyskuun laskelmapäivityksessä käytettyjä keskeisiä lukuja:

 • Asukasmäärä 31.12.2016: 5 474 083
 • Valtionosuusprosentti 25,34 %
 • Kunnan omarahoitusosuus, peruspalvelujen valtionosuus: 3 540,30 €/as
 • Kunnan omarahoitusosuus, OKM:n valtionosuus: 255 €/as
 • Kotikuntakorvauksen perusosa 6 518,15 €/oppilas
  • Ikäryhmittäiset porrastukset (0,91 / 1,00 / 1,60) eivät muutu
 • Ikäryhmittäiset perushinnat (€/ikäryhmään kuuluva), kunnan peruspalvelujen valtionosuus
  • ikä 0-5             8 199
  • ikä 6                 8 699
  • ikä 7-12           7 291
  • ikä 13-15        12 522
  • ikä 16-18        4 011
  • ikä 19-64        1 009
  • ikä 65-74        2 029
  • ikä 75-84        5 564
  • ikä 85+            18 911
 • Verotuloihin perustuva tasaus
  • Keskimääräinen veroprosentti 19,87 %
  • Tasausraja 3 756 €/as
  • Tasauslisän saajia 265 kpl
  • Tasausvähennyksen maksajia 30 kpl

Päivitetyt vuoden 2018 ennakolliset valtionosuuslaskelmat löytyvät osoitteesta:                                https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/valtionosuudet-v…

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista