Reaaliaikainen arviointi maakunta- ja sote-uudistuksesta:

Tutkijat kiirehtivät osallisuuden lisäämistä

Keskeiset kuntatutkijat peräävät maakunta- ja sote-uudistukseen lisää johtamisvastuun jakoa ja eri toimijoiden osallistamista. Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelmaan kuuluva kuntauudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus osoittaa, että jatkuva epävarmuus ja valmistelun ulkokehälle joutuminen on lisännyt osaoptimointia ja irtiottoja. Tutkijat antavat uudistuksen valmisteluun ja toteuttamiseen kehittämisehdotuksia sekä valtakunnallisesti, maakunnille että kunnille.

Jari Stenvall, Hanna Vakkala ja Siv Sandberg arvioivat maakunta- ja sote-uudistuksen sekä tulevaisuuden kunnan valmistelua raportissaan ”Navigoivat kunnat”, joka perustuu viimeaikaisiin kysely-, haastattelu- ja lausuntoaineistoihin.

Maakunta- ja sote-uudistus näyttäytyy kuntatoimijoille monien eritasoisten uudistusten kokonaisuutena, joka on vaikeasti hahmotettava ja aiheuttaa kuntiin monia muitakin muutosvaikutuksia. Niiden konkretisoiminen ja sisäistäminen on lisännyt kriittisyyttä ja epävarmuutta. Kuntien osallisuus ja vaikuttaminen valmisteluun ja toteutukseen ovat kuitenkin tutkijoiden mukaan uudistuksen olennaisia lähtökohtia.

Kuntatoimijoiden kriittisyys uudistusta kohtaan on kasvanut syksyn 2016 tilanteeseen verrattuna. Kriittisimmät huomiot koskivat uudistuksen taloudellisia vaikutuksia, palvelujen integraatiota, terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista sekä maakuntien edellytyksiä toteuttaa palvelujen järjestämisvastuu. Sen sijaan kuntien enemmistö uskoi uudistuksen edistävän palveluinnovaatioiden käyttöönottoa sekä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihinsa. Moni kunta ilmaisi lausunnoissaan hyväksyvänsä valinnanvapauden idean, mutta suhtautui kriittisesti sen toteuttamistapaan.
 

Valmisteluprosessin ulkokehällä tiedon ja osallisuuden tarpeet korostuvat

Epävarmassa muutostilanteessa tiedon ja osallisuuden tarpeet olivat voimakkaimmat valmisteluprosessin ulkokehällä. Ulkokehälle jääminen lisää kriittisyyttä ja tulkintoja valmistelun ristiriitaisuudesta.

- Kun tähän yhdistyvät huolet palveluista, kunnan tulevaisuudesta ja valta-asetelmien kehittymisestä, kasvaa riski sille, että kärjistyviä konflikteja ja irtiottoja tullaan näkemään myös jatkossa. Osallisuuden ja vuorovaikutuksen merkitys uudistuksen onnistumisen kannalta on tässä yhteydessä tärkeä tunnistaa – niin kansallisella tasolla kuin maakunnissakin – ja aivan erityisesti niissä kunnissa, jotka kaikkein helpoiten ajautuvat paitsioon, tutkijat huomauttavat.
 

Kehittämisehdotuksia kunnille, maakunnille ja kansalliseen valmisteluun

Tutkijat antavat valtakunnalliseen valmisteluun kuusi ehdotusta, maakuntien uusille organisaatioille kuusi suositusta sekä kunnille viisi kehittämisajatusta. Keskeistä on, että uudistuksen valmistelu olisi nykyistä osallistavampaa sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti. Uudistuksen yhteiseksi kokemista tulee vahvistaa ja ottaa kuntalais- ja asiakasnäkökulma paremmin huomioon. Eri tasojen kehittämistoimintaa on pystyttävä aktivoimaan. Olennaista on myös kuntien identiteetin ja merkityksen edistäminen.

Raportti: Stenvall Jari, Vakkala Hanna & Sandberg Siv (2018): Navigoivat kunnat. Acta nro 270. ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 5. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. (e-kirja) tai tilaa painettu versio hintaan 25.00€

Lisätietoja:
Jari Stenvall, professori, Tampereen yliopisto, puh. 040-828 4350
Hanna Vakkala, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto, puh. 040-484 4230
Siv Sandberg, tutkija,  Åbo Akademi, puh. 02-215 4562
Arto Koski, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto, puh. 050-542 9299 

Kuvio. Kuntapäättäjien arviot sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista eri asioihin syksyllä 2017. Vastausten %-jakaumat ARTTU2-tutkimuskunnissa, n=192-193.
Kuvio. Kuntapäättäjien arviot sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista eri asioihin syksyllä 2017.
Vastausten %-jakaumat ARTTU2-tutkimuskunnissa, n=192-193.

 

Lisätietoja ARTTU2-tutkimusohjelmasta verkkosivuillamme:
www.kuntaliitto.fi/arttu2
 

Blogisarja uudistusten reaaliaikaisesta arvioinnista:
https://www.kuntaliitto.fi/bloggaajat/blogisarja-uudistusten-reaaliaikaisesta-arvioinnista

 • Sisäpiirit vievät hallinnon uudistamisen epäonnistumisiin (20.2.2018)
 • Millaiseksi muotoutuu kuntien rooli hyvinvoinnin edistämisessä? (24.1.2018)
 • Ei koskaan tai vasta 3000-luvulla.” Kyynisyyttä ja uudistusväsymystä ilmassa (20.1.2018)
 • Heikko tietämys uudistuksesta altistaa ristiriidoille (21.12.2017)
   

Aikaisemmin ilmestyneet Uudistusten reaaliaikaisen arviointitutkimuksen raportit:
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/julkaisut

 • Mitä sote- ja maakuntauudistus merkitsee kunnille? Siv Sandberg. Uutta ARTTU2-ohjelmasta julkaisuja nro 10/2017.
 • Välitilan johtaminen kunnissa. Jari Stenvall, & Kaija Majoinen. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 5/2017.
 • Kelluvat kunnat.  Reaaliaikainen arviointitutkimus sote- ja maakuntauudistuksen ja tulevaisuuden kunnan valmistelusta. Jari Stenvall, Hanna Vakkala & Siv Sandberg. ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 2.  Acta nro 265. Kuntaliitto 2017.
 • Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus. Siv Sandberg. Uutta ARTTU2-ohjelmasta julkaisuja nro 1/2017.
 • REA-puntarikyselyn perustulosraportti. Siv Sandberg. Uutta ARTTU2-ohjelmasta julkaisuja nro 12/2016.
 • Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. Vuosina 2011-2014 kuntiin kohdistuneiden uudistusprosessien arviointi. Jari Stenvall, Antti Syväjärvi, Hanna Vakkala, Petri Virtanen & Kari Kuoppala. ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 1. Acta nro 258. Kuntaliitto 2015.

Navigoivat kunnat. (e-kirja)

Stenvall Jari, Vakkala Hanna & Sandberg Siv. Raportissa tarkastellaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa kuntien näkökulmasta,

Navigoivat kunnat. (painettu versio)

Stenvall Jari, Vakkala Hanna & Sandberg Siv. Raportissa tarkastellaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa kuntien näkökulmasta.

ARTTU2-tutkimusohjelma

Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma vuosina 2014 - 2018.

Uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA)

Osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa toteutetaan uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA-tutkimus) 2016-2017.

Tagit