Julkiset kuulutukset viedään kunnan verkkosivuille 1.1.2020 alkaen

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan jatkossa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. Hallintolakiin lisätään uusi säännös (62 a §, Julkinen kuulutus).

Uudella sääntelyllä ei puututa kuulutusmenettelyn käyttöalaan. Erityislainsäädännössä säädetään, missä asiassa ja missä asian käsittelyvaiheessa kulutetaan. Kunnan ilmoitukset, jotka eivät perustu erityislain säännökseen, julkaistaan jo nyt kuntalain 108 §:n nojalla kunnan verkkosivuilla.

Monet lupapäätökset annetaan tiedoksi erityissäännöksen nojalla ns. julkipanomenettelyllä. Julkipanomenettely poistuu ja se korvataan hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee sitä vielä noudattaa. Sama koskee muuta viittausta viranomaisen tai muun toimijan ilmoitustauluun.

Julkinen kuulutus 1.1.2020 alkaen

Yleissäännös julkisista kuulutuksista on hallintolaissa. Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja kunnan verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden tai muun tähän rinnastettavan syyn vuoksi julkaista kunnan verkkosivuilla, se on julkaistava lisäksi virallisessa lehdessä.

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä kunnan verkkosivuilla yleisesti nähtävillä 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti.

Kuulutuksessa on oltava seuraavat tiedot:

  • mitä asia koskee
  • missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä
  • päivämäärä, jolloin kuulutus on julkaistu verkkosivuilla
  • tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta

Verkkosivuilla julkaistavassa kuulutuksessa ei saa julkaista salassa pidettäviä tietoja. Jos kuulutettaviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja, ne on poistettava verkkosivuille vietävästä asiakirjasta.

Henkilötietojen julkaiseminen

Vain tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot voidaan julkaista. Julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava kunnan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan päätyttyä.

 

Katso myös

Kuntaliitto täsmentää tiedottamistaan koskien julkisten kuulutusten julkaisemista
Uutinen 4.12.2019

***

Kolmannen kappaleen tekstiä muokattu 20.11.2019 (erikoislainsäädäntö).

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!