Kuntalain muutos

Kunnille helpotusta poikkeusolojen sähköisten kokousten järjestämiseksi

Eduskunta on hyväksynyt valtioneuvoston esityksen kuntalain väliaikaiseksi muuttamiseksi. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.5.2020.

Helpotusta kuntien sähköiseen kokoustamiseen

Lakimuutoksen tarkoitus on helpottaa kuntien ongelmia saada kokouksia pidetyksi etäyhteyksien avulla. Ongelmia on ollut erityisesti valtuustojen koollekutsumisen kanssa. Tälläkin hetkellä on edelleen lukuisia kuntia ja kuntayhtymiä, joiden hallintosäännöt eivät mahdollista kokoustamista etänä, sähköisesti. Lakimuutos antaa mahdollisuuden nopealla aikataululla siirtyä uuteen kokousympäristöön kaikkien toimielinten, myös valtuustojen, osalta.

Niille kunnille ja kuntayhtymille, joissa etäkokoukset jo pyörivät ja säännöt ovat riittävät, tulee myös helpotusta: lain esitöissä selvennetään yhdenvertaisen näkö- ja ääniyhteyden vaatimusta sekä selkiytetään ohjelmistojen vaatimustasoa.

Kuntalakiin on lisätty säännökset kunnanhallituksen toimivallan lisäämiseksi siten, että  

  • Kunnanhallitus voi väliaikaisesti ottaa käyttöön omalla päätöksellään kuntalain 98 §:n mukaiset sähköiset päätöksentekotavat riippumatta siitä, mitä niistä on määrätty kunnan hallintosäännössä.
  • Kunnanhallitus voi päättää, että sähköinen kokous voidaan pitää uuden 99 a §:n mukaisilla edellytyksillä. Säännöksellä täsmennetään yhdenvertaisen ääni- ja kuvayhteyden vaatimusta.
  • Kunnanhallitus voi hallintosäännön määräyksistä poiketen päättää myös, että toimielimen julkisen kokouksen yleisöjulkisuus voidaan toteuttaa siten, että kokousta voi seurata vain sähköisesti.
  • Kunnanhallituksen päätökset koskevat kunnan kaikkia toimielimiä, myös kunnanvaltuustoa. Kunnanhallitus voi myös päättää määräysten soveltamisesta kunkin toimielimen osalta erikseen sekä siitä, sovelletaanko niitä kunkin toimielimen osalta esimerkiksi koko lain voimassaoloajan vaiko kokouskohtaisesti.

Lakimuutoksen perusteluista työkaluja epäselvyyksien ratkomiseen

Kunnissa on aiheuttanut paljon epäselvyyttä edellytys sähköisessä kokouksessa läsnä oleviksi todettujen yhdenvertaisesta näkö- ja ääniyhteydestä. Kunnissa yleisesti käytössä olevat sähköiseen kokoukseen käytettävät ohjelmat kun eivät välttämättä kaikilta osin täysin mahdollista yhtäaikaista ja jatkuvaa video- ja ääniyhteyttä. Näin ollen edellytystä yhdenvertaisesta näkö- ja ääniyhteydestä sen laajassa merkityksessä ei tosiasiallisesti ole voitu toteuttaa.

Hallituksen esityksen perustelut selkiyttävät tilannetta kentällä: Perustelujen mukaan sähköisen kokouksen teknisenä alustana voi olla joku yleisesti käytettävissä oleva videoneuvottelu- ja vastaava ohjelmisto, kuten Teams, Skype tai muu vastaava. Kuvayhteyden ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla keskeytyksettä käytössä, vaan riittää, että kuva näkyy käytettäessä puheenvuoroja. Pelkkä puhelinkokous – jolloin käytössä olisi vain ääniyhteys – ei ole mahdollinen, eikä se täytä lain vaatimuksia.

Sähköinen kokous on mahdollista toteuttaa myös ”hybridikokouksena” eli siten, että osa kokoukseen osallistuvista henkilöistä olisi läsnä kokouspaikalla ja osa osallistuisi kokoukseen sähköisesti videoneuvotteluyhteyden tai vastaavan avulla.

Kokouskutsussa ilmoitetaan, miten sähköinen kokous toteutetaan. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja.

Lakimuutokset ovat väliaikaisia

Uudet säännökset tulivat voimaan 1.5.2020. Toimielinten päätöksentekotapoja koskeva pykälä 90 a§ on voimassa 31.7.2020 asti ja sähköistä kokousta koskeva pykälä 99 a § on voimassa 31.5.2021 asti.

***

Aluperin 16.4. julkaistua uutista on muokattu 11.5.2020 klo 16: Pääotsikko, yksi väliotsikoista sekä ensimmäinen ja viimeinen kappale on muokattu kuvaamaan tilannetta 1.5. jälkeen, kun lakimuutos on voimassa.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Keskustelutilaisuus: Millainen on kuntien sähköinen kokous 2021?
Uutinen 29.5.2020

Sähköisten kokousmenettelyiden käyttöönotto kunnissa
Uutinen 17.3.2020. Kuntaliitto

Turpakäräjät-video

Kuntalaki muuttuu väliaikaisesti pandemiasta johtuen. Annaliisa Oksanen 29.4.2020.
 

Muualla verkossa

Kuntalaki (410/2015)
Finlex

Hallituksen esitys: Kuntien ja kuntayhtymien sähköistä päätöksentekoa helpotetaan
Tiedote 16.4.2020. Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta HE 47/2020
Käsitelty valtioneuvoston yleisistunnossa 16.4.2020. Valtiovarainmisteriö.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 47/2020 vp)
Eduskuntakäsittely

Tags