Kuntaliitto kannattaa muutoksia tietyin varauksin

Ehdotetut lakimuutokset mahdollistavat laskennallisten korvausten maksamisen kunnille ja hyvinvointialueille tilapäistä suojelua saavien kotoutumisen edistämiseksi

Mielestämme ministeriöiden ehdotukset tilapäistä suojelua saavien henkilöiden lakimuutoksiksi ovat välttämättömiä. Ehdotusten mukaan laskennallisia korvauksia maksetaan kunnille ja hyvinvointialueille tilapäistä suojelua saavien kotoutumisen edistämiseksi. Uusi sääntely mahdollistaa palveluiden järjestämisen myös niissä tapauksissa, joissa valtio on osoittanut tilapäistä suojelua saaville henkilöille kotikunnan. Vuonna 2022 tällaisia henkilöitä ovat sotaa Ukrainasta paenneet.

Annoimme elokuussa 2022 lausuntomme sisäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöihin.

Kuntien kannalta olennaiset muutokset

Mikäli Suomeen tullut henkilö saa kotikunnan, hän ei enää ole ns. vastaanottolain piirissä eli oikeutettu toimentuloon ja huolenpitoon kyseisen lain pohjalta. Nyt ehdotetut muutokset lainsäädäntöön mahdollistavat kotoutumiskorvausten maksamisen kunnille ja hyvinvointialueille.

Tilapäistä suojelua saavat henkilöt ovat tällä hetkellä, syyskesällä 2022, pääasiassa vastaanottopalveluiden piirissä. Keväästä 2023 alkaen useat tilapäistä suojelua saavat henkilöt voivat kuitenkin saada kotikunnan oleskeltuaan vuoden Suomessa. Tällöin kunnan rooli palveluiden järjestämisessä kasvaa. Muutoksen myötä kotikuntastatuksen saanut tilapäistä suojelua saava henkilö siirtyy kotouttamislain piiriin.

Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että muutoksen myötä kunnissa asuu keväällä 2023 tilapäistäsuojelua saavia henkilöitä, joista osa on vastaanottolain mukaisten palveluiden piirissä, kun taas osa henkilöistä on kotouttamislain mukaisten palveluiden piirissä.

On tärkeää, että kunta saa tiedon tilapäistä suojelua saavista, jotka saavat kotikunnan ja siirtyvät siten vastaanottokeskuksen asiakkuudesta kuntaan. Katsomme, että vastaanottokeskuksen tehtävästä tulisi säätää laissa.

Muistettava: kuntien valmiudet ja resurssit palveluiden järjestämisestä vaihtelevat

Kuntien valmiudet ja resurssit vastata tilapäistä suojelua saavien henkilöiden palveluiden järjestämisestä vaihtelevat.

Ehdotettujen lakimuutosten myötä kunnissa huomioitavia asioita ovat muun muassa:

 • hallinnollisen työn, neuvontapalveluiden ja kohdennetun viestinnän tarpeen lisääntyminen
 • vuokra-asuntojen saatavuus
 • varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuusikäisten palvelujen tarve, joka voi ajankohtaistua myös kesken lukuvuoden
 • TE-palveluiden tarpeen lisääntyminen
 • taloudelliset vaikutukset ja valtionosuuksien kohdentuminen.

Keväällä 2023, ehdotettujen lainsäädäntömuutosten kanssa samanaikaisesti, kuntien ja hyvinvointialueiden sote-palvelujen vaiheittainen siirtyminen aiheuttaa jo kunnissa palvelujen kuormittumista.

Pidämme Kuntaliitossa tärkeänä, että mikäli kunnille osoitetaan uusia tehtäviä, valtio myös takaa uusien tehtävien rahoituksen ja resurssoinnin. Pidämme tarpeellisena arvioida lisämäärärahatarpeita talousarviossa ja julkisen talouden suunnitelmassa. Esitämme lausunnossamme, että tilapäistä suojelua saavien osalta tulisi arvioida korvausjärjestelmän täydentämistä.

Mistä hallituksen esitysluonnoksessa on kyse?

Ministeriöt ehdottavat muutoksia lakiin kotouttamisen edistämiseksi sekä lakiin kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta.

 • Kotoutumislakia koskevalla lakiehdotuksella pyritään turvaamaan Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestäminen kunnissa ja hyvinvointialueilla.
 • Vastaanottolakia koskevalla lakiehdotuksella pyritään täsmentämään säännöksiä vastaanottopalveluiden lakkaamisesta tilapäistä suojelua saavan saadessa kotikunnan.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Ministeriöiden lausuntopyynnöt ja niihin annetut vastaukset

 

Tags
Kirsi Lamberg

Kirsi Lamberg

Lakimies
Lakiyksikkö, Hallintotiimi
+358 9 771 2250, +358 50 420 5679
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • päätöksenteko ja muutoksenhaku
 • julkisuuslaki
 • opetustoimen lakiasiat
Anu Wikman-Immonen

Anu Wikman-Immonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2532, +358 50 525 2874
Vastuualueet
 • maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka
 • työvoiman maahanmuutto sekä kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikka
 • EU:n maahanmuuttopolitiikka