Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma

Hankintasopimuksissa varautuminen varmistaa yhteiskunnan elintärkeiden palveluiden ja tarvikkeiden saatavuuden

Hankinnoissa varautuminen edellyttää, että organisaatio tunnistaa ne kilpailutuksensa, jotka edellyttävä riskienhallinnan toimenpiteitä. Varautumalla varmistetaan, että yhteiskunnan elintärkeät palvelut toimivat kaikissa tilanteissa tuottajasta riippumatta. Toiminnan jatkuvuudenhallinta, huoltovarmuus, varautumissuunnitelmien yhteensovittaminen järjestäjän ja tuottajan välillä sekä mahdollinen yhteinen etukäteisvalmistelu häiriötilanteen varalle on huomioitava jo palvelujen kilpailuttamisvaiheessa.

Kuntaliitto julkaisee oppaan ”Varautuminen hankinnoissa” osana Hankinta-Suomi-ohjelmaa. Varautumisopas on ladattavissa maksutta Kuntaliiton julkaisupankista sekä Hankinta-Suomen verkkosivuilta (vm.fi).

 

 

Kokonaisvaltainen riskienhallinta huomioitava myös hankinnoissa

Palveluiden järjestäminen tapahtuu yhä useammin monituottajamallilla, olipa kysymys yksityisestä tai julkisesta palvelusta. Palveluiden järjestämistä koskevat samat periaatteet ja velvoitteet riippumatta siitä, tuotetaanko palvelu itse vai hankitaanko se ulkoa. Järjestämis- ja tuottamisvastuun jakautuminen usean toimijan kesken edellyttää järjestämisvastuussa olevalta taholta entistä kokonaisvaltaisempaa riskienhallintaa.

– Hankinta-Suomessa edistetään julkisten hankintojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Varautuminen häiriötilanteisiin on muuttuneessa turvallisuusympäristössä erityisen tärkeää, mikä koskee myös ulkoa hankittuja palveluja. Nyt julkaistu opas antaa erinomaiset edellytykset kehittää hankinnoissa varautumista ja organisaatioiden riskienhallintaa, sanoo hankintojen koordinaatiosta vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero.

Hyödynnä käytännönläheiset ohjeet ja mallit

Kuntien ja valtion organisaatioiden tulee osata johtaa prosessiaan niin, että hankinnoissa varautuminen tapahtuu systemaattisesti riskien tunnistamisen myötä. Lisäksi organisaation tulisi pystyä asettamaan sopimusehdot, jotka varmistavat varautumisen riittävän tasoisena.

Sopimuksen toteutumista on seurattava koko sopimuksen elinkaaren ajan.

– Oppaamme sisältää käytännönläheisiä ohjeita ja malleja hankinnoissa varautumiseen ja varautumisprosessin johtamiseen aina riskiarvioista sopimusehtoihin. Lisäksi kokosimme oppaaseen linkkejä, joista on hyötyä riskien- ja varautumisenhallinnan suunnittelussa, kertoo oppaan toimittaja, Kuntaliiton varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija Ari Korhonen.

Oppaassa on myös esimerkkejä varautumisriskien tunnistamiseksi.

Lisätietoja

Opas

  • erityisasiantuntija Ari Korhonen, Kuntaliitto, puh. 044 797 1550, ari.korhonen(at)kuntaliitto.fi

Hankinta-Suomi-ohjelma

  • johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi
  • finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi

 

Oppaan takana Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelma

Valtiovarainministeriö asetti Hankinta-Suomen toimenpideohjelman laatimaan kansallisen julkisten hankintojen strategian, lisäämään julkisten hankintojen toimijoiden yhteistyötä ja kehittämään hankintojen vaikuttavuutta. 

Hankinta-Suomen strateginen johtaminen teemaryhmä kokosi oppaan.

Oppaassa on erityisesti huomioitu johtamisen näkökulma systemaattisen riskienhallinnan toteuttamiseksi organisaatioiden hankintasopimuksissa.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista