Kuntasektorin puitetukiohjelmalla rahoitusta kunnallisille energiayhtiöille

Huomioitavaksi TEM:n muistio energiayhtiöiden vakuusmaksujen valtiontukiohjelmista

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 15.11.2022 muistionsa (päivätty 8.11.2022) energiayhtiöiden vakuusvaatimusten likviditeettitarpeita koskevista valtiontukiohjelmista. Muistio koskee komission lokakuussa 2022 hyväksymiä valtiontukiohjelmia kuntasektorin puiteohjelmaksi (SA.104267) sekä valtiovarainministeriön lainaohjelmaksi (SA.104224).

Kuntarahoituksen ja muiden tukiviranomaisten tulee myöntää tukiohjelmaan perustuva laina viimeistään 31.12.2022.

Kuntasektorin puitetukiohjelmalla rahoitusta kunnallisille energiayhtiöille

Kuntasektorin puitetukiohjelma pyrkii takaamaan kuntakonserniin kuuluvien tai kuntien ja valtion määräysvallassa olevien sähköä tuottavien tai toimittavien yhtiöiden rahoituksen tilanteessa, jossa yritys tarvitsee rahoitusta energiamarkkinoiden lisääntyneisiin komission päätöksessä erikseen mainittuihin vakuusvaatimuksiin.

Valtionvarainministeriön lainaohjelman tarkoituksena on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten sähkön johdannaismarkkinoilla toimivien yhtiöiden likviditeetin tilapäinen turvaaminen sähkömarkkinoiden poikkeuksellisessa tilanteessa.  

Tukiviranomaisena Kuntarahoitus, kunta tai VM

Tukiviranomaiset – eli Kuntarahoitus Oyj, kunta tai valtiovarainministeriö – voivat myöntää valtiontukiohjelmassa mainituin edellytyksin ja ehdoin tuettuja lainoja energiayhtiölle tukiohjelmissa mainittuun tarkoitukseen.

Komission päätöksen noudattaminen suojaa tuensaajaa ja tukiviranomaista mahdolliselta sääntöjenvastaiselta tuen takaisinperinnältä.

Lainan myöntävä taho on tukiviranomainen (Kuntarahoitus Oyj, kunta tai valtionvarainministeriö), ja sen vastuulla on varmistaa, että laina täyttää komission valtiontukipäätöksen ehdot.  

Työ- ja elinkeinoministeriön muistiossa käsitellään muun muassa

  • tukiohjelmien sisältöä
  • sen kansallista oikeusperustaa
  • tuen myöntämisen edellytyksiä
  • tuettujen lainojen ehtoja
  • tuen kasaantumista sekä
  • myönnettyjen tukien seurantaa ja raportointia.

Laadimme Kuntaliitossa muistioon perustuvan tiivistelmän kuntasektorin tukiohjelmasta.

Kehotamme kunnallisia energiayhtiöitä ja kuntia tutustumaan komission päätöksiin ja työ- ja elinkeinoministeriön tukiohjelmien muistioon, mikäli kunnallisilla energiayhtiöillä on tarkoitus pyrkiä hyödyntämään tukiohjelman mahdollistamia tuettuja lainoja tukiohjelmassa mainittuun tarkoitukseen. 
 

Aiheesta lisää

Jari Vaine

Jari Vaine

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Vastuualueet
  • velkarahoitus, sijoitustoiminta, johdannaiset ja rahoitussääntely
  • riskienhallinta ja vaikuttavuus
  • maksuvalmiuden hoito, tilit ja maksaminen
  • rahoituslaitosyhteistyö
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista