Korona vaikutti kansalaisopistojen toimintaankin - Raportti vuoden 2021 toiminnasta ja taloudesta julki

Kuntaliiton kansalaisopistoverkosto on laatinut vuoden 2021 Kansalaisopistojen toiminta ja talousraportin. Vuosittain julkaistavaa raporttia on tehty verkostossa ensimmäisen kerran vuodelta 2016. Raportti sisältää 15 verkostoon kuuluvan kunnallisen kansalaisopiston tietoja kuluista ja tulorahoituksesta sekä opiskelija- ja opetustuntimääristä, henkilöstöresursseista ja muista keskeisistä koulutuksen järjestämiseen liittyvistä tunnusluvuista. Osa kansalaisopistoista toimii useamman kunnan alueella.

Kuva 1. Kansalaisopistoille tulleen rahoituksen jakauma vuonna 2021

Vuoden 2021 toimintaan ja talouteen on vaikuttanut vuonna 2020 alkanut koronaepidemia. Koronaepidemia on vaikuttanut monin tavoin koulutuksen järjestämismahdollisuuksiin ja koulutukseen osallistumiseen. Yhteisesti kaikkien kansalaisopistojen tiedonkeruun perusteella voidaan todeta, että vuonna 2021 on jonkin verran vähennystä vuoteen 2020 verrattuna opiskelijamäärissä ja opetustuntimäärissä.

Kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen opetustuntien määrä on kuitenkin noussut. Valtion rahoitusta onkin lisätty tähän koulutukseen, jotta se vastaisi paremmin koulutustarpeeseen. Henkilötyövuosimäärässä on nähtävissä hienoista kasvua ja henkilöstökulujen osuus on kasvanut vuonna 2021. Valtionosuusrahoituksen suhteellinen osuus on myös hieman kasvanut, kun taas vastaavasti asiakasmaksutulojen määrä on alentunut.

Raportissa on myös opistokohtaisia tietoja. Kansalaisopistot ovat erilaisia ja eri kokoisia, mikä on otettava opistoja vertailtaessa huomioon. Erityisesti, kun vapaan sivistystyön koulutuksen lainsäädäntö mahdollistaa paikallisten koulutustarpeiden huomioon ottamisen koulutuksen järjestämisessä ja opiskelijoiden koulutustarpeet vaihtelevat eri alueilla.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.