Kunnista hyvinvointialueille siirtyvien nettokustannusten odotetaan jatkavan tasaista kasvuaan myös viimeisenä vuonna ennen tehtävien siirtymistä

Valtiovarainministeriö julkaisi 9.3.2022 Tilastokeskuksen keräämät tiedot kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista tilinpäätösvuodelta 2021 ja talousarviovuodelta 2022.

Hyvinvointialueille siirtyvät nettokustannukset ovat kyselyn perusteella vuonna 2022 noin 600 miljoonaa euroa suuremmat kuin aiemmassa vuonna 2021 tehdyssä arviossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset ovat noin 20,7 miljardia ja pelastustoimen noin 500 miljoonaa euroa. Yhteensä hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset ovat siis talousarviokyselyn mukaan noin 21,2 miljardia euroa.

Asukasta kohti laskettuna hyvinvointialueille siirtyvien kustannusten arvioidaan kasvavan 130 euroa vuonna 2022. Tämän vuoden talousarvioiden mukaan sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat 3 765 euroa ja pelastustoimen 88 euroa asukasta kohden. Vuoden 2021 tilinpäätösennusteissa vastaavat nettokustannukset olivat 3 640 ja 83 euroa asukasta kohden. Kasvua vuoden 2021 tilinpäätösarviosta vuoden 2022 talousarvioon on 3,5 prosenttia.

Koronaepidemialla ei näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta sote-siirtolaskelmiin koko maan tasolla

Koronaepidemia vaikutti kuntatalouteen merkittävästi vuosina 2020 ja 2021. Valtio kompensoi välittömiä, vuodelle 2021 kohdistuvia koronan aiheuttamia sosiaali- ja terveystoimen lisäkustannuksia reilun miljardin euron edestä. Nämä valtionavustustuotot hillitsevät vuoden 2021 nettokustannusten kasvua.

Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että valtion kunnille myöntämät korona-avustukset ovat kompensoineet epidemian aiheuttamia välittömiä lisäkustannuksia hyvin. Tämä tarkoittaisi, että koronalla ei olisi kokonaistasolla merkittävää vääristävää vaikutusta sote-uudistuksen siirtolaskelmiin. Koronaepidemian vaikutusta siirtolaskelmiin yksittäisen kunnan tasolla ei ole tässä vaiheessa arvioitu.

Hyvinvointialueelle siirtyvien nettokustannusten 3,5 prosentin kasvu on historiatietoihin verrattuna vain hiukan keskimääräistä vuosikasvua suurempi. Tulee kuitenkin huomioida, että kuntien nyt toimittamiin talousarviotietoihin sisältyy vielä monia epävarmuustekijöitä. Lopullinen kunnista hyvinvointialueille siirtyvä rahoitus määräytyy vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella.

Kustannuskasvut vaihtelevat hyvinvointialueiden ja kuntakokoryhmien välillä

Sosiaali- ja terveystoimen sekä palo- ja pelastustoimen yhteenlaskettu kustannuskasvu vuodesta 2021 vuoteen 2022 vaihtelee merkittävästi hyvinvointialueiden välillä. Nettokustannusten kasvu on suurinta Vantaa-Keravalla (+6,9 %) ja Helsingissä (+6,5 %). Satakunnassa, Länsi-Uusimaalla, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä kustannuskasvu on 4–5 prosenttia. Säästöjä hyvinvointialueelle siirtyvissä kustannuksissa ovat talousarviokyselyn perusteella tekemässä kunnat Etelä-Savossa (-2 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (-0,9 %).

Kuntakokoryhmittäin hyvinvointialueelle siirtyvät kustannukset kasvavat eniten suurimmissa kaupungeissa (+5,2 %). Kaikissa muissa kuntakokoryhmissä nettokustannusten kasvu vaihtelee 2–2,7 prosentin välillä.

Sote-uudistuksen lopulliset siirtolaskelmat tiedossa vasta alkusyksyllä 2023

Valtiovarainministeriön maaliskuussa julkaisemat tilinpäätösennusteet vuodelta 2021 ja talousarviot vuodelle 2022 ovat keskeisessä roolissa huhtikuussa 2022 tehtävässä kuntien veroprosenttien leikkaamisessa. Kunnan veroprosentista leikattava prosenttiyksikkömäärä on kaikissa kunnissa yhtä suuri.

Tiedot ovat keskeisessä roolissa myös hyvinvointialueiden valtionrahoitusta laskettaessa. Nyt kerätyt tiedot muodostavat pohjan hyvinvointialueiden rahoituksen tasolle vuonna 2023. Siirtyvät kustannukset vaikuttavat näin ollen sekä hyvinvointialueiden valtionrahoitukseen, kuntien rahoituslaskelmiin että kuntien tuloveroprosenttien alentamiseen.

Sote-uudistuksen lopullisissa laskelmissa käytetään kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen vuosien 2021–2022 kustannusten keskiarvoa skaalattuna vuoden 2022 tasolle. Siirtolaskelmat tarkistetaan tilinpäätöstietoja vastaaviksi kesällä tai alkusyksystä 2023. Veroprosenteista leikattavaa prosenttiyksikkömäärää ei kuitenkaan tarkisteta, vaan se määrätään lopullisena huhtikuussa 2022.

Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmiin voi tutustua sote-uudistuksen verkkosivuilla. Sivuston laskelmat päivittyvät seuraavan kerran huhtikuussa 2022.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista