Opas sote- ja pela- rakennusten asetuksen mukaiseen vuokrien määritykseen avuksi kunnille

Valtioneuvoston 7.4.2022 antamalla asetuksella (VM/272/2022) säädetään kuntien omistamien ja hyvinvointialueen käyttöön tulevien rakennusten vuokrahintojen määritys.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 22§:ssä säädetään kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen vuokraamisesta hyvinvointialueen käyttöön 3 + 1 vuoden siirtymäajaksi 1.1.2023 alkaen.

Siirtymäkauden ajan kunnan ja hyvinvointialueen välinen vuokra määräytyy annetun asetuksen mukaisesti. Kuntaliiton julkaisemassa oppaassa on esitelty vuokrien määritys tälle asetuksen mukaiselle 1.1.2023 alkavalle 3+1 vuoden siirtymäajalle.

Vuokrien määritys on suuri ponnistus kunnille

Kunnilla on erilaisia valmiuksia liittyen kiinteistöjen johtamiseen ja vuokrien määrittelyyn. Asetuksen mukainen rakennusten arvojen ja edelleen vuokrien määritys on kohtalaisen vaativa laskentaprosessi. Menetelmien hallinta edellyttää hyvää kiinteistöjohtamisen ja arvonmäärityksen osaamista. Kuntaliiton julkaiseman oppaan tarkoituksena on selventää asetuksen mukaista vuokrien määritystä ja auttaa kuntia selviytymään vuokrien määritystehtävästä. Opas on laadittu yhteistyössä Harri Isoniemen (Trellum Consulting Oy) kanssa.

Opas keskittyy voimaanpanolain 22§:n mukaisten vuokrasuhteiden vuokrien määrittelyyn. Näiden lisäksi kunnilla ja sote-kuntayhtymillä on runsaasti myös voimaanpanolain 25§:n mukaisia niin sanottuja siirtyviä sopimuksia. Kuntien kannattaa tarkistaa myös näiden siirtyvien sopimusten sopimusehtoja.

Tags
Jussi Niemi

Jussi Niemi

Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden ja omistajaohjauksen kehittäminen
  • Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen ohjaus
  • Kuntien toimitiloihin ja rakennuttamiseen liittyvä edunvalvonta