Valtiovarainministeriön raportti tulevaisuuden kuntapolitiikasta julkaistu

Kuntien arkeen ja tulevaisuuteen vaikuttavat suuret ilmiöt, ja kuntien toimintaympäristö on alati muutoksessa. Tulevaisuuden ennakointi ja ratkaisumallien kehittäminen ovat Kuntaliitossa arkipäivää yhteistyössä kuntien kanssa. Sitä, miten valtio ohjaa kuntia, kutsutaan kuntapolitiikaksi.  

Valtiovarainministeriö on organisoinut viime vuoden aikana Tulevaisuuden kuntapolitiikka -prosessin, johon on osallistunut eri ministeriöiden ja kuntien sekä sidosryhmien edustajia. Tämän työskentelyn loppuraportti julkaistiin tänään perjantaina. Julkaisu luovutettiin kuntaministeri Sirpa Paaterolle. Ministeri lupasi omassa puheenvuorossaan edistää tulevaisuuden kuntapolitiikan parlamentaarista jatkotyöstöä kevään aikana. 

Kolme skenaariota valtion tulevaisuuden kuntapolitiikasta 

Tulevaisuuden kuntapolitiikka -raportin johtopäätöksenä esitetään kolmea erilaista skenaariota kuntapolitiikalle. Ensimmäisenä on ”Vahvan toiminnallisen kehittämisen ja vastuun skenaario”, jossa toimintaympäristön haasteisiin vastattaisiin ennen kaikkea kuntien omilla, merkittävillä toiminnallisilla uudistuksilla. Skenaario edellyttäisi valtion kuntapolitiikassa uudenlaista, kaksisuuntaista otetta.  

Toista skenaariota kutsutaan nimellä ”Järjestämiskriteerejä palveluihin”. Skenaarion ajatuksena olisi hyödyntää järjestämiskriteerejä, joilla turvattaisiin asukkaiden palveluiden yhdenvertaisuutta ja kuntien edellytyksiä järjestää palveluita. 

Kolmantena kuntapolitiikan skenaariona on ”Yhtenäiskuntamallista irtautuminen”. Tässä hyväksyttäisiin kuntien eriytyminen kuntapolitiikan pohjaksi ja sallittaisiin erilaisia hallinnollisia ja tehtäväkohtaisia ratkaisuja eri puolilla maata. Skenaario mahdollistaisi alueellisten erityispiirteiden paremman huomioimisen, mutta johtaisi samalla hallinnollisesti vaihteleviin ratkaisuihin. 

Kuntaliitto mukana kuntapolitiikan kehittämisessä 

Kuntaliitto on osallistunut Tulevaisuuden kuntapolitiikka -työskentelyyn tiiviisti. Kuntapolitiikan kokonaisuutta valmistelleen työryhmän jäsen ja julkaistamistilaisuudessa kommenttipuheenvuoron pitänyt Kuntaliiton strategia- ja kehitysjohtaja Markus Pauni kokee prosessin olleen hyvähenkinen ja avoin.

Pauni korosti omassa puheenvuorossaan, että kuntapolitiikan tulisi olla jatkossa kokonaisvaltaista, pitkäjänteistä ja ilmiölähtöistä. Kuntien tulisi pystyä ennakoimaan valtion toimintaa omaa toimintaansa suunnitellessaan. Tämä kannustaisi kuntia myös vahvempaan omaehtoiseen kehittämiseen.

Tulevaisuuden kuntapolitiikka -työn raportti on laaja kokonaisuus, jossa kuntien toimintakenttää ja haasteita sekä mahdollisuuksia on pohdittu monista eri näkökulmista.

- Pitkäjänteinen kuntapolitiikka tunnistaa globaalit haasteet ja visioi tulevaisuutta. Siinä tulisi huomioida sekä lyhyemmän aikavälin haasteet ja konkreettiset ratkaisut että pitkän aikavälin mahdollisuudet ja visiot. Pitkäaikaisia strategisia avauksia pitäisi tehdä esimerkiksi erilaisten sääntelykokeilujen ja niiden vaikuttavuuden arviointien muodossa, Markus Pauni toteaa.

Eriytymiskehitys punaisena lankana

Tulevaisuuden kuntapolitiikka -raportissa on tunnistettu vahvasti kuntien eriytymiskehitys. Raportissa on hyvin huomioitu sekä suurten kaupunkien näkökulma että vähenevän väestön kuntien älykkään sopeutumisen haasteet. Se jättää kuitenkin tarvetta käsitellä eri toimintaympäristöjen kuntien erityispiirteitä myös hienojakoisemmin.

Kunnat tekevät itse tulevaisuutensa 

Kuntaliitossa on myös viime vuonna käynnistetty Uudet kestävät kunnat -ohjelma, jonka tarkoituksena on yhdessä kuntien kanssa tarkastella kuntien tulevaisuutta ja visioita. Kuntaliiton verkkosivuilta voi käydä tutustumassa ohjelmaan ja katsomassa, minkälainen visio uusille kestäville kunnille muodostettiin. 

Tulevaisuuden kuntia tarkasteltaessa on syytä huomioida muun muassa kestävän kehityksen asettamat uudenlaiset haasteet, erilaisten kuntien erilaiset toimintaympäristöt sekä kuntien kyky kehittää omaa toimintaa omien kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman turvaamiseksi. Kuntien vaikuttavuuden tukeminen tulee olla tulevaisuuden kuntapolitiikan keskiössä. Lue lisää Kuntaliiton Uudet kestävät kunnat -tavoitteista.

Tags