Yhteistyö kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminnassa kunnan ja hyvinvointialueen välillä on jatkossa mahdollista

Kehitysvammaisten lasten kehitysvammalakiin perustuvaa tilapäishoitoa, joka täydentää perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä erityishuollon loma-ajantoimintaa, on monissa kunnissa tuotettu yhteistyössä kunnan perusopetuksen kanssa. Hyvinvointialueuudistuksen myötä heräsi huoli siitä, voidaanko hyviä yhteistyökäytäntöjä ja siihen liittyvää kustannustenjakoa jatkaa kuntien ja hyvinvointialueiden välisenä yhteistyönä ilman hankintalain edellyttämää kilpailuttamismenettelyä.  Kuntaliitto julkaisi aiheesta muistion helmikuussa 2022 ja lähestyi asiassa sosiaali- ja terveysministeriötä sekä opetus- ja kulttuuriministeriötä hyvien ratkaisujen vauhdittamiseksi. 

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2022/kehitysvammaisten-peruskouluikaisten-lasten-iltapaivatoiminnan-jatko-herattaa

Kehitysvammaisten lasten palvelujen varmistamiseksi valtioneuvosto on esittänyt Kehitysvammalakiin muutoksia, jotka on vahvistettu 20.12.2022. Lain 2 §:ään on lisätty keskeinen kirjaus yhteistyön mahdollistamisen kannalta.

Kunta voi tuottaa 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua yksilöllistä hoitoa ja muuta huolenpitoa siltä osin kuin se on hyvinvointialueen ja kunnan tehtäväkokonaisuuksien toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista.”

Tällä lakimuutoksella mahdollistetaan vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä loma-aikaisen toiminnan järjestäminen ja tuottaminen kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyönä (HE 312/2022). 

Kehitysvammalain muutokset voimaan 1.1.2023

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.