Vaikuta lakiuudistukseen Kuntaliiton ryhmien kautta

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus jatkuu, samalla uudistuu myös kunnossapitolaki

Rakennettua ympäristöä kuvattuna ylhäältä.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus jatkuu alueidenkäyttöä, maapolitiikkaa ja kaavojen toteuttamista koskevien pykälien osalta. Lisäksi kokonaisuuteen yhdistetään katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevan lain uudistaminen. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että uudistustyössä varmistetaan yhdyskuntien suunnittelun, kehittämisen ja rakentamisen prosessien yhteen toimivuus. 

Ympäristöministeriö on asettanut työhön kaksi työryhmää, joihin on edellisestä kierroksesta poiketen kutsuttu laajasti mukaan eri sidosryhmien edustajia.  

Alueidenkäyttölain ensimmäiset pykälät jo käsittelyssä 

Alueidenkäyttölakityöryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus alueidenkäytön suunnittelua koskevan sääntelyn uudistamiseksi. Työryhmässä on Kuntaliiton edustajana Anne Jarva ja varajäsenenä Marko Nurmikolu, sekä kuntakentän edustajina Mari Siivola Vantaalta ja Pekka Räisänen Kuusamosta, varajäseninään Pasi Rajala Helsingistä ja Janne Tuomisto Kurikasta. Työryhmä on jo aloittanut työnsä käsittelemällä lain yleisiä tavoitteita ja soveltamisalaa sekä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevia pykäliä. Vielä ennen joulua käsitellään maakuntakaavoitusta ja heti vuoden vaihteen jälkeen kuntien yleis- ja asemakaavoitusta.  

- Ensimmäiset kokoukset on pidetty ja ilmassa on niin innostusta kuin jännitystä siitä, päästäänkö tällä kertaa sovussa maaliin. Kuntien kannalta tärkeän kaavamonopolin säilyttämisestä onneksi tunnutaan olevan samaa mieltä. On kuitenkin oltava valppaana, ettei sinänsä kannatettavissa sujuvoittamispyrkimyksissä lapsi mene pesuveden myötä eli kaavoituksen pitkäjänteisyys tai vuorovaikutteisuus heikkene. Kaavoituksen yhteys maapolitiikkaan ja kaavojen toteuttamiseen on säilytettävä, vaikka näitä käsitelläänkin toisessa työryhmässä ja todennäköisesti myös erillisissä laeissa, kuvailee kehittämispäällikkö Anne Jarva.

Maapolitiikan joustavuus ja yhteys kaavoitukseen turvattava 

Uudistuksen toinen työryhmä valmistelee yhdyskuntakehittämislakia ja yhdysrakentamislakia eli käytännössä maapolitiikkaa, kaavojen toteuttamista sekä katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevaa sääntelykokonaisuutta. Kuntaliitosta työryhmässä on jäsenenä Tiina Hartman ja varajäsenenä Paavo Taipale. Kuntakentän edustajina ovat Heli Toukoniemi Tampereelta ja Kimmo Toivola Alavudelta, varajäseninään Hannu Seppälä Helsingistä, ja Anu Syrjäpalo Raahesta. 

Kuntaliiton jäseneksi työryhmään nimetty maapolitiikan kehittämispäällikkö Tiina Hartman toivoo kuntien aktiivista osallistumista lainsäädäntöuudistukseen. 

- Hallitusohjelmassa on kirjaus maankäyttösopimuksia koskevan lainsäädännön selkeyttämisestä. Kuntaliitto on jo käynyt keskusteluja ympäristöministeriön suuntaan siitä, että kuntien ja kaavahankkeiden erilaisuus edellyttää joustoa pykälissä, ja että maankäyttösopimuksia koskevan sääntelyn selkeyttäminen ei saa johtaa tarpeettoman yksityiskohtaiseen ja raskaaseen menettelyyn. 

Hartman haluaa painottaa, että maapolitiikan välineiden käyttömahdollisuuksia ei tule muutenkaan lainsäädännöllä kaventaa, koska niiden avulla päästään alueidenkäytön muihin tavoitteisiin.
- Lainsäädäntömuutoksilla ei tule tuhota toimivaa nykykäytäntöä, terävöittää Hartman.

Kunnossapidon sääntely ajan tasalle osana lakipakettia 

Yli 40 vuotta voimassa olleen ja viimeksi vajaat 20 vuotta sitten eräiltä osin uudistetun kunnossapitolain yhdistäminen samaan lainsäädäntöön yleisten alueiden rakentamisen ohjauksen ja hulevesien hallinnan kanssa voi tarjota parempia mahdollisuuksia kunnossapidon osin muuttuneiden tarpeiden huomioon ottamiseksi sääntelyssä. 

- Monet kunnossapidon kannalta keskeiset tehdään kuitenkin jo alueidenkäytön suunnittelussa, joten yhdyspinta myös alueidenkäyttölakiin on rakennettava toimivaksi. Kuntien kannalta uudistuksessa on tärkeää vahvistaa kunnan keinoja kadulla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjauksessa, jotta erityisesti katutilan käyttäjille ja katurakenteelle aiheutuvia haittoja voidaan vähentää”, sanoo yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale

Yhdyskuntarakentamislain valmistelussa on tausta-aineistona myös ympäristöministeriön teettämä parhaillaan lausuntokierroksella oleva kunnossapitolain toimivuusarviointi. Kuntaliitto kannustaa kuntia perehtymään toimivuusarviointiraporttiin lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelussa ja lausumaan siitä 31.1.2024 mennessä.  

Tule mukaan valmisteluun 

Kuntaliitto tarjoaa kunnille mahdollisuuden osallistua lainsäädäntötyöhön matalalla kynnyksellä esimerkiksi järjestämällä webinaareja ja hyödyntämällä jo olemassa olevia kuntaverkostoja.  

Kick-off -webinaari kunnille järjestetään Teams-yhteydellä 9.1.2024 klo 9-11. Ilmoittaudu mukaan tästä. 

Lisäksi kuntien kaavoituksen, maapolitiikan, yhdyskuntarakentamisen ja kunnossapidon asiantuntijoille perustetaan Teams-työtila tiedostojen jakamiseen ja keskusteluun. Mikäli haluat antaa työpanoksesi ja ammattitaitosi alueidenkäyttölain, yhdyskuntakehittämislain ja yhdyskuntarakentamislain valmisteluun, ilmoittaudu mukaan tästä. 

Kuva, jossa tekstiä ja tekstilaatikoita.

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tiina Hartman
+358 9 771 2176, +358 50 465 6557
Vastuualueet
  • Kuntien maapolitiikkaan ja maaomaisuuden hallintaan sekä kiinteistönmuodostus- ja kiinteistörekisteritehtäviin liittyvä edunvalvonta, palvelu ja kehittäminen.
  • Alan lainsäädäntöön ja ohjauskeinoihin vaikuttaminen ja lainsäädännön soveltamiseen liittyvä kuntien neuvonta sekä hyvien käytäntöjen edistäminen.
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!