TE-palvelut 2024 -uudistuksen tilannekuvakysely, lokakuu 2023

Yhdeksän kymmenestä kuntaedustajasta suhtautuu uudistukseen positiivisesti

Lähes yhdeksän kymmenestä (89 %) TE-uudistuksen valmistelussa mukana olevasta kuntaedustajasta suhtautuu TE-2024 –uudistukseen positiivisesti. Joka neljäs vastaaja pitää uudistusta selkeänä parannuksena työvoimapalveluihin. Tiedot selviävät Kuntaliiton syys-lokakuussa toteuttamasta TE-palvelut 2024 –uudistuksen valmistelun tilannekuvakyselystä.

- Kunnissa selkeästi tunnistetaan uudistuksen mahdollisuudet edistää työllisyyttä ja elinvoimaa. Uudistuksen myötä kunnat saavat toivottuja työkaluja elinvoiman vahvistamiseen, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

TE-uudistusta ei koeta enää yhtä haastavaksi kuin keväällä

Keväällä toteutetun Kuntapulssi-kyselyn vastaajista reilu kaksi kolmasosaa (66 %) koki TE-uudistuksen haastavan oman kunnan toimintaedellytyksiä. Nyt toteutetussa kyselyssä osuus oli pudonnut vajaaseen 40 prosenttiin. Vastaavasti runsas neljännes vastanneista kunnista ei koe uudistuksen haastavan kunnan toimintaedellytyksiä juuri lainkaan.

- Olemme tyytyväisiä tulokseen, sillä kevään Kuntapulssi-kyselyn mukaan TE-uudistus koettiin osaavan työvoiman saatavuuden ja väestörakenteen muutosten rinnalla kolmen suurimman kunnan toimintaedellytyksiä haastavan tekijän joukkoon, Reina jatkaa.

Kyselyn mukaan suurimmat haasteet toimintaedellytyksille koetaan olevan alle 5000 asukkaan kunnissa. Vastaavasti 50 001–100 000 asukkaan kunnissa uudistusta ei koeta juuri lainkaan haastavaksi.

Vajaa puolet (43 %) kunnista on kyselyn perusteella mukana työllisyyden kuntakokeilussa. Valtaosalla vastaajista (93 %) on selkeä näkemys muodostuvasta työllisyysalueesta. Lähes kaikki vastaajat ovat ilmoittaneet, että työllisyysalue muodostetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa.  Vastaajista n. 80 % raportoi, että valtiolta siirtyvän henkilöstön on ajateltu siirtyvän liikkeenluovutuksessa järjestämisvastuussa olevalle kunnalle.

Tietojärjestelmien toimivuus ja tiedolla johtamisen haasteet herättävät huolta kunnissa

Tietojärjestelmien toimivuudesta vuoden 2025 alussa, niiden integroitumisesta kuntien omiin järjestelmiin ja toimijoiden kesken tapahtuvasta tiedon riittävän jakamisen mahdollisuuksista on vastaajien mukaan vielä liikaa epävarmuutta.  

- Vastausten mukaan kuntien valmistelussa on noussut esille muun muassa epätietoisuus ja huoli siitä, estääkö lainsäädäntö tietojen saannin eri toimijoiden välillä. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg kertoo.

- Uudistuksen tueksi kunnat toivovat Kuntaliiton muutostuelta muun muassa hyvien käytänteiden ja toimintamallien jakamista sekä vertaistukea ja vuoropuhelua muiden kuntien kanssa.

Kyselyssä kartoitettiin tilannekuvaa TE-uudistuksen valmistelusta syys-lokakuussa 2023. Kyselyn kohderyhmänä olivat TE-uudistuksen valmistelusta vastaavat henkilöt Manner-Suomen kunnissa. Kysely toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä 29.9.–16.10.2023 välisenä aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 165.

Tilannekuvakyselyn tulokset. lokakuu 2023

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Webinaari: TE-uudistuksen viestintä 28.5.

Tervetuloa mukaan webinaariin, jossa käsitellään TE-uudistuksen viestintää. Mitä se merkitsee jokaiselle kunnalle? Mitä vaihtoehtoja viestinnässä on? Mistä kannattaa viestiä heti ja mistä myöhemmin?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.