Kysely yhdyspinnoista hyvinvointialueiden johdolle: hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyössä riittää tekemistä

Vuodenvaihteessa toteutetun, hyvinvointialueiden johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille toteutetun kyselyn mukaan kuntayhteistyössä on eri osa-alueilla kehitettävää. Kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista vain noin kolmannes pitää kuntayhteistyön toimivuutta hyvänä tai erittäin hyvänä.  

-Ensimmäistä kertaa hyvinvointialueiden viranhaltijoille ja luottamushenkilöille kohdistetun yhdyspintakyselyn tulokset ovat samansuuntaisia kuin aikaisemmin toteutetuissa kuntajohdolle tehdyissä kyselyissä. Hyvinvointialueiden johdon näkemys yhteistyön toteutumisesta on kuitenkin kuntajohdon näkemyksiä myönteisempi, toteaa Kuntaliiton projektipäällikkö Liisa Jurmu. 

-Tämä voi selittyä osin sillä, että edellisestä kuntajohdolle toteutetusta yhdyspintakyselystä on aikaa reilu puoli vuotta ja yhteistyö on voinut kehittyä myönteiseen suuntaan, Jurmu jatkaa.  

Yhteistyötä haastaa edelleen kyselyn mukaan mm. epäselvä vastuunjako eri yhdyspinnoilla, yhteyshenkilöiden puuttuminen, vähäinen vuorovaikutus, strategisen tason yhteistyön puute sekä yhteisten asioiden konkreettinen toimeenpano.  

-Kuten kysely osoittaa, yhdyspintatyö on vielä kehitysvaiheessa. Eteenpäin on menty, mutta paljon on vielä tehtävää, tiivistää ma. toimitusjohtaja Sami Uotinen Hyvinvointialueyhtiö Hyvilistä.  

Erityisesti palveluverkkokysymykset haastavat yhteistyötä 

Yhdyspintakohtaiset haasteet vaihtelevat alueiden välillä ja alueiden sisällä. Useissa vastauksissa nostettiin esille yhteistyön haasteet palveluverkkoon ja kiinteistöihin liittyen. Hyvinvointialueen palveluverkkokysymysten koettiin vaikuttavan keskeisesti kuntayhteistyöhön ja mm. luottamukseen eri toimijoiden välillä.  

-Palveluverkko- ja kiinteistökysymykset haastavat nyt erityisesti yhteistyötä ja ovat osalla alueista aiheuttaneet ristiriitoja ja luottamuksen menettämistä toimijoiden välillä. Luottamusta pitää rakentaa ikään kuin uudelleen, Jurmu toteaa.  

Kokemukset hyvinvointialueen ja kuntien välisen työnjaon selkeydestä olivat moninaiset.  Selkeimpänä työnjakoa vastaajat pitivät sivistys- ja sote-palveluiden, varautumisen ja turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Epäselvimmäksi vastuunjako puolestaan koettiin työllisyyden edistämisessä, kotoutumisessa ja ympäristöterveydenhuollossa.  

Hyvinvointialueen rooli alueen elinvoiman edistämisessä jakaa mielipiteitä  

Kyselyn mukaan osa vastaajista kokee, että hyvinvointialueen tehtävänä ei ole alueen elinvoiman edistäminen. Suurempi osa vastaajista kuitenkin näkee, että hyvinvointialueella on tärkeä rooli elinvoiman edistämisessä ja nostaa esille mm. hyvinvointialueen merkityksen työllistäjänä sekä toimivien sote-palveluiden järjestäjänä. Lisäksi vastauksissa nostettiin esiin hyvinvointialueen hankintojen merkitys yritystoiminnalle.  

Hyvinvointialuekysely toteutettiin osana Kuntaliitto ry:n, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n ja Sosiaali- ja terveysministeriön yhdyspintaprojektia. Kyselyn kohderyhmänä olivat hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin (sote) johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Kyselyyn saatiin 14.12.2023-23.1.2024 välisenä aikana 151 vastausta. Luottamushenkilöitä vastaajissa oli 39 ja viranhaltijoita 112.  

Yhdyspintakysely, tammikuu 2024 (pdf, 22)

Lisätietoja: 
Liisa Jurmu, liisa.jurmu@kuntaliitto.fi, puh, 050 479 6835
Sami Uotinen, sami.uotinen@hyvil.fi, puh. 050 341 3349

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää