Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Sote-uudistuksen seurauksena hyvinvointialueiden vastuulla on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sekä organisaation muuhun toimintaan kuuluvien henkilötietojen rekisterinpito. Kuntaliitto fasilitoi hyvinvointialueiden tietosuojaa valmistelevien ja sitä toteuttavien henkilöiden verkostoa

Taloustorstai on kanava nopeaan tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi. Taloustorstai käsittelee kuntatalouden ajankohtaisia aihepiirejä Kuntaliiton talousyksikön asiantuntijoiden johdolla. Myös osallistujilla on mahdollisuus osallistua Taloustorstaihin ja

Kaikilla julkisoikeudellisilla yhteisöillä ja toimijoilla on lakisääteinen velvoite varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja

Kotoutumislain useita uudistuksia on parhaillaan käynnissä. On tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle, on eri toimijoiden vastuista kotoutumisen edistämisessä säädetty tarkasti. Kotoutujissa on runsaasti erityisestä tukea tarvitsevia ja

TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2025 alussa. Tätä ennen vuoden 2023 alusta voimaan astuva hyvinvointialueuudistus muuttaa työllisyyden hoidon kenttää, ja esimerkiksi kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Kuntien ja

Sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspinnat (SISOTE) on laaja ja moninainen kokonaisuus. Sujuvaa yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi kuntien vastuulla olevien varhaiskasvatuksen, eri koulutusmuotojen, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä hyvinvointialueen vastuulla olevien neuvolan ja

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on jaettu ja yhteinen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Lainsäädäntö velvoittaa kuntia ja hyvinvointialueita neuvottelemaan vähintään kerran vuodessa keskenään sekä muiden toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista

Valtionosuusrahoitus on kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan kunta itse päättää valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. Valtionosuuspäätökset tehdään varainhoitovuotta edeltävässä joulukuussa

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyölle on tärkeää määritellä pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet niihin pääsemiseksi. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää yhteistä tahtotilaa sekä yhdessä valmisteltuja rakenteita ja toimintamalleja. Hyvinvointialueen ja kuntien on lain mukaan käytävä

Työllisyysasteen nostaminen on Suomen tulevaisuuden kannalta kriittisen tärkeää. Siksi oikeanlaisten työllistymisen tukitoimien tarjoaminen on välttämättömyys. Tällä hetkellä emme kuitenkaan tiedä, mitkä toimenpiteet työllistävät. Työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä ei pystytä tällä hetkellä

Kuntamarkkinointi tukee elinvoimaa Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu järjestetiin nyt 17. kerran kaikille kuntataustaisille organisaatioille. Kilpailuun on osallistunut vuosien varrella jo noin 700 markkinointiprosessia tai ‑kampanjaa mm. elinkeino-, matkailu- ja asukasmarkkinoinnin sekä

Verkostomme tarjoavat osaamista ja vertaiskokemuksia arjen työsi tueksi. Pääset myös vaikuttamaan edunvalvontaan. Toimimalla yhdessä olemme vaikuttavampia! Verkosto- ja tapahtumapalvelumme ovat jäsen- ja sopimusasiakkaille suunnattuja vuorovaikutteisia vaikuttamisen ja kehittymisen kohtaamispaikkoja

Tavoitteenamme olla vaikuttava kumppani jäsenille ja asiakkaillemme. Haluamme kuulla asiakkaidemme äänen ja vaikutamme yhdessä kuntien kanssa. Verkostot ovat keskeinen asiakkaitamme ja meitä yhdistävä alusta. Keskeisiä verkostojamme ovat jäseniemme kuntien yhteiset verkostot eli kuntatyyppiverkostot

Kunnat voivat sopia, että jotain tehtävää hoitaa niiden puolesta kuntayhtymä. Kuntayhtymä on jäsenkunnistaan erillinen, itsenäinen julkisoikeudellinen oikeushenkilö, jolla on oma perussopimuksessa määritelty toimialansa sekä omat toimielimensä ja oma henkilöstönsä. Kuntayhtymä on yksi kuntien

Kuntamarkkinat on Suomen ainoa julkisen hallinnon foorumi, jossa on esillä kaikki kunta-alan hallintosektorit. Lisäksi valtion hallinto, yritykset ja yhdistykset ovat tapahtumassa kattavasti mukana. Kuntaliitto ja Kuntalehti järjestävät yhdessä Kuntamarkkinat-tapahtuman. Tarjoamme jäsenkuntien

Asiantuntijaryhmä Svenska gruppen kantaa strategisen vastuun ruotsinkielisistä palveluista ja ruotsinkielisestä edunvalvonnasta. Ryhmä toimii Kuntaliiton ruotsinkielisten asioiden asiantuntijaelimenä ja arvioi liiton päättävissä elimissä käsiteltävien asioiden kielelliset vaikutukset. Ryhmä vastaa

Kuntien digitiekartalla vahvistetaan kuntien digitalisaation johtamista. Eri kuntien digikyvykkyydet sekä -haasteet vaihtelevat, joten tavoitteena on parantaa ymmärrystä kokonaisuudesta niin kunnissa kuin julkisen hallinnon digitalisaation edistäjien keskuudessa. Digitiekarttaa toteutetaan yhdessä

Tuemme koko kunta-alan uudistumista. Tunnistamme kuntakentän haasteita ja etsimme niihin vaikuttavia ratkaisuja yhdessä kuntien kanssa. Kuntien perustukset uudistuvat seuraavien vuosien aikana. Kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoimintamme tehtävänä on edistää kuntien ja koko kunta-alan

ICT-valmistelijoiden verkosto on vertaisyhteisö niille, jotka haluavat tukea työhönsä liittyen sote-uudistukseen ja ICT-muutoksiin. Verkosto tarjoaa alustan vertaistuelle, osaamisen kehittämiselle sekä yhteistyölle. Verkoston tehtävänä on toimia myös suunnannäyttäjänä: mitä yhteistyö sote-ICT:n