Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja

Hyvinvointi-indikaattori on koonti-indikaattori laaja-alaisen hyvinvoinnin mittaamiseksi. Se kuvaa tämänhetkistä läpileikkausta kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvoinnin tilaa on mahdollista seurata erityyppisten kuntaryhmien ja aluejaotteluiden osalta ja verrata kehitystä aiempiin vuosiin

Kuntaliitto tekee pienten kuntien edunvalvontaa ja kehittämistä sekä pienten kuntien verkoston että pienten kuntien neuvottelukunnan kautta. Toiminnan pohjana on vuonna 2019 hyväksytty Kunta maaseudulla – maaseutu kaupungissa – Kuntaliiton maaseutu- ja pienkuntapainopisteet osana asiakkuus ja

Kuntaliiton ylin päättävä toimielin on valtuuskunta. Valtuuskunta mm. valitsee hallituksen sekä hyväksyy liiton talousarvion ja tilinpäätöksen. Kuntien edustajista koostuvassa liiton valtuuskunnassa on 76 jäsentä. Kuntaliiton valtuuskunta valitaan joka neljäs vuosi jäsenäänestyksellä. Kuntaliiton

Taloustorstai on kanava nopeaan tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi. Taloustorstai käsittelee kuntatalouden ajankohtaisia aihepiirejä Kuntaliiton talousyksikön asiantuntijoiden johdolla. Myös osallistujilla on mahdollisuus osallistua Taloustorstaihin ja

Kunnilla on lakisääteinen velvoite edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Mykyään myös turvallisuuden teemat, etenkin arkiympäristön turvallisuus, yhdistetään luontevaksi osaksi hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kokonaisuutta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä kunnassa

Työmarkkinoiden muutoksen myötä työtehtäviä ja ammatteja katoaa, uusia syntyy ja jäljelle jäävät ammatit muuttuvat syvällisesti lyhyessä ajassa. Tästä aiheutuu mittavia uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeita, joihin voidaan vastata jatkuvan oppimisen ja aikuiskoulutuksen erilaisilla muodoilla

Valtuusto päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken. Johtokunnat Johtokunta voi toimia suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa, mutta myös lautakunnan alaisuudessa. Tällöin voi olla perusteltua määrätä, että

Kunnan toimielimistä ja toiminnan johtamisesta säädetään kuntalaissa. Valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista kuten toimielimistä ja johtamisesta kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin. Kuntalain 12 luku sisältää säännökset kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Perussäännökset valtuuston kokoontumisesta ovat kuntalaissa, mutta muiden toimielinten kohdalla kokousmenettely perustuu pääosin

Valtioneuvoston asetuksella (1186/2021) on säädetty kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostosta. Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto suorittaa hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 116 §:ssä sekä kuntalain (410/2015) 112 §:ssä sille säädetyt ja

Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla taloussuunnitelmalla. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut

Valtionosuusrahoitus on kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan kunta itse päättää valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. Tästä osiosta löytyvät Kuntaliiton koostamat valtionosuuslaskelmat ja niihin liittyviä

Kuntaliiton hallitus edustaa Kuntaliittoa ja huolehtii liiton hallinnosta ja taloudesta. Hallitukseen kuuluu 15 jäsentä ja 15 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy, kun valtuuskunta on valinnut seuraavan hallituksen. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kuntaliiton hallituksen

Valtuusto päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken. Johtokunnat Johtokunta voi toimia suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa, mutta myös lautakunnan alaisuudessa. Tällöin voi olla perusteltua määrätä, että

Koulutuspalveluiden saavutettavuus - perusopetuksen kestävät rakenteet Manner-Suomessa on lähes 2 100 kuntaperusteista peruskoulua, joka vastaa noin 95 % kaikista peruskouluista. Kuntien ylläpitämä perusopetuksen palveluverkko on kattava, sillä kunta on ainoa taho, jolla on lakisääteinen

Luokitus yhtenäistää radiologisten konsultaatioiden käyttöä, kansallista sähköisen potilaskertomuspalvelua, tilastointia, hinnoittelua ja laskutusta. Vuoden 2023 alussa luokituksen ylläpito siirtyi THL:lle. Nämä sivut lakkautetaan 2023 syksyn aikana, kun THL saa sivunsa valmiiksi. Lainsäädännön

Laboratoriotutkimusnimikkeistö on tarkoitettu potilaan hoidosta vastaavan lääkärin ja tutkimuksen suorittavan yksikön käyttämäksi yhteiseksi koodistoksi. Nimikkeistön avulla pyritään siihen, että laboratoriotieto on yksiselitteistä sekä pyytäjän, suorittajan että tiedon tulkinnan kannalta