Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2018 toukokuussa. Laskelmia päivittiin kesäkuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Valtionosuuslaskuri julkaistiin 2.10.2017. Samaan aikaan päivitettiin myös vuoden 2018 kotikuntakorvauslaskelma. 16.11.2017 valti

Ilmastokampanjan tarkoituksena on edistää kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kampanja liittyy kuntien maailmanlaajuisen ympäristöjärjestön ICLEI:n kampanjaan Cities for Climate Protection. ​Kunta voi liittyä kampanjaan joko lautakunnan tai

Käsillä olleessa asiassa käräjäoikeus katsoi, ettei sopimusta ollut syntynyt vastaajan ja huijarifirmaksi väitetyn kantajan kanssa. Myöhemmin kantaja perui valituksensa hovioikeudessa. Vastaajan lähettämän kuittauksen ei voitu katsoa käsillä olevassa tapauksessa asian olosuhteet huomioon ottaen olle

Kunta-KaPA edistää kansallisen palveluarkkitehtuurin käyttöönottoa järjestämällä info- ja keskustelutilaisuuksia, työpajoja ja aluetilaisuuksia Kansallisesta palveluarkkitehtuurista (KaPA) ja Suomi.fi-palveluista. Yhteistyötä tilaisuuksien toteuttamisessa tehdään mm. alueiden kuntatoimijoiden sekä V

Seutukaupungin määritelmä Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia (seutukeskus) tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntien keskuksia. Seutukaupungit muodostavat kuntarakenteen perustan. Ne ovat sujuvan elämän keskuksia, joissa työn ja perheen sekä monipuolis

Työnantaja voi tietyin edellytyksin saada palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin. Työ- ja elinkeinotoimisto myöntämä palkkatuki on tarveharkintaista ja määrärahasidonnaista. Palkkatuki myön-netään prosenttiosuutena työttömän henkilön palkkauskustannuksista. Tuen suuruus riippuu mm. pal

Hallitusohjelmaan sisältyvän kuntakokeilun tarkoituksena oli löytää uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia työmarkkinoille integroinnin malleja rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Kokeilu toteutettiin ajalla 1.9.2012 – 31.12.2015. Kokeilu tarjosi kunnille nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikutt

Euroopan työllisyysstrategia on peräisin vuodelta 1997, jolloin EU-maat sitoutuivat luomaan yhteiset työllisyyspoliittiset tavoitteet ja päämäärät. Työllisyysstrategian päätavoitteena on luoda uusia ja parempia työpaikkoja EU:hun. Työllisyysstrategia on osa Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa ja sitä tot

Suomella on edessä kaksoishaaste: toisaalta suuri rakenteellinen työttömyys ja toisaalta tulevaisuudessa kiristyvä kilpailu osaavasta työvoimasta. Näihin vastaamiseksi työmarkkinoiden tulee toimia joustavasti. Nykyisiä toimintamalleja on tarkasteltava uudelleen ja toimijoiden välistä yhteistyötä on

Suomalaiset keskussairaalat ja suuret terveyskeskukset ovat osallistuneet aktiivisesti eurooppalaiseen terveydenhuollon hallinnon HOPE-asiantuntijavaihto-ohjelmaan. Ohjelma on tarkoitettu ammattihenkilöille, jotka ovat toimineet vähintään kolme vuotta terveydenhuollon johtotehtävissä tai ovat olleet

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on yhteistoimintamalli, jossa kunta, TE-toimisto ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työllistymisen edistämiseksi tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisen etenemisestä ja seurannast

Diaesitysten tietosisällöt: Kansantalous ja julkinen talous (liite 1): BKT:n ja työllisten määrän muutos 1985-2021, % BKT:n määrän muutos ja työttömyysaste 1985-2021, % BKT:n määrän ja yleisen ansiotasoindeksin muutos 1985-2021, % BKT:n määrän ja kuluttajahintaindeksin muutos 1985-2021, % Veroaste (

Työmarkkinatukea koskevat viimeisimmät saatavilla olevat seurantatiedot työmarkkinatuen saajista ja heidän osallistumisestaan aktivointitoimenpiteisiin vuodesta 2011 lähtien ovat saatavilla Kelan sivuilla www.kela.fi/kelasto . Sivuilta löytyvät myös kuntien rahoitusosuudet työmarkkinatuesta. Kuntien

Kuntien lakisääteinen työllistämisvastuu on rajattu. Vapaaehtoinen toiminta työllisyysasioissa on kuitenkin hyvin laajaa ja monipuolista. Kuntien peruspalvelut omalta osaltaan edistävät kuntalaisten työllistymisedellytyksiä. Kuntien rahoitus ja osallistuminen nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllis

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisiin kokeiluihin valittiin kesäkuussa 2016 viisi kuntapohjaista ja kolme maakunnallista hanketta. Tavoitteena on edistää erityisesti vaikeimmin työllistyvien aktivointia ja työmarkkinakelpoisuutta ja edesauttaa siirtymistä avoimille työmarkkinoille. Kokeilulla

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionapurahoitus muodostuu kahden eri valtionosuuslainsäädännön perusteella: Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta (1704/2009) että Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009). Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu lainsäädäntö säätelee v

Sosiaali- ja terveydenhuolto on kunnan suurin toimiala ja keskeinen osa suomalaista hyvinvointipalvelujärjestelmää. Väestön perusoikeuksiin kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen lakisääteinen järjestämisvastuu kuuluu kunnille. Kunnat voivat tuottaa palvelut joko itse tai hankkia ne järjestöiltä t