Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Kuntaliiton hallitus edustaa Kuntaliittoa ja huolehtii liiton hallinnosta ja taloudesta. Hallitukseen kuuluu 15 jäsentä ja 15 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy, kun valtuuskunta on valinnut seuraavan hallituksen. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Hallituksella on

Sote-studiossa Kuntaliiton sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia aihepiirejä tuoreeltaan. Sote-studio on oivallinen kanava nopeaan ja helppoon tiedonvälitykseen ja ajankohtaisten asioiden esiin tuomiseen. Seuraava LIVE-lähetys 29.5.2019 kello 10.00–11.00. Anna palautetta

Pdf-tiedosto sisältää taloustietoja kuntien, kuntayhtymien ja kansantalouden investoinneista 1997-2017. Excel-tiedosto sisältää taloustietoja kuntien ja kuntayhtymien investoinneista vuosilta 2005-2017. Lähde: Tilastokeskus

Suomessa on tällä hetkellä (maaliskuussa 2019) 23 ammattikorkeakoulua opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla. Vuodesta 2015 lähtien em. ammattikorkeakoulut ovat olleet osakeyhtiöitä. Näiden lisäksi sisäasiainministeriön alaisuudessa toimii Poliisiammattikorkeakoulu sekä Ahvenanmaalla Högskolan

Tiedonhallinta(Information Management) on tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan tiedon elinkaaren ajan. ( Finto: Tietotermit 2016 ). Hyvä tiedonhallintatapa edellyttää julkisuus periaatteen toteuttamisen

Avoimen tuotteen hallinnalla tarkoitetaan yhteisesti sovittua toimintamallia, jonka avulla julkisen sektorin toimijat, kuten kunnat, hallitsevat yhteisesti omistamaa, kehittämää ja rahoittamaa ohjelmistoa tai rajapintaa. Kunnat haluavat yhä useammin omistaa itse omia ohjelmistoja, tietojärjestelmiä

EU:n tietosuoja-asetusta sovellettu kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetuksen mukaan viranomaisen ja julkishallinnon elimen, joka käsittelee henkilötietoja, on nimitettävä tietosuojavastaava. Kuntaliitto kokoaa jäsentensä tietosuojavastaavat verkostoon. Toiminnasta vastaa Kuntaliiton lakiyksikkö.

Taloustorstai on kanava nopeaan tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi. Taloustorstai käsittelee kuntatalouden ajankohtaisia aihepiirejä Kuntaliiton talousyksikön asiantuntijoiden johdolla. Myös osallistujilla on mahdollisuus osallistua Taloustorstaihin ja

Sosiaali- ja terveysyksikkö tekee läheistä yhteistyötä kuntien ja kuntayhtymien kanssa mm. yhteisissä kehittämishankkeissa ja verkostoissa sekä välittämällä tietoja eri kohderyhmille. Lisäksi yksikkö osallistuu muiden koordinoimiin verkostoihin, ryhmiin ja neuvottelukuntiin. Kuntaliitto ei luovuta

Täältä löydät painokelpoiset kuvat Kuntaliiton johtajista ja osasta asiantuntijoita. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä journalistisiin tarkoituksiin. Kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä harhaan johtavassa yhteydessä. Kuntaliiton viestintä luovuttaa tarvittaessa myös muiden liiton

Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 astui voimaan vuoden 2017 alusta. Tämän lain mukaisesti kunta voi periä mm. myöhässä palautetusta aineistosta, varausten noutamatta jättämisestä ja muista kuin laissa maksuttomiksi säädetyistä suoritteista maksun. Laissa viitataan näihin maksuihin sovellettavaan

Aikuisopiskelijat koulutusjärjestelmässä Aikuisille tarkoitettua koulutusta järjestetään koulutusjärjestelmän kaikilla koulutustasoilla sekä vapaan sivistystyön opintoina. Aikuiskoulutus ei siten ole yhtenäinen kokonaisuus, vaan aikuiskoulutusta tarjotaan lukuisissa eri oppilaitos- ja

Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi Ennakointi kytkeytyy kokonaisvaltaiseen tulevaisuustyöhön ja yhteiskunnan tulevaisuuden kuvaan. Koulutus- ja osaamistarpeiden ja ennakoinnilla pyritään selvittämään, kuinka paljon ja millaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Tässä ennakoinnissa

Tervetuloa Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion palstalle! Tällä sivustolla käsittelen ajankohtaisia talouteen liittyviä asioita. Mukana on myös keskeisiä luentomateriaaleja ja diaesityksiä. Voit seurata minua Twitterissä @MinnaPunakallio . Pääekonomistin vinkkilista Vinkki 1: Kuntatalouden

Kuntauutiset ja mediatiedotteet 2019 * Laaja eläkejärjestelmien erillisyysraportti lausuntokierrokselle Kuntauutinen julkaistu 11.3.2019 * Kuntatalous ajautui kriisiin: Kaksi kolmesta kunnasta teki negatiivisen tuloksen Mediatiedote julkaistu 13.2.2019, Ilari Soosalu, Mikko Mehtonen ja Minna

Tiedostossa on esitetty kuntien, kuntayhtymien sekä kuntakonsernien tasetilit vuosilta 2009–2017. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Taloustilaston tietoihin.

Suomen Kuntaliitto on yhdessä Finnish Consulting Group FCG:n kanssa toteuttanut vuosina 2016 - 2018 ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus eli OMA-projektin. Tavoitteena projektissa on ollut tukea ja vahvistaa koulutuskuntayhtymien ja -osakeyhtiöiden ja niiden jäsenkuntien strategista

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönoton tukimateriaalien huoneentaulu Valmistelu ja esiselvitysvaiheen tueksi Käy läpi APTJ-muutosten tehtäväverkko- ja korttimateriaali , jotta saat laajemman käsityksen tehtäväkokonaisuudesta. Tutustu toimivaltakarttaan , josta saat kuvan päätöksenteon