Sini Sallisen blogi 30.11.2022

Miksi valtio ei luota kuntiin?

Sini Sallinen

Kunnat kokevat, että valtio ei luota kuntiin. Tämä ilmenee kunnanjohtajille tehdyistä ryhmähaastatteluista ja kyselyistä. Tästä on syytä olla huolissaan, sillä molemminpuolinen luottamus ja kokemus luottamuksesta on perusedellytys yhteistyölle. Kunta-valtiosuhteessa luottamus on perusedellytys asukkaiden palveluiden parhaalle mahdolliselle toteuttamiselle. 

Kuntien kokemus epäluottamuksesta on voimistunut viime vuosina. Sanotaan, että luottamus horjuu vaikeina aikoina. Teema herättää siten kysymyksiä, miten kunta-valtiosuhteen luottamus on nähty eri aikakausina, miten viime vuosien kriisit ovat vaikuttaneet luottamukseen, mitä muita kuntapolitiikkaan, toimintaympäristön haasteisiin tai toimintakulttuureihin liittyviä juurisyitä on taustalla.  

Olemme haastatelleet eri kokoisten kuntien, eri puolilta Suomea ja eri urakehitysvaiheissa olevia kunnanjohtajia. Kaikki haastatellut kunnanjohtajat ovat kokeneet epäluottamusta niin ministeriöiden virkamiesten, ministereiden, kansanedustajien kuin valtion muidenkin toimijoiden suunnalta.

Kunnanjohtajat listaavat ongelmiksi muun muassa:

  • Keskustelun puutteen yhteisistä tavoitteista ja tulevaisuuden suunnasta.
  • Ymmärryksen puutteen kuntien toiminnasta ja erilaisuudesta.
  • Kunnallisen itsehallinnon ja kuntademokratian kunnioituksen puutteen.
  • Liian kiireellinen lainvalmisteluprosessin ja kuntien näennäiskuulemisen.
  • Liian yksityiskohtainen lainsäädännön sekä mittareilla ja mitoituksilla johtamisen.
  • Jatkuvan vuorovaikutuksen puutteen yhteisistä asioista.

Haastatteluissa nousi esiin ihmissuhteiden tärkeys. Asioiden etenemiseen liittyy vahvasti se, löytyykö itselle oikeat vastinparit ja ihmiset. Lisäksi valtion toimijoiden kiinnostunut asenne kuntien arjesta ruokkii aitoa vuorovaikutusta. 

Monien kunnanjohtajien puheenvuoroissa nousi esiin vuorovaikutuksen epäjohdonmukaisuus. Yhden tahon kanssa vuorovaikutus saattaa olla sanelupolitiikka, kun taas toisen tahon kanssa on aitoa vuorovaikutusta. 

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteiden 2023 mukaan kuntapolitiikan tulee perustua kuntien ja keskushallinnon väliseen luottamukseen ja avoimeen vuoropuheluun kansalliskielet huomioiden   . Luottamus voidaan palauttaa muodostamalla yhteinen yli hallituskaudet ylittävä visio kunnista, kunnallisesta itsehallinnosta ja kunta-valtiosuhteesta. Lisäksi kuntien ja valtion vuorovaikutuksen ja yhteistyön tapoja on tarve kehittää.

Kuntaliitto selvittää loka-joulukuussa 2022 kuntien kokeman epäluottamuksen juurisyitä kunnanjohtajien ryhmähaastatteluilla ja kyselyllä. Selvityksen tarkoituksena on saada ymmärrystä, mistä koettu epäluottamus johtuu, ja millaisia odotuksia ja toiveita kunnilla on valtion suuntaan. Selvityksessä kootaan myös kehittämistarpeita, miten luottamuspulaa voitaisiin purkaa. Ratkaisuja ideoidaan niin valtiolle, kunnille kuin Kuntaliitollekin.

Selvityksen valmistumisen jälkeen tarvitaan yhteistä ratkaisuhenkistä keskustelua kuntien ja valtion välillä.

Sini Sallinen
kehittämispäällikkö

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @SallinenSini