TE-palvelut 2024 -uudistukseen liittyvä blogisarja

Miten sote liittyy työllisyysalueiden valmisteluun?

Tänä keväänä rakennellaan työllisyysalueiden raameja ympäri Suomen. Työmaata riittää työvoimapapalvelujen järjestämisvastuun siirtyessä valtiolta kunnille 1.1.2025.

Järjestämisvastuun valmistelussa myös yhdyspintojen rooli nousee esiin. Tulevien työvoimaviranomaisten tulisi onnistua yhteistyössä sote-palvelujen kanssa työllisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn tukemiseksi. Työvoimaviranomaisten tärkeimpiä kumppaneita tässä työssä ovat hyvinvointialueet ja Kela sekä järjestöt. Tämä vaatii yhteisten tavoitteiden rohkeaa visiointia, määrittelyä sekä asettamista kumppaneiden kanssa.

Yhdyspinnoilla tehtävällä yhteistyöllä on myös merkittävä rooli ja volyymi työllisyydenhoidossa. Monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaita on Suomessa vuositasolla n. 40 000 henkilöä. Vuonna 2022 TYP:n asiakkaille tehtiin monialaisia työllistymissuunnitelmia noin 48 000. Työvoimapalveluissa on muitakin monialaisesta yhteistyöstä hyötyviä asiakkaita. Esimerkiksi lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta pohjautuvia TE- ja sote-palvelujen yhteistyönä tehtyjä aktivointisuunnitelmia tehtiin vuonna 2022 noin 82 000 kappaletta. Lisäksi työnvälitystilaston mukaan vaikeasti työllistyviä oli elokuussa 2022 noin 151 000, mikä on lähes kaksi kolmasosaa kaikista työttömistä.

Kokosimme kolme vinkkiä työllisyysalueiden sekä erityisesti yhdyspintojen valmistelijoille valmistelun tueksi.

1. Tunne alueesi työvoimapohja

Yhdyspintojen rakenteiden ja palvelujen suunnittelu kannattaa aloittaa tarkastelemalla hahmottuvan työllisyysalueen työvoimapohjaa ja esimerkiksi sitä minkälaisia palvelutarpeita alueen työnhakijoilla ja potentiaalisilla työnhakijoilla on. Työvoimapohjan palvelutarvetta kannattaa kartoittaa yhteistyössä hyvinvointialueen ja Kelan kanssa sekä luoda sen pohjalta yhteinen tilannekuva.

Tietoa yhdyspintojen asiakkaista löytyy useista avoimista tietokannoista. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä Sotekuva.fi sekä Sotkanet tarjoavat tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä, palveluiden tilasta ja tarpeesta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista hyvinvointialueittain, kunnittain sairaanhoitopiireittäin tai aluevirastoittain. KELA:n Kelastosta puolestaan löytää alueellista tilannekuva Kelan etuuksien saajista ja maksetuista etuuksista. Myös mm. väestön palvelujen käyttöä tilastoivaa perusterveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmää eli Avohilmoa voi hyödyntää tilannekuvan muodostamisessa.

Lisäksi TEM on tuottanut kuntien valmistelun tueksi laajat tietopaketit. Muita tietolähteitä ovat TEM-analyysit, kuten Pitkä työttömyys (11.4.2023) sekä työllisyyskatsaukset ja työnvälitystilastot. Tietoa on myös saatavilla rajatuin käyttöoikeuksin TE-palvelujen asiakastietojärjestelmästä (URA) ja monialaisen yhteispalvelun asiakastietojärjestelmästä (TYPPI).

2. Hyödynnä olemassa olevat toimintamallit ja rakenteet yhdyspintojen valmistelussa

Uudelle työvoimaviranomaiselle kuuluu työvoimapalvelujen järjestämisen ohella yhteistyöhön liittyviä vastuita. Näitä ovat muun muassa työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteistoimintamalli sekä nuorten työllistymistä edistävä monialaisen tuen yhteispalvelu. Työvoimaviranomaista koskee myös velvoite tehdä yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa, mikäli asiakkaan palvelutarve sitä vaatii. 

Yhteistoimintamalli pohjaa TYP-toimintaan. Toiminnan rakentaminen kannattaa aloittaa kartoittamalla alueella jo toimivat TYP-verkostot ja aktivoida yhteydenpito kumppaniviranomaisiin eli hyvinvointialueeseen ja Kelaan. Yhteistoimintamallin onnistunut toteuttaminen vaatii yhteistä keskustelua organisoinnista sekä yhteistä sopimista.

Nuorten yhteispalvelulla puolestaan tarkoitetaan viranomaisten ja muiden toimijoiden alle 30-vuotiaille nuorille tarjoamaa nykyisen ohjaamotoiminnan kaltaista palvelua. Työvoimaviranomaisen pitää järjestää toimintaedellytykset palvelulle laatimalla arvion alueensa nuorten yhteispalvelun tarpeesta sekä neuvotella ja sopia arvion pohjalta alueen toimijoiden kanssa yhteispalvelun järjestämisestä. Valmistelussa hyvänä pohjatietona toimii Ohjaamon toimintamalli, joka on kuvattu Ohjaamon perusteet dokumentissa. Valmistelussa voi hyödyntää lisäksi oman alueen nuorisolain mukaista monialaista ohjaus- ja palveluverkoston yhteistyöryhmää, jonka tehtävänä on muun muassa koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi.

3. Yhteinen valmistelu kantaa pitkälle

Työllisyysalueen muodostavien kuntien on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle suunnitelma työllisyysalueiden järjestämisestä 31.10.2023 mennessä. Järjestämissuunnitelman valmistelussa kannattaa hyödyntää yhdyspintojen kumppaneita. Yhdessä valmisteltu tilannekuva sekä tavoitteet ja alueen omien hyvien käytäntöjen kokoaminen auttavat suuntaamaan ja pohtimaan resursseja. Huomiota kannattaa kiinnittää esimerkiksi siihen, että työvoimapalveluihin varattavia resursseja käytetään myös esimerkiksi työllistymisen monialaisesta edistämisestä annetussa laissa (381/2023) sekä  kotoutumislaissa (681/2023) sekä  kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001) tarkoitettuihin työvoimaviranomaisen tehtäviin.

Yhteinen tilannekuva edellyttää jo valmisteluvaiheessa yhteisiä yhdyspintafoorumeita, vuorovaikutusta sekä yhteistä keskustelua monella toiminnan eri tasolla. Vahva valmisteluvaiheen yhteistyö ja yhteinen visio kannattavat, sillä niiden hedelmiä kannetaan vuodesta 2025 eteenpäin.

Kirjoittajina toimivat TE-palvelut 2024 uudistuksen Sote-yhdyspinnat ryhmän puheenjohtajakaksikko. Työryhmä tukee TE-palvelut 2024- ja KOTO24 -uudistusten toimeenpanoa ja sen valmistelua hyvinvointialueiden sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen, Kelan sekä uusien työvoimaviranomaisten yhdyspinnoilla. Lue lisää Sote -yhdyspinnat -työryhmän työskentelystä TEM.fi sivuston hankeikkunasta sekä tutustu työryhmän tiekarttaan.

Kirjoittajat:

Jenni Wessman (TEM), TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmisteluun osallistuvan Sote-yhdyspinnat -työryhmän puheenjohtaja

Jaana Heinonen (STM), TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmisteluun osallistuvan Sote-yhdyspinnat -työryhmän varapuheenjohtaja

Kirjoittajasta lyhyesti

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!