Marja-Liisa Ylitalon ja Minnamaria Korhosen blogi 13.5.2024

Palveluluokittaisetkin tiedot raportoitava - taas!

Nyt etelään kevään kiireisintä aikaa etenkin vuosittain raportoitavien palveluluokittaisten taloustietojen kanssa. Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttorille. Raportointivelvoite perustuu kuntalakiin, mutta ennen kaikkea se on kuntien etu: tietoja käytetään kuntien valtionosuuksien laskennassa.

Valtiokonttorille raportoidut toteumatiedot kohtaavat valtionosuuslaskennassa käytettävät laskennalliset kustannukset vuosittaisessa kustannustenjaon tarkistuksessa. Johtuen sote-uudistuksesta tarkistusta ei ole tehty vuosien 2021 ja 2022 tietojen pohjalta, vaan se tehdään nyt tauon jälkeen ensimmäistä kertaa pohjautuen vuoden 2023 taloustietoihin. Lisäksi vuoden 2025 alusta kunnille tulee uusia valtionosuustehtäviä TE-uudistuksen ja kotoutumislain uudistuksen kautta, mikä sekin tulee näkymään talousraportoinnin tietosisällöissä.

Valtionosuuslaskennan lisäksi valtiovarainministeriö hyödyntää kuntien taloustietoja arvioidessaan, riittääkö rahoitus kuntien tehtävien hoitamiseen sekä mm. kriisikuntamenettelyn edellytysten täyttymisen ja harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen arvioinnissa. Lisäksi tietoja hyödynnetään esimerkiksi lainsäädännön kustannusvaikutusten arvioinnissa.

Taloustietoa käyttävät laajasti myös muut viranomaistahot, kuten Tilastokeskus, kilpailu- ja kuluttajavirasto, sekä muutkin kuin valtion viranomaiset, kuten Kuntaliitto, kunnat tai media. Lisää tietoa käyttötarkoituksista löytyy AURA-käsikirjoista.

Raportoinnin prosessit kuntoon!

Raportoinnin pohjana on kunnan kirjanpito ja hyväksytty talousarvio. Ainoastaan tilinpäätösennusteissa ja tilinpäätösarvioissa täydennetään kirjanpidon lukuja muilla tiedoilla. Raportointia ohjaavat asetukset, kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot sekä AURA-käsikirja.

Kun luvut ovat kunnossa, ne raportoidaan Valtiokonttorille määrämuotoisesti ja annetussa aikataulussa. Jotta tiedot eivät olisi sutta ja sekundaa, Valtiokonttorin tietopalvelu sisältää automaattisia tarkastuksia. Lisäksi eri organisaatiot tarkastavat tietoja hajautetusti. Automaattiset säännöt ja tarkat silmäparit eivät kuitenkaan välttämättä havaitse kaikkia aineiston virheellisyyksiä ja ennen kaikkea eivät poista raportoijan vastuuta tietojen oikeellisuudesta. Havaitut virheet tulee korjata; jos virhe johtuu kirjanpidosta, tulee sekin korjata. Sen jälkeen Valtiokonttorille toimitetaan korjattu raportointikokonaisuus.

Harmillinen tosiasia on, että vaikka raportoinnin laatu on kaiken aikaa parantunut, aineistoja toimitetaan yhä aikataulustaan myöhässä tai ne sisältävät virheitä. Myöhässä olevat aineistot viivästyttävät rahoituksen pohjana olevien ministeriöiden laskelmien ja päätösten valmistelua tai pahimmassa tapauksessa johtavat puutteellisin tai virheellisin tiedoin tehtäviin maksupäätöksiin.

Kunta vastaa tietojen oikeellisuudesta

Kunta vastaa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen toimittamisesta asetettujen määräaikojen puitteissa. Jos kirjanpito ja viranomaisraportointi on ulkoistettu, kunta on joka tapauksessa vastuussa ulkoistamistaan toiminnoista ja siitä, että raportointi toteutetaan annetun ohjeistuksen mukaisesti. Tärkeää on myös varmistua, että raportoinnissa on riittävästi asiantuntemusta ja resursseja.

Taloustietojen raportoinnissa eri toimijoilla on erilaisia rooleja: raportoija, kommentoija ja hyväksyjä, joista viimeisellä on täysi valtuus hyväksyä aineisto ja sen julkiset kommentit. Sisäisen valvonnan kannalta on tärkeää, että hyväksyjänä on kunnan edustaja, ei esimerkiksi palvelukeskuksen työntekijä. Hallintosäännössä tai muussa ohjeistuksessa on suositeltavaa huomioida talousraportoinnin vastuut.

Lisäksi Valtiokonttori ja tietoja tarkastavat viranomaistahot pitävät yhteyttä kuntiin palvelukanavaan ilmoitettujen yhteyshenkilöiden kautta. Jos yhteyshenkilön tieto ei ole ajan tasalla, korjauspyynnöt eivät tavoita kuntaa. Ilmoita yhteyshenkilön muutoksista tämän lomakkeen kautta.

Tutkihallintoa.fi ja etenkin Kuntaliiton tilastosivujen raportoidut tiedot ovat julkisia. Ne löytyvät organisaatioittain tutkihallintoa.fi -sivustolta. Ja tietysti Kuntaliiton nettisivuilta hienoine grafiikoineen! Täältä on helppo tarkastaa ja vertailla eri kuntien talousarvio-, toteuma- ja ennustetietoja.

Joten: Toukokuun viimeiseen päivään mennessä palveluluokittaiset tiedot pitää toimittaa Valtiokonttoriin. Jos vielä sitä aikaisemmin onnistuu, aina parempi. Sitten saa taas vuodeksi tästä asiasta huokaista!

Kirjoittajina toimivat Kuntaliiton kehittämispäällikkö Marja-Liisa Ylitalo ja valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Minnamaria Korhonen.

Kirjoittajasta lyhyesti

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme