Osallisuuden arviointi

Työkalu kuntien johdolle ja viranhaltijoille osallisuustoiminnan arviointiin

Itsearviointityökalu on tarkoitettu kunnassa tehtävän osallisuustoiminnan arviointiin. Siinä tarkastellaan osallisuutta kuntaorganisaation näkökulmasta: millaisia osallistumismahdollisuuksia kunnat tarjoavat kuntalaisille osallisuuden vahvistamiseen niin päätösten valmistelussa kuin palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Arviointi tehdään kysymysten avulla, joihin vastaamalla kunta saa kokonaiskuvan siitä, mitä toimia kunnassa tehdään kuntalaisten osallistumisen edistämiseksi ja mitä voisi vielä tehdä. Arviointimittarit ovat enimmäkseen kysymyksiä, joihin vastataan ”Kyllä/Ei”.

Työkalu jakaantuu seuraaviin arviointialueisiin:

  • Kunnan yleiset toimet kuntalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle
  • Kuntalaisten osallistumisen tavat
  • Aloitteet
  • Vaikuttamistoimielimet
  • Viestintä
  • Kunnallisten päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA)
  • Edustuksellisen ja suoran demokratian väliset suhteet

Arviointityökalu on saatavilla Kuntaliiton julkaisusta Opas kuntalaisten osallistumisen arviointiin.  Kuntaliitossa on valmistettu myös sähköinen itsearviointityökalu. Siinä kysymyspatteristo on suunniteltu erityisesti maaseutumaisten kuntien tarpeisiin. Seija Korhonen ja Elina Huertakertovat Kuntademokratiaverkoston blogissa kokemuksia osallisuuden arvioinnista pienissä maaseutukunnissa.

Osallisuuden arviointia on kehitetty Kuntademokratiaverkoston asiantuntijaryhmässä. Lisätietoja osallisuuden arvioinnista on saatavilla Kuntaliiton verkkosivulta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista