Muutoksenhakuohjemallit varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen toimialalla

Lähtökohtaisesti kunnan ja kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä haetaan muutosta kuntalain (410/2015) 16 luvun mukaisesti.

Varhaiskasvatusta, opetusta, koulutusta ja oppivelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön sisältyvät muutoksenhakusäännökset syrjäyttävät kuntalaissa säädetyn muutoksenhaun.

Verkkosivun liitteenä päivitetyt mallit kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lainsäädäntöön perustuviin päätöksiin 1.8.2022 lukien liitettävistä muutoksenhakuohjeista.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuslaissa (2018/540) säädetään muutoksenhausta lapsen varhaiskasvatusoikeutta ja varhaiskasvatukseen ottamista koskevaan päätökseen.

Varhaiskasvatuslakiin on lisätty 1.8.2022 säännökset varhaiskasvatuksen tuen tasoista ja tukipalveluista. Varhaiskasvatuslakiin sisältyy myös säännökset muutoksenhausta lapsen tehostettua tukea, erityistä tukea ja 15 c §:ssä tarkoitettuja tukipalveluita koskevaan päätökseen.

Oikaisuvaatimus kunnan monijäseniselle toimielimelle (varhaiskasvatuslaki 62.1 §)

Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen varhaiskasvatusoikeutta ja varhaiskasvatukseen ottamista koskevaan päätökseen haetaan ensiasteessa muutosta oikaisuvaatimuksin kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalta toimielimeltä.

Muutoin oikaisuvaatimukseen sovelletaan hallintolakia.

Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet kunnan toimielimelle. Malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 1 Oikaisuvaatimusohjeet kunnan monijäseniselle toimielimelle - varhaiskasvatuslaki (540/2018) 62.1 §

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (varhaiskasvatuslaki 62.1 §)

Varhaiskasvatuslain mukaan 15 e §:ssä tarkoitettuun lapsen tehostettua tukea, erityistä tukea ja 15 c §:ssä tarkoitettuja tukipalveluita koskevaan päätökseen haetaan ensiasteessa muutosta oikaisuvaatimuksin aluehallintovirastolta.

Muutoin oikaisuvaatimukseen sovelletaan hallintolakia.  

Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 2 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - varhaiskasvatuslaki (540/2018) 62.1 §

Hallintovalitus hallinto-oikeudelle (VKL 62.3 §)

Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen varhaiskasvatusoikeutta ja varhaiskasvatukseen ottamista koskevaan päätökseen vaaditaan ensiasteessa oikaisua varhaiskasvatuslain 50 §:ssä tarkoitetulta kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalta monijäseniseltä toimielimeltä.

Kunnan toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia.  

Toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen on liitettävä valitusosoitus. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 3 Valitusosoitus hallinto-oikeudelle - varhaiskasvatuslaki (540/2018), 62.3 §
 

Perusopetuslain mukainen opetus

Perusopetuslaissa (1998/628) säädetään esiopetuksesta, perusopetuksesta, maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta ja aikuisten perusopetuksesta.

Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjän päätöksiin haetaan muutosta ensiasteessa vaatimalla oikaisua aluehallintovirastolta tai valittamalla hallinto-oikeuteen.

Lisäksi perusopetuslain 8 a luvussa säädetään aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeviin kunnan päätöksiin haetaan muutosta kuntalain (410/2015) 16 luvun mukaisesti. Näitä päätöksiä ovat esimerkiksi oppilaan aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamista ja toiminnasta määrättäviä maksuja koskevat päätökset. 

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (perusopetuslaki 42 §)

Perusopetuslaissa säädetään niistä nimettyä oppilasta koskevista päätöksistä, joihin haetaan ensiasteessa muutosta oikaisuvaatimuksin aluehallintovirastolta.

Perusopetuslain mukaan oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastolle, kun päätös koskee

 • oppilaaksi ottamista
 • 13 §:ssä tarkoitettua oikeutta saada uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta
 • 17 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen järjestämistä ja erityiseen tukeen kuuluvia 31 §:n mukaisia tulkitsemis- ja avustajapalveluja, muita opetuspalveluja ja erityisiä apuvälineitä *)
 • 18 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjärjestelyjä
 • 27 §:ssä säädettyä perusopetuksen poikkeavaa aloittamisajankohtaa   
 • 46 a §:ssä tarkoitettua oppilaan tai opiskelijan eronneeksi katsomista  

Oikaisuvaatimukseen sovelletaan hallintolain säännöksiä, jollei perusopetuslaissa toisin säädetä.

Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 4 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - perusopetuslaki (628/1998), 42 §

*) HE 127/2021 vp: ”Muussa kuin erityisen tuen päätöksen yhteydessä tehtyyn päätökseen oppilaan perusopetuslain 31 §:n mukaisista palveluista haetaan muutosta hallinto-oikeuteen siten kuin perusopetuslain 42 a §:ssä säädetään.”

Hallintovalitus hallinto-oikeudelle (perusopetuslaki 42 a §)

Perusopetuslaista on 1.8.2022 lukien poistettu listaukset nimettyä oppilasta koskevista päätöksistä, joista valitetaan suoraan hallinto-oikeuteen. Perusopetuslaissa ei siten enää erikseen säädetä, mistä opetuksen järjestäjän päätöksistä valitetaan hallinto-oikeuteen vaan tältä osin sovelletaan lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Muutoksen taustalla on perustuslakivaliokunnan vakiintunut kanta, jonka mukaan tällaisia luetteloita ei pitäisi sisällyttää lakiin, sillä tällaiset sallivaksi muotoillut luettelot voivat toimia eräänlaisena välillisenä muutoksenhakukieltona.

Jatkossakin oppilaan oikeutta ja velvollisuutta koskevat päätökset pitää olla mahdollista saattaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Perusopetuslain mukaisessa opetuksessa saa valittaa hallinto-oikeudelle esimerkiksi opetuksen järjestäjän päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta, oppilaan määräaikaista erottamista tai perusopetuslain 31, 32 tai 33 §:ssä tai 34 §:ssä säädettyä etua ja oikeutta. Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia, jollei perusopetuslaissa toisin säädetä.

Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 5 Hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - perusopetuslaki (628/1998), 42 a §  
 

Lukiolain mukainen koulutus

Lukiolaissa (2018/714) säädetään lukiokoulutuksesta. Lukiolain mukaan koulutuksen järjestäjän päätöksiin haetaan muutosta ensiasteessa vaatimalla oikaisua aluehallintovirastolta tai valittamalla hallinto-oikeuteen.

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (lukiolaki 49 §)

Lukiolaissa säädetään niistä nimettyä opiskelijaa koskevista päätöksistä, joihin haetaan ensiasteessa muutosta oikaisuvaatimuksin aluehallintovirastolta.

Lukiolain mukaan oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastolle, kun päätös koskee

 • opiskelijaksi ottamista
 • 23 §:n 2 momentissa tarkoitettua lisäajan myöntämistä tai 24 §:ssä tarkoitettua opiskeluoikeuden päättymistä
 • suoritettujen opintojen hyväksi lukemista
 • opiskelun poikkeavaa järjestämistä
 • oikeutta saada uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta

Oikaisuvaatimukseen sovelletaan hallintolain säännöksiä, jollei lukiolaissa toisin säädetä.

Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 6 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - lukiolaki (714/2018), 49 §

Hallintovalitus hallinto-oikeudelle (lukiolaki 50 §)

Lukiolaista on 1.8.2022 lukien poistettu listaukset nimettyä opiskelijaa koskevista päätöksistä, joista valitetaan suoraan hallinto-oikeuteen. Lukiolaissa ei siten enää erikseen säädetä, mistä koulutuksen järjestäjän päätöksistä saa valittaa hallinto-oikeuteen vaan tältä osin sovelletaan lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Muutoksen taustalla on perustuslakivaliokunnan vakiintunut kanta, jonka mukaan tällaisia luetteloita ei pitäisi sisällyttää lakiin, sillä tällaiset sallivaksi muotoillut luettelot voivat toimia eräänlaisena välillisenä muutoksenhakukieltona.

Jatkossakin opiskelijan oikeutta ja velvollisuutta koskevat päätökset pitää olla mahdollista saattaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Lukiolain mukaisessa lukiokoulutuksessa saa valittaa hallinto-oikeudelle esimerkiksi koulutuksen järjestäjän päätöksestä, joka koskee opiskelijalle annettavaa varoitusta, opiskelijan määräaikaista erottamista, opiskelijan erottamista asuntolasta määräajaksi tai lopullisesti, 34 §:ssä säädettyä etua tai oikeutta (opiskelijoilta perittävät maksut), 35 §:ssä säädettä etua tai oikeutta (opintososiaaliset edut). Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia, jollei lukiolaissa toisin säädetä.

Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 7 Hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - lukiolaki (714/2018), 50 §
 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen koulutus

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (2017/531) säädetään ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen järjestämisestä.

Ammatillista koulutusta koskevan lain mukaan päätöksiin haetaan muutosta ensiasteessa vaatimalla oikaisua aluehallintovirastolta, valittamalla hallinto-oikeuteen tai opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan.

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (laki ammatillisesta koulutuksesta 111 §)

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädetään niistä nimettyä opiskelijaa koskevista päätöksistä, joihin haetaan ensiasteessa muutosta oikaisuvaatimuksin aluehallintovirastolta.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastolle, kun koulutuksen järjestäjän päätös koskee

 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suoritusaikaa (11 §)
 • opiskelijaksi ottamista (43 §)
 • erityistä tukea (64 §)
 • osaamisen arvioinnin mukauttamista (64.2 §)
 • ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamista (66 §)
 • huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuutta (84 §)
 • opiskelijan oikeutta väliaikaisesti keskeyttää opintonsa (96.3 §)
 • opiskelijan katsomista eronneeksi (97 §)

Oikaisuvaatimukseen sovelletaan hallintolain säännöksiä, jollei ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa toisin säädetä.

Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 8 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 111 §

Hallintovalitus hallinto-oikeudelle (laki ammatillisesta koulutuksesta 112 §)

Ammatillisesta koulutuksesta annetusta laista on poistettu listaukset nimettyä opiskelijaa koskevista päätöksistä, joista valitetaan suoraan hallinto-oikeuteen. Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ei siten enää erikseen säädetä, mistä laissa tarkoitetuista päätöksistä saa valittaa hallinto-oikeuteen vaan tältä osin sovelletaan lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Muutoksen taustalla on perustuslakivaliokunnan vakiintunut kanta, jonka mukaan tällaisia luetteloita ei pitäisi sisällyttää lakiin, sillä tällaiset sallivaksi muotoillut luettelot voivat toimia eräänlaisena välillisenä muutoksenhakukieltona.

Jatkossakin opiskelijan oikeutta ja velvollisuutta koskevat päätökset pitää olla mahdollista saattaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisessa koulutuksessa saa valittaa hallinto-oikeudelle esimerkiksi päätöksestä, joka koskee opiskelijalle annettavaa kirjallista varoitusta, opiskelijan määräaikaista erottamista oppilaitoksesta, opiskeluoikeuden pidättämistä, asuntolasta erottamista, oikeutta maksuttomaan ruokailuun, erityistä tukea saavan opiskelijan opintososiaalisia etuuksia, oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisia etuuksia ja oikeutta asuntolapaikkaan. Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia, jollei ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa toisin säädetä.

Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 9 Hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2018), 112 §

Muutoksenhaku opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalle (laki ammatillisesta koulutuksesta 113 §)

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädetään nimettyä opiskelijaa koskevista päätöksistä, joista valitetaan ensiasteessa opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan valitus tehdään opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan, kun päätös koskee

 • opiskeluoikeuden peruuttamista
 • opiskeluoikeuden palauttamista

Muutoksenhaussa opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia, jollei ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa toisin säädetä.

Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 10 Hallintovalitusosoitus opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalle - laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 113 §
 

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksesta säädetään lailla taiteen perusopetuksesta (1998/633). Lain mukaan eräisiin nimettyä oppilasta koskeviin päätöksiin haetaan ensiasteessa muutosta vaatimalla oikaisua aluehallintovirastolta.

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (laki taiteen perusopetuksesta 10 §)

Taiteen perusopetuksessa voi vaatia oikaisua aluehallintovirastolta, kun päätös koskee

 • oppilasmaksua (12 §)
 • oppilaaksi ottamista.

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle tehdään hallintolain mukaisesti, jollei taiteen perusopetuksesta annetussa laissa toisin säädetä.

Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 11 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - laki taiteen perusopetuksesta (633/1998), 10 §
 

Oppivelvollisuuslaki  

Oppivelvollisuutta koskevat säännökset on koottu oppivelvollisuuslakiin (1214/2020). Oppivelvollisuuteen kuuluvasta opetuksesta ja koulutuksesta säädetään erikseen.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän sekä asuinkunnan oppivelvollisuuslain mukaisiin päätöksiin voi hakea ensiasteessa muutosta joko vaatimalla oikaisua aluehallintovirastolta tai valittamalla hallinto-oikeuteen.

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (oppivelvollisuuslaki 24.1 §)

Oppivelvollisuuslaissa säädetään eräistä päätöksistä, joihin haetaan ensiasteessa muutosta oikaisuvaatimuksin aluehallintovirastolta.

Oppivelvollisuuslain mukaan oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastolle, kun päätös koskee

 • oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 mom. tarkoitettua pidennettyä oppivelvollisuutta
 • oppivelvollisuuslain 7 §:ssä tarkoitettua oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä
 • oppivelvollisuuslain 15 §:ssä tarkoitettua opiskelupaikan osoittamista.

Muutoin oikaisuvaatimusmenettelyssä sovelletaan hallintolain säännöksiä.

Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 12 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - oppivelvollisuuslaki (1214/2020), 24.1 §

Hallintovalitus hallinto-oikeudelle (oppivelvollisuuslaki 17.3 §, 24.2 §)

Oppivelvollisuuslaissa ei erikseen säädetä, mistä laissa tarkoitetuista päätöksistä voi valittaa suoraan hallinto-oikeuteen vaan tältä osin noudatetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain säännöksiä.

Oppivelvollisen, oppilaan ja opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat päätökset pitää olla mahdollista saattaa hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi. Oppivelvollisuuslain mukaan hallinto-oikeudelle saa valittaa esimerkiksi päätöksestä, joka koskee

 • oppivelvollisuuslain 16 §:ssä tarkoitettua oikeutta maksuttomaan koulutukseen
 • oppivelvollisuuslain 16 §:ssä tarkoitettua maksuttomuuden pidennystä
 • oppivelvollisuuslain 17 §:ssä tarkoitettua oppimateriaalien sekä työvälineiden, -asujen ja -aineiden maksuttomuutta
 • oppivelvollisuuslain 17 §:ssä tarkoitettua maksua
 • oppivelvollisuuslain 19 §:ssä tarkoitettua majoituskorvausta oppivelvolliselle
 • oppivelvollisuuslain 20 §:ssä tarkoitettua majoituskorvauksen myöntämistä erityistilanteissa
 • oppivelvollisuuslain 21 §:ssä tarkoitettua matkakorvausta oppivelvolliselle

Valitus tehdään siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa säädetään, jollei valituksen tekemisestä ole oppivelvollisuuslaissa toisin säädetty.

Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 13 hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - oppivelvollisuuslaki (1214/2020), 17.3 §, 24.2 §
 

Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA)

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa (1215/2020) säädetään perusopetuslaissa tarkoitetun perusopetuksen jälkeiseen tutkintotavoitteiseen koulutukseen ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus).

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain mukaan päätöksiin haetaan muutosta ensiasteessa vaatimalla oikaisua aluehallintovirastolta tai valittamalla hallinto-oikeuteen.

Lisäksi tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 23 §:n 1 momentissa tarkoitettuja etuuksia koskevaan päätökseen sovelletaan perusopetuslakia ja 23 §:n 2 momentissa tarkoitettuja etuuksia koskevaan päätökseen sovelletaan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia.

On myös huomioitava, että tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 26 §:ssä säädetään perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain soveltamisesta. Sen mukaan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) järjestämisessä sovelletaan perusopetuslain, lukiolain tai ammatillisesta koulutuksesta annetun säännöksiä kurinpitotoimien muutoksenhausta.

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 25.1 §)

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa säädetään niistä nimettyä opiskelijaa koskevista päätöksistä, joihin haetaan ensiasteessa muutosta oikaisuvaatimuksin aluehallintovirastolta.

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain mukaan oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastolle, kun päätös koskee

 • opiskelijaksi ottamista (10 §)
 • lisäajan myöntämistä opintojen loppuun saattamiseksi (11 §)
 • opiskelijan oikeutta väliaikaisesti keskeyttää opintonsa (17 §)
 • opiskelijan katsomista eronneeksi (18 §)
 • opiskelijan oikeutta erityiseen tukeen (21 §)

Oikaisuvaatimusmenettelyssä sovelletaan hallintolakia, jollei tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa toisin säädetä.  

Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 14 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020), 25.1 §

Hallintovalitus hallinto-oikeudelle (laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 25 §)

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa ei erikseen säädetä, mistä laissa tarkoitetuista koulutuksen järjestäjän päätöksistä saa valittaa suoraan hallinto-oikeuteen vaan tältä osin noudatetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain säännöksiä. 

Opiskelijan oikeutta ja velvollisuutta koskevat päätökset pitää olla mahdollista saattaa hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi. Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia, jollei tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa toisin säädetä.  

Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 15 Hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020), 25 §

Laki vapaasta sivistystyöstä

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 a luvussa säädetään oppivelvollisille suunnatusta koulutuksesta. Oppivelvollisuudesta säädetään oppivelvollisuuslaissa.

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 25 l §:n mukaan oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa koulutuksen järjestäjän päätöksiin haetaan muutosta ensiasteessa vaatimalla oikaisua aluehallintovirastolta tai valittamalla hallinto-oikeuteen.

Myös oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa maahanmuuttajille suunnatussa koulutuksessa sovelletaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain 25 l §:ssä säädettyjä muutoksenhakusäännöksiä (laki vapaasta sivistystyöstä 25 m §).

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (laki vapaasta sivistystyöstä 25 l §, 25 m §)

Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa säädetään oppivelvollisille suunnatun koulutuksen osalta niistä nimettyä opiskelijaa koskevista päätöksistä, joihin haetaan ensiasteessa muutosta oikaisuvaatimuksin aluehallintovirastolta. Samaa säännöstä sovelletaan myös oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuun maahanmuuttajille suunnatussa koulutuksessa (25 m §).

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaan oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastolle, kun päätös koskee

- koulutuksen suoritusaikaa (25 b § 3 mom.)

- opiskelijaksi ottamista (25 e §)

- opiskelijan eronneeksi katsomista (25 i §)

Oikaisuvaatimukseen sovelletaan hallintolakia, jollei vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa toisin säädetä.

Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 16 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - laki vapaasta sivistystyöstä 25 l §

Hallintovalitus hallinto-oikeudelle (laki vapaasta sivistystyöstä 25 l §)

Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ei oppivelvollisille suunnatun koulutuksen osalta erikseen säädetä, mistä laissa tarkoitetuista koulutuksen järjestäjän päätöksistä saa valittaa suoraan hallinto-oikeuteen. Tältä osin noudatetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain säännöksiä.

Opiskelijan oikeutta ja velvollisuutta koskevat päätökset pitää olla mahdollista saattaa hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi. Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia, jollei vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa toisin säädetä. 

Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta.
LIITE 17 Hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - laki vapaasta sivistystyöstä 25 l §

Lisää aiheesta

Kuntaliiton ohjeistusta

https://www.kuntaliitto.fi/laki/muutoksenhaku

https://www.kuntaliitto.fi/laki/muutoksenhaku/muutoksenhakuohjeet

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2019/muutoksia-oikeudenkayntiin-hallintotuomioistuimissa

Opas

Kuntaliiton muutoksenhakuopas tilattavissa Kuntaliiton verkkokaupasta. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää