Onnistuva Suomi tehdään lähellä

Kuntaliiton strategia ja tulevaisuus

Onnistuva Suomi tehdään lähellä!

Kuntaliiton strategia ”Onnistuva Suomi tehdään lähellä” antaa Kuntaliiton toiminnalle ja päätöksenteolle yhteisen tulevaisuuden suunnan muutosten keskellä. Strategia on suunnattu valtuustokauden 2017-2021 ajalle. Strategiassa on hahmotettu toimintaympäristön muutosajureita, Kuntaliiton olemassaolon merkitystä nyt ja tulevaisuudessa sekä mitä liiton toiminnalla tavoitellaan.

Kuntaliiton strategia

Kuntaliitto tekee kuntien ja maakuntien kanssa kestävää tulevaisuutta

Kuntaliiton missio ”Teemme kuntien ja maakuntien kanssa kestävää tulevaisuutta” viestii toiminnallisesti yhtenäisestä kuntien ja maakuntien muodostamasta kokonaisuudesta, joka mahdollisimman saumatta palvelisi tulevaisuudessa sekä kuntien että maakuntien yhteisiä asukkaita ja yhteisöjä.

Kestävän tulevaisuuden tekemisellä tarkoitamme sitä, että keskeinen tehtävämme on sovittaa yhteen erilaisten kuntien ja maakuntien tarpeisiin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Kestävyydellä tarkoitamme myös sukupolvet ylittävää oikeudenmukaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja asukkaiden yhdenvertaisuutta. Liiton toiminta perustuu vahvaan kumppanuuteen ja verkostomaiseen yhteistyöhön.

Visio: Onnistuva Suomi tehdään lähellä

Onnistuva Suomi ”tehdään lähellä” viittaa siihen, että kestävät ratkaisut hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseksi syntyvät parhaiten tekoina alhaalta ylöspäin läheisyysperiaatteen mukaisesti paikallisyhteisöissä, kunnissa, kaupungeissa, kaupunkiseuduilla ja maakunnissa – kunkin omista lähtökohdista ja toimintaympäristön ominaispiirteistä käsin.
Kunnilla ja maakunnilla tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä vapaus tehtäviensä toteuttamiseen. Onnistuvan Suomen visiossa valtion makrotasoinen ohjaus jättää liikkumavaraa paikallisiin olosuhteisiin perustuvalle harkinnalle, kehittämiselle ja innovaatioille.

Asukkaiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lähellä oleviin asioihin on onnistuvan Suomen kivijalka. Onnistuvan Suomen kehityksen avaimet ovat meistä jokaisen käsissä: sekä pienillä että suurilla paikallisilla teoilla on merkitystä.

Onnistuva Suomi on jatkuvasti uudistuva, paikallisesti globaali, verkostoitunut ja älykkääseen teknologiaan nojaava hyvinvointiyhteiskunta. Älykäs teknologia ja tietoverkot vahvistavat paikallisuuden ja globalisaation yhteisvaikutuksia.

Painopisteet: Askeleen edellä - Yhteistyötä yli rajojen - Uudistava kulttuuri

Painopisteet ovat valintoja, joiden mukaisesti toimimalla voimme saada aikaan muutosta, joka johtaa kohti onnistuvan Suomen visiotamme.

Askeleen edellä

Ennakoiva edunvalvonta, kehittäminen ja palvelu tuottavat parhaan lisäarvon Kuntaliiton jäsenille. Siksi Kuntaliiton tavoitteena on vahvistaa ennakointikykyään kaikessa toiminnassa. Kuntaliitto tukee kuntia ja maakuntia muutoksen hallinnassa sekä ennakoinnissa. Edunvalvontamme keskeisenä tavoitteena on huolehtia proaktiivisesti siitä, että tulevaisuuden kunnilla on avainrooli elinvoiman, osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjinä.

Yhteistyötä yli rajojen

Kuntaliiton tavoitteena on, että kunnat ja maakunnat muodostavat asukkaiden ja yhteisöjen parhaaksi toimivan kokonaisuuden. Kuntaliitto haluaa edistää toimijoiden välistä yhteistyötä alueellisesti ja kansallisesti. Myös Kuntaliiton sisällä vahvistetaan kuntien ja uusien maakuntien toimialat ylittävää yhteistyötä. Toimintamme perustuu kumppanuuteen ja verkostoitumiseen kuntien ja maakuntien kanssa.

Uudistava kulttuuri

Tulevat vuodet edellyttävät vahvaa muutoksen hallintaa kunnissa ja maakunnissa. Samalla Kuntaliitto haluaa tukea uudistavan ja kokeilevan toimintakulttuurin syntymistä, jonka kautta voidaan saavuttaa taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Samalla haluamme edistää jatkuvasti uudistavaa ja kokeilevaa toimintakulttuuria myös Kuntaliitossa.

ennakointiprosessi

Kuntaliiton strategia-, ennakointi- ja kehittämismalli

Ennakointi-, strategia- ja kehittämismallissa tuotetaan strategista tulevaisuustietoa yhteistyössä kuntien ja maakuntien kanssa, ennakoinnista, strategiatavoitteista ja asiakastarpeista syntyneitä ideoita yhteiskehitetään ja testataan ja mallia simuloidaan soveltuvin osin vuoden 2018 strategian

lateral-image-left
Jarkko Majava

Etunimi
Jarkko
Sukunimi
Majava
kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2860
Kännykkä
+358 50 3252306
Vastuualueet
 • Kunta- ja aluejohtaminen
 • Strateginen johtaminen
 • Sertifioidut johtamisvalmennusohjelmat
 • Uuden sukupolven organisaatiot -verkostoprojekti
 • Kuntaliiton strategia ja tulevaisuustyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Johtamisen tiimi
Tuula Jäppinen

Etunimi
Tuula
Sukunimi
Jäppinen
innovaatio-asiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2583
Kännykkä
+358 50 520 0385
Vastuualueet
 • Palveluinnovaatiot, asiakas- ja käyttäjälähtöisyys
 • Uskalla kokeilla - kokeilevat kunnat ja alueet
 • Ennakointi ja tulevaisuustyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Kuntamuutostiimi
Markus Pauni

Etunimi
Markus
Sukunimi
Pauni
Strategia- ja kehitysjohtaja

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2049
Kännykkä
+358 50 439 5612
Vastuualueet
 • Strategia- ja kehitysyksikön esimies
 • Kuntaliiton strategia-, ennakointi- ja kehitystoiminta
 • Kuntakehitystoiminnan koordinointi
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategia ja kehitys
Twitter-tili