EU-edunvalvonta

Kakku, jossa paloja

Kuntaliiton EU-edunvalvonnan lähtökohtana on suomalaisten kuntien toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen vaikuttamalla proaktiivisesti ja oikea-aikaisesti Euroopan unionin toimintaan sekä hyödyntämällä EU-jäsenyyden tarjoamia mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön.

EU vaikuttaa merkittävästi suomalaisten kuntien toimintaan. Kuntaliiton selvitysten mukaan noin 60 prosenttia kuntien päätöksistä ja tehtävistä liittyy Euroopan unioniin.

Kuntaliiton EU-edunvalvonta perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

 • Kuntien ja maakuntien näkökulmat otetaan huomioon EU:n päätöksenteossa
 • EU-lainsäädännön hallinnolliset ja taloudelliset vaikutukset kuntien ja alueiden toimintaan selvitetään ennakolta
 • EU-lainsäädäntöä vähennetään ja yksinkertaistetaan
 • Pohjoismaisen kuntaperusteisen hyvinvointimallin erityispiirteet – tasa-arvo, universaalisuus ja verorahoitteisuus – otetaan huomioon EU:n päätösten valmistelussa
 • Kilpailukykytavoitteilla vahvistetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia
 • Monitasoista hallintoa edistetään läheisyysperiaatteen pohjalta
 • Alueiden komitean asemaa kuntien ja alueiden vaikutuskanavana vahvistetaan
 • Kuntien vaikutusmahdollisuuksia EU-asioiden kansallisessa valmistelussa parannetaan.

Kuntaliiton hallitus hyväksyy myös vuosittain Kuntaliiton EU-edunvalvonnan sisällölliset tavoitteet ja painopisteet, jotka pohjautuvat Euroopan komission työohjelmaan sekä suomalaisten kuntien edunvalvontatarpeisiin (ks. liite).

EU-edunvalvonnan tavat ja foorumit

Kuntaliiton EU-edunvalvontaa tehdään niin kansallisesti, Brysselissä kuin myös erilaisten verkostojen kautta.

Suomessa Kuntaliiton asiantuntijat toimivat muun muassa kuntien edustajina EU-jaostoissa, valmistelevat lausuntoja ministeriöille, osallistuvat kuulemisiin vastuulleen kuuluvissa EU-asioissa sekä pitävät yhteyttä kansallisesti asioita valmisteleviin virkamiehiin sekä muihin keskeisiin sidosryhmiin. Lisäksi Kuntaliitto toimii Euroopan alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Kuntaliitolla on toimisto myös Brysselissä, jossa toimiston asiantuntijat edistävät Kuntaliiton EU-edunvalvontatavoitteita EU:n toimielinten suuntaan ja välittävät ennakoivaa tietoa EU-lainsäädännön valmistelusta ja vaikuttamismahdollisuuksista liiton asiantuntijoille.

Avaa kaikki

Kuntaliiton Brysselin toimisto

 Kuva Brysselin toimistosta

Kuntaliiton EU-edunvalvonnan lähtökohtana on Suomen kuntien toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Kuntaliitolla on ollut EU-edunvalvontaa tukeva toimisto Brysselissä vuodesta 1992 lähtien. 

Kuntaliiton Brysselin toimiston tehtävänä on tuoda EU-keskusteluihin ja päätöksentekoon Suomen alue- ja paikallishallinnon näkökulmaa sekä tehdä tunnetuksi suomalaisten kuntien toimintaa ja hallintojärjestelmän erityispiirteitä. 

Toimisto pitää yhteyttä EU:n toimielimiin ja muihin yhteistyökumppaneihin, vaikuttaa kansainvälisissä verkostoissa, toimii tukikohtana ja kohtauspaikkana Kuntaliiton asiantuntijoiden ja Euroopan alueiden komitean Suomen valtuuskunnan jäsenille sekä järjestää koulutusta, tapaamisia ja seminaareja EU-asioista.

Toimisto tukee myös Kuntaliiton Suomessa toimivia asiantuntijoita välittämällä ennakoivaa tietoa EU-lainsäädännön ja -ohjelmien valmistelusta sekä vaikuttamismahdollisuuksista.

Kuntaliitto toimii Brysselissä tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten sisarjärjestöjensä, Euroopan kunta- ja alueliittojen kattojärjestö CEMR:in sekä suomalaisten aluetoimistojen kanssa. Aluetoimistojen tehtävänä on edistää oman alueensa kuntien, maakuntien sekä muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden edunvalvontaa Brysselissä.

Aluetoimistot Brysselissä

Kuntaliiton Brysselin toimiston yhteystiedot

Kuntaliiton Brysselin toimisto sijaitsee EU-instituutioiden läheisyydessä ”Euroopan Kuntatalossa”, joka kokoaa saman katon alle lähes kolmekymmentä alue- ja paikallishallintoa edustavaa kansallisen liiton Brysselin toimistoa sekä eri kaupunkien toimistoa. Talossa toimii myös Euroopan kunta- ja alueliittojen kattojärjestö CEMR.

Kv-tiimi Brysselin toimistossa

Ilari Havukainen, toimiston johtaja
Ilari.havukainen@kuntaliitto.fi

Eva-Stina Slotte, EU-asiantuntija
Eva-Stiina.slotte@kuntaliitto.fi
Jenny Vuorenlinna, harjoittelija
jenny.vuorenlinna@kuntaliitto.fi

Osoite: Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium

Euroopan alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea on EU:n virallinen instituutio, jota on kuultava alueisiin ja kuntiin vaikuttavien asioiden valmistelussa. Alueiden komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille erilaisista EU-lainsäädännön asioista, kuten työllisyys-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioista, digitalisaatiosta ja aluepolitiikasta. Vuosittain alueiden komitea valmistelee 50-80 lausuntoa.

Alueiden komiteassa on yhteensä 329 edustajaa, joista Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän kuntia ja maakuntia edustavaa jäsentä ja yhdeksän varajäsentä. Komitean jäsenet nimittää ministerineuvosto. Esityksen Suomen edustajiksi tekee valtioneuvosto. Nykyiset jäsenet valittiin viiden vuoden toimikaudeksi 2020-2025. Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Euroopan alueiden komitean toimielimet

Alueiden komitean toimielimet ovat työvaliokunta, täysistunto ja kuusi valiokuntaa. Alueiden komitean puheenjohtajana toimii kreikkalainen Apostolos Tzitzikostas.

Työvaliokunta

Työvaliokunta vastaa komitean työskentelyn järjestelystä, laatii komitean poliittisen ohjelman ja päättää lausuntojen laadinnasta. Työvaliokunnan suomalaisjäsenet ovat Markku Markkula sekä Anne Karjalainen.  Markku Markkulan henkilökohtainen varajäsen on Sari Rautio Hämeenlinnasta ja Karjalaisen henkilökohtainen varajäsen on Mikkel Näkkäläjärvi Rovaniemeltä.

Täysistunto

Täysistunto on viisi-kuusi kertaa vuodessa järjestettävä kokous, johon osallistuu komitean koko jäsenistö.

Valiokunnat

Alueiden komitean valiokunnat valmistelevat lausuntoluonnoksia ja järjestävät konferensseja omaan toimialaansa kuuluvista aiheista. Valiokuntia on kuusi:

 • Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitikka ja EU:n talousarvio -valiokunta (COTER)

  • suomalaisjäsenet ovat Bert Häggblom, Sari Rautio ja Mirja Vehkaperä
 • Talouspolitiikka -valiokunta (ECON)
  • suomalaisjäsenet ovat Mikko Aaltonen, Ilpo Heltimoinen ja Mikkel Näkkäläjärvi
 • Sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri -valiokunta (SEDEC)
  • suomalaisjäsenet ovat Anne Karjalainen (valiokunnan puheenjohtaja), Mikko Aaltonen ja Markku Markkula (vakinainen varajäsen Jari Andersson).
 • Kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat -valiokunta (CIVEX)
  • suomalaisjäsenet ovat Mikkel Näkkäläjärvi ja Sari Rautio (vakinainen varajäsen Pauliina Haijanen).
 • Luonnonvarat -valiokunta (NAT)
  • suomalaisjäsenet ovat Bert Häggblom, Ilpo Heltimoinen ja Mirja Vehkaperä (Vakinainen varajäsen Pekka Myllymäki).
 • Ympäristö, ilmastonmuutos ja energia- valiokunta (ENVE)
  • Suomalaisjäsenet ovat Anne Karjalainen (vakinainen varajäsen Sanna Rissanen) ja Markku Markkula.

Lue lisää aiheesta:

Ulla Karvo

Ulla Karvo

EU-asioiden päällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 9 771 2523, +358 50 512 2232
Vastuualueet
 • kuntaliiton EU-edunvalvonnan kehittäminen ja koordinaatiovastuu Helsingissä yhdessä KV-tiimin kanssa
 • EU- lausuntovalmistelua koskevan kokonaisuuden koordinointi
 • alueiden komitean koordinaattoritehtävän hoitaminen
 • Brysselin toimiston toiminnan tukeminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä Brysselin toimiston johtajan kanssa