Sopimukset

Yleiset sopimusehdot

Vakiosopimusehdoista käytetään yleisesti termiä ”yleiset sopimusehdot”. Näillä tarkoitetaan sopimusehtoja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi useissa yksittäisissä eri sopijapuolten välisissä sopimuksissa. Yleiset sopimusehdot ovat eri intressitahojen laatimia ehtoja, joilla tietyn alan toimijat solmivat sopimuksia. Yleiset sopimusehdot voivat olla joko yksipuolisesti laadittuja tai osapuolten ja heitä edustavien tahojen yhdessä laatimia.

Hankintayksikön tulee ennakoida hankintasopimuksen olennaiset sopimusehdot jo tarjouspyynnön laatimisvaiheessa. Niiden lisääminen tai muuttaminen myöhemmin sopimuskaudella ei ole mahdollista, koska tällainen muutos katsotaan laittomaksi suorahankinnaksi. Hankintalaissa on luettelo sallituista tai kielletyistä sopimusmuutoksista, joka ei ole kuitenkaan tyhjentävä.  

Yksinkertaisissa hankinnoissa usein viittaus yleisiin sopimusehtoihin voi riittää, vaikka selvyyden vuoksi ne olisi hyvä liittää aina mukaan tarjouspyyntöön. Vaativimmissa hankinnoissa kaikki merkittävät sopimusehdot tulee sisällyttää tarjouspyyntöön esimerkiksi sen liitteenä olevan hankintasopimusluonnoksen muodossa.

Oikeuskäytännön perusteella ei ole mahdollista antaa vastausta siihen, milloin pelkkä viittaus yleisiin sopimusehtoihin riittää ja milloin ne tulisi liittää fyysisesti osaksi sopimusta. Varminta on, että ne ovat sopimuksen liitteenä.  

Yksilölliset ehdot ja yleiset sopimusehdot

Hankintasopimuksessa saatetaan käyttää sekä yksilöllisiä ehtoja että yleisiä sopimusehtoja. Mikäli nämä ovat ristiriidassa keskenään, menevät yksilölliset ehdot yleisten sopimusehtojen edelle.

Tarjouspyyntöjä/sopimuksia ei tule laatia siten, että tehdään yksilölliset ehdot ja laitetaan liitteeksi yleiset sopimusehdot, joiden tiedetään olevan yksilöllisten ehtojen kanssa ristiriidassa. Sen sijaan tarjouspyyntöön/sopimusasiakirjaan tulee kirjata, miltä osin yleiset sopimusehdot eivät kyseessä olevassa sopimuksessa tule sovellettaviksi. Tämä selventää tarjouspyyntöä/sopimusta ja ennaltaehkäisee ristiriitoja.

Hankintayksikön valittava sopivimmat sopimusehdot

Kaikkiin hankintoihin sopivia yleisiä sopimusehtoja ei ole olemassa. Mikäli hankintayksikkö haluaa käyttää yleisiä sopimusehtoja, tulee sen viimeistään tarjouspyyntöä laatiessaan valita kyseiseen hankintaan parhaiten soveltuvat ehdot. Ehtoihin tulee ennen tätä tutustua huolellisesti käymällä ne läpi kohta kohdalta.

Sopimusta solmittaessa tarvitaan yleisten sopimusehtojen lisäksi aina varsinainen sopimus, jossa määritellään mm. sopimuksen osapuolet, hankinnan kohde / toimituksen tai palvelun sisältö ja sille asetetut vaatimukset, aikataulut, hinnat ym.  

Se seikka, että yleiset sopimusehdot laatinut osapuoli uudistaa ehtoja, ei muuta aikaisemmin solmittujen sopimusten ehtoja. Ehdot jäävät voimaan sen sisältöisinä kuin ne on aikanaan tehty. Sopimukseen sovellettavat yleiset sopimusehdot kannattaa arkistoida. Ne ovat yhtä keskeinen osa sopimusta kuin yksilölliset ehdot ja niiden tulee olla tallessa, kun tarvitaan tietoa sopimuksen sisällöstä. 

tags