Kuntaliiton lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle 10.9.2010, 2446/90/2010, Juha Karvonen

HE eduskunnalle laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen ja alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

​Suomen Kuntaliitto esittää kannanottonaan hallituksen esitykseen (HE 74/2010 vp) seuraavaa.

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen sekä laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa. Lisäksi ehdotetaan, että nykyinen tilausajoina suoritettavia koulu- ja päivähoitokuljetuksia koskeva suositus alkolukon käytöstä muutetaan pakolliseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Kuntaliitto toteuttivat yhteistyössä vuoden 2008 marraskuussa alkolukon käyttöä koulukuljetuksissa koskevan kyselyn. Kysely lähetettiin 388 kuntaan ja siihen vastasi 236 kuntaa vastausprosentin ollessa 61.

Kyselyssä saatujen tulosten perusteella alkolukon huomioon ottaminen kilpailutusperusteena koulukuljetuksissa oli melko vähäistä. Yli puolet kunnista (62 %) ei ollut maininnut alkolukkoa kilpailutusasiakirjoissa. Viidennes suositteli alkolukon asentamista koulukuljetusajoneuvoihin. Vain 38 kuntaa käytti alkolukkoa kriteerinä kilpailutuksessa. 

Kyselyssä tiedusteltiin myös kuntien suhtautumista alkolukon pakollisuuteen koulukuljetuksissa. Vastanneista kunnista 64 prosenttia suhtautui pakollisuuteen myönteisesti. Alkolukon odotettiin parantavan koulukuljetusten turvallisuutta. Monissa kunnissa oli myös suunniteltu alkolukon ottamista jatkossa huomioon kuljetusten kilpailuttamisessa.

Kuntaliitto on omassa lausunnossaan 11.11.2009 liikenne- ja viestintäministeriölle pitänyt alkolukon pakollisuutta koskevaa esitysluonnosta hyvänä ja tarkoituksenmukaisena. 

Kuntaliitto korostaa, että valtaosa kunnista tehdyn kyselyn perusteella suhtautuu myönteisesti alkolukon pakollisuuteen. Kuntaliitto kannattaa, että nykyinen tilausajoina suoritettavia koulu- ja päivähoitokuljetuksia koskeva suositus alkolukon käytöstä muutetaan pakolliseksi. Kuntaliiton näkemyksen mukaan lakiesitys parantaa koulu- ja päivähoitokuljetusten liikenneturvallisuutta.

Kuntaliitto korostaa, että on tärkeätä informoida sekä kuntia että koulukuljetuksista vastaavia autoilijoita ja liikennöitsijöitä uudesta laista riittävän ajoissa. Tällöin koulukuljetuskalusto saadaan lain vaatimalle tasolle hyvissä ajoin ennen lain voimaantuloa. Tämä on myös tärkeää, jotta lain edellyttämä alkolukon pakollisuus voidaan ottaa huomioon koulu- ja päivähoitokuljetusten kilpailutuksessa.

Toteuttamisvaihtoehdot 

Hallituksen esityksessä on pohdittu koulu- ja päivähoitokuljetuksissa edellytettävän alkolukon voimaantuloajankohtaa. Vaihtoehtoina on esitetty määräyksen sitomista uusien kuljetussopimusten voimaantuloon tai alkolukon vaatiminen tietystä ajankohdasta lukien sopimuskauden pituudesta riippumatta. Hallituksen esityksessä esitetään, että laki tulisi voimaan 1.8.2011.

Jatkotyöskentelyn osalta Kuntaliitto esittää pohdittavaksi, olisiko siirtymäsäännös tehtyjen kuljetussopimusten osalta mahdollinen, siten että lakia alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa sovellettaisiin vasta sopimuskauden päätyttyä, jos 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun kuljetuksen järjestäjän ja kuljetuksesta vastaavan liikennöitsijän välinen sopimus kuljetusten järjestämisestä on voimassa tämän lain voimaan tullessa.

Muuta

Lisäksi Kuntaliitto pyytää kiinnittämään huomiota, että lakiehdotuksessa 2 alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa 1 §:ssä on todettu ’koulu tai laitos’. Tältä osin pitäisi olla ’tai muu opetuksen järjestäjä’. Velvollisuus koskenee myös valtion ja yksityisten ylläpitämiä kouluja samalla tavalla kuin kuntien kouluja.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Juha Karvonen
Kehittämispäällikkö