Lausunto 2366/90/2010 30.9.2010 ympäristöministeriölle, Vesa Valpasvuo, Leena Eränkö

Selvitys maa-aineslupajärjestelmän yhdistämisestä ympäristölupamenetteIyyn

Selvitys maa-aineslupajärjestelmän yhdistämisestä ympäristölupamenettelyyn

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa Erkki J. Hollon laatimasta raportista Selvitys maa-aineslupajärjestelmän yhdistämisestä ympäristölupamenettelyyn.

Selvitystyö kartoittaa mahdollisuuksia poistaa maa-aineslain lupajärjestelmään liittyvien ennakkovalvontamuotojen päällekkäisyyksiä. Selvityksestä ilmenee, että eri lupajärjestelmissä esiintyy varsin samankaltaisia viranomaistoimia ja harkinnan kohteenakin on hankkeen samoja kysymyksiä.

Selvityksessä ehdotetaan erillisen maa-aineslupamenettelyn soveltaminen poistamista silloin, kun ottamistoimintaa ja sen sivutoimintoja varten vaaditaan lisäksi ympäristölupa tai vesilain mukainen pohjavesilupa. Jos jokin näistä luvista on tarpeen, erillistä maaaineslupaa ei vaadittaisija maa-aineslupaa koskeva lupaharkinta siirtyisi sovellettavan lupajärjestelmän yhteyteen osana päätöksentekoa. Selvityksen perusteella ei ole katsottu tarpeelliseksi esittää muutoksia maa-ainesluvan edellytyksiä tai vaadittavia selvityksiä koskevaan sääntelyyn. Maa-aineslakia sovellettaisiin edelleen aineellisoikeudellisèsti sulauttamatta esimerkiksi luvan myöntämisen edellytysten tarkastelua muun lupaharkinnan osaksi. Ottamistapaa koskeva lupamääräysten sisältö perustuisi vastedeskin maa-aineslain sääntelyyn.

Lisäksi esitetään eräitä muita uudistuksia, joilla ei ole välitöntä yhteyttä lupien päällekkäisyyden poistamiseen. Nykyinen maa-ainesasioissa sovellettava kunnallisvalitus muutettaisiin ympäristöasioiden tapaan yleiseksi hallintovalitukseksi. Kysymys on lähinnä järjestelmien menettelyllisestä lähentämisestä.

 

Lausunto

Kuntaliitto pitää perusteltuna ja erittäin tarpeellisena löytää keinoja yhdistää maa-aines- ja ympäristölupamenettelyt tilanteissa, jolloin sama toiminta edellyttää molempia mainittuja lupia.

Lupamenettelyjen yhdistämistarve on ollut kuntakentässä esille koko ympäristönsuojelulain voimassaoloajan. Asian johdosta on alustavasti keskusteltu myös ympäristönsuojelulain voimaantuloon asti voimassa olleen ympäristölupamenettelylain kaltaisen "sateenvarjosäädöksen" laatimismahdolIisuudesta.

Kuntaliitto pitää esitettyä säädösluonnosta hyvänä perustana jatkotyötä varten, joka pitäisi käynnistää viipymättä.

Jatkotyössä tulee esitetyn lisäksi tarkastella muun muassa:

  • yhdistetyn luvan käsittely- ja valvontamaksut ja niiden määräytyminen

  • valitusviranomaisasioiden keskittäminen yhdelle valitusviranomaiselle kuten ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisissa asioissa on tehty.

Lisäksijoko tässä yhteydessä tai erikseen saattaa olla syytä tarkastella maa-aineslain tarkistamista siltä osin kuin on kyse lupa- ja valvontaviranomaissääntelystä sekä niistä asioista, joissa maa-ainesluvan ja ympäristöluvan määräykset toiminnan ympäristöhaittojen ehkäisystä ovat päällekkäistä sääntelyä.

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa selvitykseen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Vesa Valpasvuo
ympäristöasiantuntija