Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 23.3.2015, Dnro 701/03/2015, A. Mäkinen

Ehdotus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun VN:n asetuksen muuttamisesta

Esitetyssä asetusluonnoksessa keskeinen asia on maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen hankintojen ja sopimuksenaikaisen toiminnan keskittäminen neljään ELV-keskukseen.

Hankintaosaamisen keskittäminen on kannatettavaa. Kuntaliitto haluaa tässä yhteydessä kiin­nittää huomiota ELY-keskusten erilaisten substanssitehtävien  keskittämisen mahdollisiin vai­kutuksiin suhteessa kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kuntaliitto ja Liikennevirasto ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä urakka-asiakirjojen ja eri urakkamuotojen kehittämisessä. Yhteisen nimikkeistön kehittämistyö liikenneväylien hoitoon ja korjaukseen (kunnossapi­to/ylläpito) aloitettiin  Rakennustiedon kanssa tämän vuoden alussa. Kunnat ja Liikennevirasto tekevät jo nyt yhteisiä urakoita rakentamisessa.

Tulevaisuudessa on tavoitteena urakoida yh­dessä myös kunnossapidossa/ylläpidossa. Kuntaliitto näkee tässä mahdollisuuksia molemmin­ puolisiin kustannussäästöihin.  Maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen hankintoihin ja so­pimusaikaisen toiminnan tehtävien keskittämisen yhteydessä tulisi varmistaa, ettei paikallinen yhteistyö  kuntien kanssa vaarannu.

Lopuksi Kuntaliitto tuo esille jo aiemmin esittämänsä kannan, että kunnat eivät saa ELV­ keskusten välillä tapahtuvan tehtävien keskittämisen myötä joutua eriarvoiseen asemaan. Valtion aluehallinnon tehtävien keskittäminen ja toiminnan tehostaminen eivät saa johtaa sii­hen, että aluehallinnon tehtäviä siirtyy kunnille ilman että siirrosta aiheutuvat kulut korvataan täysimääräisesti.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Annukka Mäkinen
erityisasiantuntija
alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan jäsen

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!