Eduskunnan hallintovaliokunnalle valtiovarainministeriön selvityksestä tietohallintolain vaikutuksista 27.2.2015, Dnro 483/03/2015, Tommi Karttaavi

HAO 7/2014 vp valtiovarainministeriön selvitys tietohallintolain (634/2011) tavoitteiden toteutumisesta (HaVM 34/2010 vp)

Toimenpiteet lain tavoitteiden toteuttamiseksi ovat olleet oikean suuntaisia ja paljon hyvää työtä on tehty sekä valtiovarainministeriössä että eri ministeriöiden ohjaamilla kohdealueilla. Valtiovarainministeriön selvityksessä tuodaan onnistumisten lisäksi hyvin esille myös kohdat, joissa on vielä parantamisen varaa.

​Kuten selvityksessä todetaan, tietohallintolain kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä käytetty. Näin on erityisesti valtioneuvoston asetuksella annettavien velvoittavien standardien suhteen. Asetusten antamiselle on ilmeisesti ollut sekä lainsäädäntöteknisiä (ei ole tiedetty tarkkaan millaisia asetusten tulisi olla) että sisällöllisiä (ei ole tunnistettu mitä pitäisi standardoida) hidasteita. Sisällöllisellä puolella standardoinnissa tulisi keskittyä erityisesti tietojärjestelmien sisältämien tietojen siirrettävyyteen eri tietojärjestelmien välillä, eli ns. semanttiseen yhteentoimivuuteen. Tällä hetkellä kuitenkin semanttisen yhteentoimivuuden kehittämistä, esim. sanastotyötä, tehdään valitettavan pienillä resursseilla ja hajautetusti ilman kunnon koordinaatiota.

Kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön tuotokset muodostuvat enimmäkseen referenssi- eli viitearkkitehtuureista, joiden on tarkoitus toimia mallina kohdealue- tai organisaatiokohtaisille arkkitehtuureille. Viitearkkitehtuureiden laatiminen on arvokasta ja joissain tapauksissa välttämätöntä pohjatyötä, mutta viitearkkitehtuurit ovat myös raskaita toteuttaa ja niiden vaikutus perustuu siihen, miten laajasti ne otetaan käyttöön. Kansallisessa kokonaisarkkitehtuurissa tulisi tässä vaiheessa siirtyä laatimaan standardeja ja linjauksia rajatuista kohteista, joissa voidaan saavuttaa suuri vaikutus yhteentoimivuuteen. Tätä vaikutusta voidaan tarvittaessa tehostaa käyttämällä tietohallintolain antamaa asetuksenanto-oikeutta.

Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma on mahdollisuus edistää tietohallintolain tavoitteiden toteutumista, kunhan se tehdään koordinoidusti kansallisen kokonaisarkkitehtuurin edistämisen kanssa.

Tarkempia tietoja lausunnosta antaa tarvittaessa erityisasiantuntija Tommi Karttaavi, puh. 050-510 3935, sähköposti tommi.karttaavi@kuntaliitto.fi.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tommi Karttaavi
Erityisasiantuntija

tags