Talousvaliokunnalle, Dnro 1785/03/2015 20.10.2015, Tarja Hartikainen

HE 46/2015 vp laeiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta

​Kunnat ovat vastanneet kuluttajaturvallisuuslain mukaisesta kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonnasta, jota on tehty kunnissa Tukesin ohjeiden mukaisesti osana ympäristöterveydenhuollon valvontaa. Nykyisin Tukes ohjaa kuntien kuluttajaturvallisuusvalvontaa aluehallintovirastojen kautta.

Valvontaorganisaation moniportaisuutta on kritisoitu useissa selvityksissä. Kuntien ympäristöterveydenhuoltoa ohjaa nykyisin kolme eri ministeriötä ja kolme eri keskusvirastoa, jotka kilpailevat kuntien valvonnan käytettävissä olevista resursseista. Valvonnan keskittäminen Tukesiin yksinkertaistaa nykytilannetta ja vähentää viranomaisten välistä ohjausta ja erityisesti tiedonkeruuta, joka on kunnissa koettu vuosien varrella erittäin turhauttavaksi.

Valvonnan siirtäminen Tukesiin ei ole saanut kunnilta varauksetonta kannatusta. Joitakin kohteita kunnat valvovat jatkossakin terveydensuojelulain nojalla esim. uimahallit, uimaveden valvonta ja hygieniavalvonta. Kyseessä on erityisosaamista vaativa valvontasektori, jossa tehdään valvontaa suhteellisen pienellä henkilömäärällä, mikä puoltaa valvonnan keskittämistä yhdelle taholle. 

Kuntaliitto kannattaa valvonnan keskittämistä kunnista Tukesiin. Kuntaliitto on kuitenkin kaikissa lausunnoissaan kritisoinut lakiluonnoksen perusteluissa esitettyä resurssiarviota valvontaa tekevän henkilöstön määrästä, jota on käytetty kuntien valtionosuusmomentilta leikattavaksi esitetyn euromäärän perusteena. Kuntaliitto pitää kunnilta leikattavaa valtionosuutta ylimitoitettuna.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys 

tags