Ympäristöministeriölle, Dnro 52/03/2015, 17.2.2015, Annukka Mäkinen

Kuntaliiton kommentit Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan luonnoksesta

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050-raportissa on tarkasteltu erilaisia kehitysnäkymiä (globalisaatio ja ilmastonmuutos, digitalisaatio ja biotalous sekä kaupungistuminen) ja esitetty niiden pohjalta suuntaviivat tulevaisuuden kehittämistyölle. Raportin esitykset Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän tavoitetilaksi ovat sinänsä kannatettavia.

​Kuntaliiton näkemyksen mukaan laajan toimijajoukon kanssa yhteistyössä muodostettu kehityskuva antaa hyvän viitekehyksen, mitä vasten eri toimijat voivat arvioida oman toimintansa vaikutuksia aluerakenteen ja liikennejärjestelmän näkökulmasta. Raportista itsestään ei käy ilmi asiakirjan ohjausvaikutus, vaikka kommenttipyynnössä on todettu että kehityskuvalla ei ole lainsäädännöllistä asemaa.

Suomen globaali asemoituminen sekä Itämeren, Barentsin alueen sekä Venäjän suuntaan sekä tähän liittyvien kansainvälisten yhteyksien merkitys on nostettu hyvin esille, samoin on pystytty kohtuullisesti hahmottamaan rajanylittävät yhteistyö- ja kehittämisvyöhykkeet. Kehittyvät liikennepalvelut ja mahdollistava infrastruktuuri  sekä palvelutasolähtöinen ylläpito ovat hyvä perusta liikennejärjestelmän toimivuudelle. Niiden lisäksi on myös hyvin nostettu esiin, että lähtökohtana pitää olla nykyisen infran käytön tehostaminen ja palvelujen saavutettavuuden varmistaminen maankäytön ja palvelujen sijoittamisessa.

Henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen tärkeimmät yhteystarpeet 2050 osoittavat pääpiirteissään tarvittavat vahvat liikennekäytävät. Liikennejärjestelmän toteuttamisessa on aina tarpeen kuvata yksittäisten hankkeiden vaikutukset laajasti ja peilata niitä kehityskuvan tavoitteisiin.

Kommentoitavana olevassa luonnoksessa olevia kartat on syytä käydä vielä läpi, osa on visuaalisesti heikkolaatuisia (epäselvä väritys ja tulosteen epätarkkuus). Sinänsä sisällöltään monipuolisia karttoja on jo esiintynyt irrallisina kuvina muissa yhteyksissä mikä voi aiheuttaa sekaannusta eri toimijoiden keskuudessa. Ehdotamme, että jokaiseen karttaan lisätään ns. ALLI-logo, joka asettaa kartan oikeaan yhteyteen myös erikseen käytettyinä.

ALLI-työhön liittyvä tausta-aineisto on ollut monipuolista ja itsessään hyödynnettävissä monenlaiseen suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Esitämmekin ministeriöiden harkittavaksi kyseisen aineiston keskeisiksi arvioitavien osien päivittämistä säännöllisin väliajoin.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
vt. johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Annukka Mäkinen
erityisasiantuntija

tags