Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 19.3.2015, Dnro 495/03/2015, Jussi Rahikainen

Kuntaliiton lausunto räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnan sekä turvallisuusvaatimuksia koskevista asetuksista

​Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa ehdotuksista valtioneuvoston asetuksiksi vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta sekä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta päästä lausumaan asetuksista.

Kuntaliitto pitää tehtyjä esityksiä pääosin perusteltuna, mutta haluaa kiinnittää jatkovalmistelussa huomiota seuraavia seikkoihin.

Asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta

29 § Sisäinen pelastussuunnitelma
Kuntaliiton näkemyksen mukaan ko. pykälän sisällön tulisi vastata keskeisiltä osin Pelastuslain (379/2011) 15 § ja 14 §, joissa käsitellään pelastussuunnitelman sisältöä. Pykälän toisen momentin voisi kirjata esim. seuraavalla tavalla:

Sisäisessä pelastussuunnitelmassa on esitettävä ainakin:
1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät;
2) vaaraan mahdollisessa onnettomuustilanteessa joutuva alue, mahdollinen henkilömäärä sekä kuvaus vaarasta;
3) pelastustiet ja muut turvallisuusjärjestelyt ihmishengen, omaisuuden ja ympäristön pelastamiseksi, palon sammuttamiseksi, avun hälyttämiseksi ja vaaran torjumiseksi;
4) alueella toimiville annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
5) mahdolliset muut kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet.

48 § Tarkastus
Asetuksella ei tulisi yksityiskohtaisesti säätää mitä pelastusviranomaisen tulee tehdä puutteita havaitessaan.  Tarvittavat toimenpiteet tulee jättää valvontaviranomaisen harkintaan.

Pykälän kolmannessa momentissa säädetään pöytäkirjan laatimisesta, tämä on turhaa, sillä asiasta on säädetty jo hallintolaissa. 48 §:n 3 momentti voisi korvata esimerkiksi lauseella: ”Pelastusviranomaisen tulee ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin, mikäli tarkastuksella havaitaan puutteita”.

54 § Luovutusajan rajoittaminen
Luokan F2 ja F3 ilotulitteiden luovutus kaupasta tulisi olla kiellettyä 1.1. - 26.12., jollei ostajalla ole pelastusviranomaisen antamaa 63 §:n mukaista päätöstä.

62 § Erikoistehosteiden käyttö
Ilmoitus erikoistehosteista tulisi tehdä 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Näistä tapahtumista on yleensä laadittava pelastuslain 16 §:n tarkoittama yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma, joka on toimitettava pelastusviranomaiselle pykälän 3 momentin mukaan viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. 

63 § Ilotulitteiden yksityinen käyttö
Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä tulisi tehdä vähintään 5 vuorokautta ennen käyttöajankohtaa. Asiaa ei saada asianmukaisesti käsiteltyä tai kirjallista päätöstä laadittua ehdotetussa yhdessä vuorokaudessa.

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista

43 § Kotisäilytys
Ampuma-aseiden patruunoiden kotisäilytystä koskevat merkintävaatimukset 43 §:ssä parantavat pelastustoimen työturvallisuutta. Pykälän loppuun tulisi kuitenkin lisätä lause patruunoiden varastoinnista, niiden sijainnista ja vastuuhenkilöstä on tehtävä merkintä asuinhuoneiston ulko-oven sisäpuolelle, jotta tiedot olisi varmemmin saatavissa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Jussi Rahikainen
pelastustoimen kehittämispäällikkö

tags