Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 30.1.2015, dnro 4771/90/2014, Sari Korento

Lausunto Kirjanpitolain muutokset työryhmän mietinnöstä

Työ- ja elinkeinoministeriö on 27.10.2014 pyytänyt lausuntoa Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä. Tässä Kuntaliiton lausunnossa arvioidaan ehdotuksia ensisijaisesti julkishallinnon ja julkistalouden sekä kuntakonsernien näkökulmasta.  

Lainsäädännön rakenne ja pienyrityshelpotukset

Mietinnössä ehdotetaan, että pien- ja mikroyrityksiä koskevat säännökset tilinpäätöksen sisällöstä erotetaan omaksi asetuksekseen. Lisäksi tilinpäätöksen laadintaa pienyrityksessä helpotetaan ottamalla käyttöön direktiivin mahdollistamat poikkeukset mahdollisimman laajalti.

Kuntaliitto puoltaa ehdotettuja muutoksia siitä, että pien- ja mikroyrityksiä koskevat säännökset erotetaan omaksi asetuksekseen, koska näin selkiytetään pienyritysten tilinpäätösten laatimista. Oikean ja riittävän kuvan saamiseksi riittävien lisätietojen antaminen on syytä säätää pakolliseksi. Kuntaliiton näkemyksen mukaan mikroyritysten ns. suojasatamasäännökset voivatkin jäädä näennäishelpotuksiksi. Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden talouden analysointi voi myös heikentyä, kun käytössä on erilaisia tilinpäätösten laadintaperiaatteita.

Olennaisuusperiaate

Mietinnön mukaan olennaisuuden periaatteen merkitystä korostetaan asettamalla se täyden-tämään oikean ja riittävän kuvan antamisvelvoitetta.

Kuntaliiton mielestä olennaisuuden periaatteen noudattaminen ja sen tuominen lakiin on perusteltua. Olennaisuuden määrittämisessä tulee huomioida tilinpäätöksen ja toiminnan kokonaisuus, joten tehtävä on vaativa. Tästä syystä olisi toivottavaa, että lain perusteluissa tuotaisiin seikkaperäisemmin esille, miten olennaisuutta arvioidaan.

Kirjanpidon menetelmät, aineistot ja säilytys

Mietinnössä ehdotetaan, että lain käsitteistöä kirjanpidon menetelmistä yhtenäistetään ja päivitetään teknologian suhteen neutraaliksi. Paperimuotoisen tasekirjan vaatimuksesta luovutaan.

Kuntaliitto puoltaa ajatusta, että tilinpäätös- yms. asiakirjat toimitetaan vain kertaalleen ja vain yhteen paikkaan. Tiedostomuotojen tai tililuetteloiden numeroiden säätäminen pakolliseksi ei edistä toiminnan tehostamista. Tärkeää on, että oikeat ja riittävät tiedot ovat saatavilla. Paperimuotoisesta tasekirjasta luopuminen ei käsityksemme mukaan kuitenkaan edistä kirjanpitolakiehdotuksen (KPL 3:2 § 7 mom.) vaatimusta siitä, että tilinpäätökseen kuuluvien ja siihen liitettyjen asiakirjojen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

Muuta

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kirjanpitolaissa säädetään edelleen kirjanpitolautakunnan kuntajaostosta (8:2 § 6 mom.). Se antaa ohjeita ja lausuntoja kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidosta ja kirjanpitolain soveltamisesta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen 
varatoimitusjohtaja 

Ilari Soosalu
johtaja, kuntatalous

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.