Maa- ja metsätalousministeriölle, Dnro 637/04.00/2015, Matti Holopainen, 31.3.2015

Lausunto MMM:n maastotietojärjestelmä 2030 -selvityksestä

​Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua maa- ja metsätalousministeriön Maastotie­tojärjestelmä 2030 -selvityksestä.  Selvitys on ajankohtainen. Yhteiskunnan nykyiset ja tulevat taloudelliset haasteet asettavat kaikille toimijoille tehtävän oman toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja kustannustehokkuuden optimoimiseksi. Jatkuvasti ja nopeasti muuttuva tekniikkaa antaa toimijoille ja prosesseille mahdollisuuksia uudistua, mutta asettaa vaatimuksen myös hallita muutosta joustavasti.

Kuntaliitto on tehdyn selvityksen haastattelujen yhteydessä korostanut kuntien oikeutta tehostaa omaa toimintaansa ja kieltäytyä annettavista uusista tuottamattomista tehtävistä, mutta tunnustanut  myös kuntia koskevan velvoitteen tiiviiseen yhteistyöhön kansallisten ajan­ tasaisten maastotietopalvelujen aikaansaamiseksi. Haluamme vielä erikseen korostaa ajantasaisuuden ja palveluiden merkitystä, koska palveluissa välitettävän tiedon ajantasaisuus tulee määrittelemään myös maastotietopalvelujen arvon yhä korostetummin.

Kunnat ovat siirtymässä ns. kaupunkimallipohjaiseen toimintaan, jossa yhdyskunnan teknistä infrastruktuuria koskevat tiedot hallitaan yhä laajemmin integroituna kokonaisuutena kunnas­ sa. Kaupunkimallien kattavuus ja yksityiskohtaisuus tulee vaihtelemaan kuntien kesken sekä myös kuntien sisällä keskusten ja reuna-alueiden kesken. Kunnan tuottamien tietojen integ­ raatio kuntatasolla mahdollistaa kokonaistehokkaat toimintaprosessit kunnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Yksityiskohtainen ja ajantasainen integroitu kaupunkimalli on tulevaisuuden alusta yhteiskunnan toimintojen ja palvelujen järjestämiselle.  Kansallisen tason maastotietojärjestelmäpalveluissa  tullaan välittämään yleispiirteinen  rajattu otos kaupunki­ mallin sisältämistä tiedoista.

Kuntien kaupunkimallien kehittäminen tulee meneillään olevan kolmiulotteista  kaupunkimal­ linnusta valmistelevan KM3D-hankkeen alustavien tulosten valossa perustumaan nykyisen KuntaGML-tietomallin edelleen kehittämiseen ja laajentamiseen OGC:n CityGML-tietomalliin kytkettynä. Sekä KM3D-hankkeen yhteydessä tehdyt selvitykset että kokemukset Hollannista ja Saksasta tukevat linjausta, jonka mukaan yhteinen tietomalli on vaatimus ainoastaan tie­ donsiirtoa koskien. Kaupunkien primäärit tietomallit ja tietokantaratkaisut  ovat jatkossakin  eri kilpailevien  markkinatoimijoiden  toteuttamia.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan hajautettu toimintamalli maastotietopalvelujen  järjestämi­sessä ja palvelussa välitettävien tietojen ylläpidossa mahdollistaa eri toimijoiden tarpeiden yhteensovittamisen ja kustannustehokkuuden sekä yksittäisten toimijoiden että kokonaisuuden näkökulmasta.

Kuntaliitto katsoo, että tulevaisuuden maastotietojärjestelmäpalvelujen  tulee perustua ha­jautettuun toimintamalliin, jossa maastotietojärjestelmäpalvelu  noutaa tarvitsemansa  kunnan tuottamat tiedot kunnan tietopalvelurajapinnasta,  kun kunta sen on avannut käytettäväksi. Tietopalvelujen tuotot tulee kohdistaa kunkin toimijan taloudenpitoon kustannuksia vastaavasti.

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Matti Holopainen 
kehittämispäällikkö

tags
Matti Holopainen

Matti Holopainen

Maapolitiikan kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2269, +358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kuntien teknisen sektorin toimintaprosessit
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus