Valtioneuvoston kanslia 29.10.2015, Dnro 1945/03/2015

Lausuntopyyntö luonnoksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi lainsäädännön arviointineuvostosta ja valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

​Lausuntopyyntönne 29.10.2015

Valtioneuvoston kanslian yhteyteen on pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti tarkoitus perustaa itsenäinen ja riippumaton lainsäädännön arviointineuvosto. Tarkoituksena on kehittää lainvalmistelun laatua ja erityisesti parantaa lainsäädännön vaikutusten arviointia. Hanke kuuluu säädösten sujuvoittamisen kärkihankkeen toimenpiteisiin.

Hallituksen kärkihankkeita koskevassa toimintasuunnitelmassa linjataan arviointineuvoston toiminnan painopisteeksi erityisesti taloudellisten vaikutusten arviointi ml. vaikutukset ihmisten ja yritysten toimintaan (hallinnollinen taakka) sekä vaikutukset kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin. Lainsäädännön arviointineuvoston tehtävänä olisi antaa lausuntoja hallituksen esitysluonnosten vaikutusten arvioinneista. Se ei itse laadi vaikutusarviointeja. Neuvosto valitsee kansliapäällikkökokouksen esityksistä, hallituksen lainsäädäntösuunnitelmasta tai muulla tavoin arvioinnin kohteena olevat säädösesitykset. Lisäksi ehdotetaan, että neuvosto voisi tehdä aloitteita lainvalmistelun laadun, erityisesti vaikutusten arviointien laadun ja arviointitoiminnan parantamiseksi.

Arviointineuvoston on tarkoitus käynnistää toimintansa 1.1.2016. Valtioneuvoston asetuksessa lainsäädännön arviointineuvostosta säädettäisiin muun muassa arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, nimittämisestä ja toiminnasta.

Suomen Kuntaliitto lausuu seuraavaa:

Kuntaliitto kannattaa, että Valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustetaan it-senäinen ja riippumaton lainsäädännön arviointineuvosto. Kuntaliitto pitää tärkeänä lainsäädännön vaikutusten arvioinnin parantamista ja lainvalmistelun laadun kehittämistä. Lainvalmistelussa liian kiireellisen aikataulun ja vähäisten resurssien vuoksi vaikutuksia arvioidaan puutteellisesti tai ne puuttuvat koko-naan. Tämä on osaltaan johtanut kuntien talouden ahdinkoon ja julkisen talouden epätasapainoon. Reaalimaailmaa enemmän vastaavien vaikutusarviointien myötä saataisiin yhteiskunnallisia säästöjä.

 

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että arviointineuvoston toimialaan kuuluu vaikutuk-set kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin. Julkisen talouden suunnitelma ja uuden kuntalain kuntatalousohjelma edellyttää nykyistä parempia vaikutusarviointeja. Arviointijaosto täydentäisi yleisenä vaikutusarviointien valvojana kokonaisuutta, jossa oma roolinsa on kuntatalousohjelmalla ja Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnalla.

 

Kuntaliiton näkemyksen mukaan arviointineuvoston tulisi myös oma-aloitteisesti ottaa hallituksen esitysluonnoksia arvioitavakseen. Näin arviointineuvosto arviointikohteet eivät olisi vain kansliapäällikkökokouksen esitysten varassa. Arviointijaosto voisi oman asiantuntemuksensa ja harkintansa perusteella ottaa arvioitavakseen muitakin yhteiskunnallisesti tärkeitä säädösesityksiä.

Lisäksi Kuntaliitto pitää tärkeänä, että arviointineuvosto arvioi yksittäisten hallituksen esityksen vaikutusarviointien lisäksi myös valmisteluprosesseja ja tekee niihin liittyviä parannusehdotuksia. Kuntia koskevan lainsäädännön sisällön kehittämisessä edellytetään jatkossa entistä enemmän ministeriöiden sektorirajat ylittävää valmistelua, sillä sääntelyn kohteena ovat yhteiskunnallisesti laajat ja ilkeät ongelmat. Yhteistyö ja vuoropuhelu jo valmisteluvaiheessa kuntien kanssa parantaa lainsäädännön ja vaikutusarviointien laatua.

 

Kuntaliiton näkemyksen mukaan arviointineuvoston kokoonpanon asiantuntemuksesta on esityksessä liian väljä muotoilu. Arviointineuvoston jäsenet pitäisi nimittää pelkästään ammatillisilla kriteereillä, mikä ilmeisesti onkin tarkoitus. Jokaisen arviointineuvoston jäsenen tulisi siten edustaa joko hyvää lainvalmistelun tai vaikutusarviointien eri sektoreiden tuntemusta.

Kuntaliitto on huolissaan siitä, pystyykö arviointineuvosto täyttämään sille asetettuja tavoitteita suunniteltujen resurssien puitteissa. Ensi vaiheessa neuvostolle ollaan palkkaamassa vain kahta sihteeriä. Lainsäädännön laadun parantaminen edellyttää, että arviointineuvosto voi ottaa käsiteltäväkseen useita hallituksen esitysluonnoksia samanaikaisesti.

 

Asetusluonnoksen 6 §:n mukaan lausunnot tulisivat julkiseksi, kun hallituksen esitys on annettu tai kun on selvää, ettei hallitus anna esitystä eduskunnalle. Tämä on poikkeus viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesta asian julkiseksi tulemisen ajankohdasta, josta ei voi säätää asetuksella.

 

Ehdotettuun valtioneuvoston ohjesäännön 30 a §:n 2 momenttiin Kuntaliitto ehdottaa lisäystä. Varsinaisen hallituksen esityksen lisäksi arviointineuvostolle tulisi toimittaa arvioinnin suorittamisen edellyttämä muu valmisteluaineisto.

 

Helsingissä 16.11.2015

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja

Sini Sallinen, erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.