Maa- ja metsätalousministeriö 11.4.2016, Dnro203/03/2016, Tarja Hartikainen

Luonnokset eläinlääkärin pätevyysvaatimuksiin liittyvistä asetusmuutoksista

Maa- ja  metsätalousministeriössä  on valmisteltu  asetusmuutoksia  liittyen muissa  EU-maissa tai EU: n ulkopuolisissa maissa tutkintonsa suorittaneiden eläinlääkärien oikeuteen harjoittaa ammattiaan Suomessa. Muutoksen taustalla on erityisesti Helsingin yliopiston lisäopintoihin valmistelemat muutokset, joilla lisäkoulutuksesta aletaan periä maksuja ja toisaalta eriytetään koulutusta  praktiikka-  ja  virkatehtävien  osalta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 § koskee harjoittelua ja kuulustelua. Asetuksessa ehdotetaan elintarvikehygienian käytännön harjoittelua muutettavaksi elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden käytännön harjoitteluksi. Ympäristöterveyden käsitettä ei ole asetuksessa mitenkään avattu ja koska se tuntuu edelleen yleisesti olevan aika epämääräisesti määritelty, on asetuksessa syytä käyttää samaa sanamuotoa kuin aikaisemminkin eli

"...potilastyön arvi­ oinnin sekä Elintarviketurvallisuusviraston määräämän elintarvikehygienian käytännön harjoit­ telun".  Asetusluonnoksen perusteella harjoittelu painottuu sisällöltään edelleen praktiikkaan ja elintarvikehygieniaan. Valvira ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvaa ympäristöterveydenhuoltoa eikä muistiosta näy minkä tahojen kanssa ympäristöterveyden si­ sällöstä on keskusteltu.

Kuntaliitto  pitää  kannatettavana,  että  harjoittelun  suorituspaikasta  ei säädetä asetuksella.

Kolmansista maista tulevilta eläinlääkäreiltä  vaadittaviin  lisäopintoihin  on tulossa joustoa  si­ ten, että he voivat suorittaa tutkinnon pelkästään yksityissektorilla toimimista varten. Monet kunnaneläinlääkärit tekevät myös pelkästään praktiikkaa ja Kuntaliitto ei pidä tarkoituksen­ mukaisena, että eläinlääkärit asetettaisiin näin eriarvoiseen  asemaan  keskenään.  Kunnan tuli­ si olla mahdollista palkata praktiikkaan eläinlääkäri samoilla vaatimuksilla, jotka on asetettu yksityispraktiikassa toimivalle eläinlääkärille. Asetusluonnoksessa ei ole esitetty arviota siitä, miten tämä tulee vaikuttamaan kunnaneläinlääkärien saatavuuteen. Ulkomailta tulleet eläin­ lääkärit  ovat  olleet  suuri  helpotus  kunnan virkojen täyttämisessä.

Suuri muutos on myös lisäopintojen muuttuminen  maksulliseksi, joka  on ymmärrettävää  vii­ me  aikoina  toteutettujen  määrärahaleikkausten  ja  lakimuutosten  myötä.

Ritva Laine
johtaja
Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys 

tags