Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 3.6.2015, dnro 888/03/2015, Maini Väisänen

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta ja luonnon suojelulain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan säädettäväksi laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lailla annettaisiin täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 toimeenpanemiseksi. Lakiin siirrettäisiin myös nykyisen luonnonsuojelulain säännökset vierasperäisten lajien leviämisen rajoittamisesta. Esitykseen sisältyy tämän vuoksi myös ehdotus laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta.

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa lakiluonnoksesta 4.6.2015 mennessä. Liikennevirasto on pyytänyt lausuntoa ohjeluonnoksesta Vesihuoltoverkot ja maantiet 22.5.2015, sekä sopimusmallista 22.5.2015. Lausunnot on pyydetty toimittamaan ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi 15.6.2015 mennessä.

Kuntaliitto pitää vieraslajien torjuntaa tärkeänä luontomme monimuotoisuuden säilyttämisessä. Säännösten kokoaminen yhteen lakiin on myös hyvä asia. Kuntien omistuksessa on paljon kiinteistöjä, kuten yleisiä alueita, katualueita ja tontteja. Alueiden tarkkailu ja vieraslajien torjunta vaativat resursseja. Varsinkin pienemmillä kunnilla torjuttavaa aluetta saattaa olla paljon ja käytettävät resurssit hyvin vähäiset.

Kuntien kannalta on tärkeää, että seurantajärjestelmän levinneisyystietojen keräämisestä ja kiinteistöjen vieraslajien torjunnasta ei aiheudu kunnille kohtuuttomia kustannuksia. Ylimääräiset kustannukset esitetään katetavaksi valtionosuuksilla.    

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja,
alueet ja yhdyskunnat  

Maini Väisänen
yhdyskuntatekniikan asiantuntija

tags