Maa- ja metsätalousvaliokunta, Dnro 132/90/2015, 26.1.2015, Tarja Hartikainen

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eläimistä saatavista sivutuotteista ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Kuntaliitto pitää erittäin ongelmallisena sitä, että esityksessä lisätään lakitasolla kunnaneläinlääkärille säädettyjä tehtäviä. Lakiesitys on ristiriidassa rakennepoliittisen ohjelman kanssa, jonka mukaan kunnalle säädettyjä velvoitteita tulisi aidosti pyrkiä vähentämään eikä lisäämään.

Tavoitteena sivutuotelaissa on selkeyttää sääntelyä ja karsia viranomaisten päällekkäistä toimivaltaa. Tämä on esitetty toteutettavaksi siten, että aikaisemmin AVI:lle kuuluneet hyväksymis- ja rekisteröintivelvoitteet sekä valvontavastuu on keskitetty uudessa esityksessä kunnaneläinlääkärille. Joillakin seuduilla esim. Turussa, lakiluonnos aiheuttaa kunnille selkeästi tarvetta lisähenkilöstön rekrytointiin. Kuntaliitto kysyi kuntien eläinlääkinnästä vastaavilta kommentteja sivutuotelain valvonnasta ja yli 90 % vastaajista vastusti sivutuotelaissa kunnaneläinlääkärille lisättäviä valvontavelvoitteita.

Erittäin ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että Evira valmistelee ja hyväksyy valvontasuunnitelman, jonka mukaan kunnaneläinlääkärin on tehtävä valvontaa. Kunnat eivät pääsääntöisesti ole pystyneet toteuttamaan Eviran valvontasuunnitelmille asetettuja tavoitteita tarkastustiheyksistä. Kuntaliitto ei näe tarkoituksenmukaisena sitä, että valtion viranomainen valmistelee ja päättää kunnan viranhaltijaa sitovasta valvontasuunnitelmasta.

Kuntiin on perustettu viimevuosina ns. valvontaeläinlääkärin virkoja, joihin on palkattu eläinlääkäreitä tekemään valtion toimeksiantotehtäviä (eläinsuojelu- että eläintautivalvontaa).   Koska kyseessä on valtion vastuulle kuuluva tehtävä, valtion tulisi maksaa korvaukset kunnaneläinlääkärin työstä. Aluehallintovirasto ei ole valitettavasti korvannut kunnille kaikkia valvonnasta aiheutuneita kustannuksia. Myös käytössä olevasta laskutus- ja raportointimenettely on kaikille osapuolille työläs ja sekava.

Valtion tulisi ottaa nämä selkeästi valtion vastuulle kuuluvat tehtävät hoidettavakseen ja valvonta tulisi organisoida selkeästi valtion omana valvontana niin että sillä ei rasiteta kunnaneläinlääkäreitä.

Lakiluonnoksessa mahdollistetaan valtuutettujen tarkastajien käyttäminen. Kuntaliitto kannattaisi valtuutettujen tarkastajien käytön lisäämistä sen sijaan että lisättäisiin kunnaneläinlääkäreiden valvontavelvoitetta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveydenhuolto

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!