Maa- ja metsätalousministeriölle 4.5.2015, Dnro 799/03/2015, Tarja Hartikainen

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Kuntaliitto pitää ammattipätevyyden tunnistamista koskevan direktiivin täytäntöönpanaan liittyen valmisteltua lakimuutosta eläinlääkärinammatinharjoittamisesta  kannatettavana. Laki­muutos helpottanee muualla EU-maissa valmistuneiden eläinlääkäreiden laillistamista Suomessa ja siten se voi lisätä eläinlääkäritarjontaa.

Kunnan velvoitteet eläinlääkintähuollon pal­veluiden ja siihen liittyvän valvonnan järjestämisessä ovat Suomessa poikkeuksellisen laajat verrattuna muihin maihin. Eläinlääkärien tarjonnan lisääntyminen helpottanee kunnaneläin­ lääkärin virkojen täyttämistä eri puolilla Suomea. Suomessa noin kolmasosa laillistetuista eläinlääkäreistä on kuntien palveluksessa.

Lakia ajantasaistetaan myös sähköisen hälytysjärjestelmän osalta, jolloin yhdessä jäsenmaas­sa tehty hälytys välittyisi hälytysjärjestelmän kautta kaikkiin jäsenmaihin. Kantelumenettelyä esitetään kevennettäväksi, Evira ja aluehallintovirasto käsittelisivät jatkossa kanteluja vain siinä laajuudessa kuin se on valvonnan kannalta perustelu. Kanteluiden määrä on lisääntynyt ja vain harvat kantelut johtavat lopulta toimenpiteisiin. Lakiin esitetään lisättäväksi säännök­set huomautuksen antamisesta tai pyynnöstä "kiinnittää huomiota asianmukaiseen ammatti­ toimintaan". Kuntaliitto kannattaa näitä esityksiä.

Tiedot eläinlääkärinammatinharjoittamisoikeudesta  ovat julkisen tietopalvelun perustamisen myötä kaikkien saatavilla, jolloin myös painetusta eläinlääkäriluettelosta voidaan luopua.  

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja
Alueet ja yhdyskunnat
 
Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveydenhuolto

tags