Ympäristöministeriölle Dnro 2011/03/2015, Miira Riipinen 9.12.2015

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain (527/2014) 21 § ja 209 § muuttamisesta

Ympäristöministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain 21 § ja 209 § muuttamisesta. Muutoksilla ympäristöluvan edellyttämien vesistötutkimusten kansallisesta hyväksymismenettelystä luovuttaisiin. Ympäristönsuojelulakiin jätettäisiin edelleen yleisen laatu- ja menettelyvaatimukset mittausten ja tutkimusten suorittamiselle sekä näitä koskeva asetuksenantovaltuutus lukuun ottamatta toimijoiden hyväksymismenettelyn yksilöintiä.  

Kuntaliiton lausunto

Kuntaliitto pitää tarkoituksenmukaisena luopua Suomen ympäristökeskuksen hyväksymismenettelystä sikäli kuin se edistää vesistötutkimusalan toimijoiden tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota palvelujaan myös lupatarkkailutehtäviin. Samalla tulee kuitenkin huolehtia, että käytössä olevien sertifikaattien myöntämiseen on tarjolla riittävästi luotettavia ja riippumattomia palveluntarjoajia.

Toiminnanharjoittajan, valvovan viranomaisen ja muiden asianosaisten edun kannalta on tärkeää, että ympäristönsuojelulaissa säilytetään edelleen vähintäänkin nykyiset yleiset laatu- ja menettelyvaatimukset mittausten ja tutkimusten suorittamiselle sekä näytteenottomenetelmiä ja laadunvarmistusta koskeva asetuksenantovaltuutus. Viranomaisen näkökulmasta ja siten myös toimijoiden tasapuolisen kohtelun takaamiseksi nykyinen lain 209 § kaipaa yksilöintiä. Vähintäänkin pätevästi -sana tulisi yksilöidä.

Luotettavan seurannan ja siten toiminnan vesistövaikutusten arvioinnin kannalta ja kokonaisuudessaan viranomaistoiminnan sujuvuuden lisäämiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää, että myös ympäristölupahakemuksen ja tarkkailusuunnitelman tekijälle asetettaisiin yksiselitteiset pätevyysvaatimukset ja sisällölle laatuvaatimukset.

SUOMEN KUNTALIITTO
Alueet ja yhdyskunnat

Jarkko Huovinen
kehityspäällikkö

Miira Riipinen                   
ympäristöpäällikkö 

tags