Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 23.6.2015, Dno 1088/03/2015, Päivi Koivuranta-Vaara

Luonnos velvoitevarastointiasetuksen muuttamiseksi

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksestaan valtioneuvoston asetukseksi velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamiseksi.

Velvoite- ja varmuusvarastointia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus on suunnitteilla. Huoltovarmuuskeskuksen velvoite- ja varmuusvarastointia koskeva esiselvitys on vastikään valmistunut. Lausunnolla oleva asetusluonnos on tarkoitus saada voimaan nopeasti, jotta säädökset vastaisivat lääkealan toimintaympäristössä tapahtunutta kehitystä. Asetuksen muutokset perustuvat Fimean tekemiin ehdotuksiin.

Asetusluonnoksessa esitetään varastointivelvoitteen järjestämiseen nykyisiä käytäntöjä joustavoittavia muutoksia, joilla ei ole vaikutuksia potilasturvallisuuteen eikä huoltovarmuuteen. Terveydenhuollon toimintayksiköille esitetään mahdollisuutta hakea vapautusta varastointivelvoitteesta tapauksissa, joissa vapautus ei vaaranna valmisteen huoltovarmuutta maassamme. Tämä voisi tulla kyseeseen esim. yksitäisten potilaiden hoitoon käytetyn kalliin syöpälääkkeen kohdalla.

Kuntaliitto katsoo, että asetusmuutos on tarpeellinen eikä sillä ole luonnokseen muutosehdotuksia.

SUOMEN KUNTALIITTO

Päivi Koivuranta-Vaara
hallintoylilääkäri

Anu Nemlander
erityisasiantuntija
tieto- ja taloustiimin esimies 

tags