Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Dnro 614/03/2015, 8.4.2015, Tarja Hartikainen

Ohje Oiva - valvontatietojen julkistamisjärjestelmästä

Ohjeessa kuvataan ja ohjataan valvontatietojen julkistamisjärjestelmää, ohje on suunnattu pääasiassa kunnan elintarvikevalvontaviranomaisille. On tärkeää että siinä on nostettu esille, että ohje ei ole oikeudelliselta luonteeltaan viranomaisia sitova ja lainaukset lainsäädännöstä on erotettu selkeästi kursiivilla. Usein ohjeet koetaan kunnissa lain tasaisena normina, mistä tässä ei ole kysymys.

Oiva-ohjeet on koettu kunnissa tarpeellisina ja valtakunnallisesti valvontaa yhtenäistävinä. Ohjeessa annetaan yksityiskohtaisia toimintaohjeita. Ohjeessa annetaan myös valvontaviran­omaiselle tarkastuspöytäkirjojen toimittamisesta ja uusintatarkastusten suorittamisesta aikarajoja, joiden noudattamisessa kuntien valvontaviranomaisilla  saattaa olla ongelmia erityisesti loma-aikoina ja sairauspoissaolojen takia. Nämä aikarajat eivät tule lainsäädännöstä ja niitä tulee todellakin pitää vain ohjeellisina. Etenkin kun ohjeen mukainen uusintatarkastus ei ole vain havaitun epäkohdan korjaamiseksi tehty tarkastus, vaan samalla edellytetään tarkastet­ tavaksi muitakin kokonaisuuksia siten, että Oiva-raportti koostuu vähintään neljästä asiako­ konaisuudesta.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että ohjeessa nostetaan selkeästi esiin tarkastuksen maksullisuus . Ohjeessa mainitaan että "tarkastuskäynnit ovat valvontasuunnitelman mukaisia maksullisia tarkastuksia". Uusintatarkastukset eivät ole valvontasuunnitelman  mukaisia tarkastuksia, mutta ohjeessa tulisi tuoda selkeästi esiin, että myös uusintatarkastukset ovat maksullisia tarkastuksia. Oiva-tarkastusten yhteydessä voidaan tehdä myös muuta valvontaa (esim .projekteja).

On tärkeää, että ohjeessa on annettu myös toimintaohjeet virheellisten Oiva-raporttien kor­jaamiseksi.

Oiva-arviointiasteikko  on hyvin perusteltu ja tulosten julkistaminen  on lisännyt viranomaisval­ vonnan  näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ohjeluonnoksesta. Valvontaa tekevät kuntien elin­tarvikevalvontaviranomaiset ovat paras taho kommentoimaan ohjetta ja sen soveltamista yksityiskohtaisemmin.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija

tags