Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 13.11.2015 Dnro 1930/03/2015, Jaakko Pekki

Selvitys vapaaehtoisten käyttöön liittyvästä lainsäädännöstä ja hallinnollisista järjestelyistä öljyntorjunnassa

Kuntaliitto näkee kolmannen sektorin toimijat ja vapaaehtoiset tärkeänä osana yhteiskunnan varautumista sekä merkittävänä osana täydentämässä häiriö- ja onnettomuustilanteissa viranomaisten voimavaroja. Vapaaehtoisia koskeva lainsäädäntö, säädökset ja käytännöt ovat kuitenkin usein epäselviä. Täten laadittava selvitys vapaaehtoisten käyttöön liittyvästä lainsäädännöstä ja hallinnollisista järjestelyistä öljyntorjunnassa on tarpeellinen ja auttaa osaltaan tuntemaan paremmin vapaaehtoisten käyttöön liittyvää lainsäädäntöä sekä selvitys osaltaan luo puitteet vapaaehtoisten  käyttämiseen liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamiselle.

Yleisiä huomioita

Kuntaliiton näkemyksen mukaisesti selvityksessä tulisi arvioida laajemmin missä määrin öljyntorjunnassa on kysymys mahdollisesti vaaralliseksi luokiteltavaksi työstä sekä käsitellä enemmän työturvallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia, vaikka selvityksessä viitataankin erilliseen SÖKÖ II -manuaalivihkoon. Tässä yhteydessä tulisi ottaa konkreettisesti kantaa mitä työturvallisuuslain (738/2002) 55§:n huolehtimisvelvollisuudella tässä kokonaisuudessa tarkoitetaan.

"Milloin työpaikalla henkilö, jonka työhön ei muutoin sovelleta tätä lakia, tekee työnantajan kanssa tekemänsä muun sopimuksen kuin työ- tai toimeksiantosopimuksen perusteella taikka olematta työnantajaan virka- tai muussa siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa samaa tai samankaltaista työtä kuin työpaikan työntekijät, työnantajan on soveltuvin osin huolehdittava siitä, että kyseisen henkilön turvallisuudelle tai terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa hänen työpaikalla ollessaan. Vastaavasti hänen on noudatettava työtä ja työpaikkaa koskevia turvallisuusohjeita sekä käytettävä hänen käyttöönsä annettuja henkilönsuojaimia ja  apuvälineitä."

 

Selvityksen kohta 4.

Kohdassa 4. voitaisiin korostaa, että vaikka vapaaehtoiset rekisteröidään vapaaehtoisten ylläpitämässä perustamiskeskuksessa, varsinaisen hyväksynnän vapaaehtoiseksi tekee torjuntaviranomainen. Tällöin tulee perustamiskeskuksen ja torjuntaviranomaisen välil sopia käytännön järjestelyistä,  kuten hyväksymisjärjestelyistä, vapaaehtoisille annettavasta perehdytyksestä sekä työturvallisuuskoulutuksesta.

Selvityksen kohta 5.

Kohdassa mainitaan, että:

Toiminnassa säilyy kuitenkin palkkiosta ja viranomaisen työnjohdosta huolimatta vahva vapaaehtoisuuden elementti, eikä vapaaehtoisten ja torjuntatöitä johtavan viranomaisen välille muodostuva suhde ole työsuhde. 

Työsuhde solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräajaksi, mutta vapaaehtoinen on vapaa lopettamaan toiminnan haluamaan ajankohtana ilman seuraamuksia. Vapaaehtoisen päättäessä lopettaa toiminnan viranomainen ei voi vaatia vapaaehtoista jatkamaan tehtävässä vedoten sopimukseen."Toiminnassa säilyy kuitenkin palkkiosta ja viranomaisen työnjohdosta huolimatta vahva vapaaehtoisuuden elementti, eikä vapaaehtoisten ja torjuntatöitä johtavan viranomaisen välille muodostuva suhde ole työsuhde. Työsuhde solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräajaksi, mutta vapaaehtoinen on vapaa lopettamaan toiminnan haluamaan ajankohtana ilman seuraamuksia. Vapaaehtoisen päättäessä lopettaa toiminnan viranomainen ei voi vaatia vapaaehtoista jatkamaan tehtävässä vedoten sopimukseen."

 

Kyseisessä kohtaa ei tulisi käyttää termiä "työsuhde solmitaan", vaan tämä termi tulisi korvata muulla termillä kuin työsuhteen solmiminen, koska tosiasiallisesti kyseessä ei ole työsuhteen solmiminen.

 

Lisäksi kohdassa tulisi ottaa huomioon, että mikäli henkilö on määrätty pelastuslain (379/2011) 37 §:n perusteella avustamaan pelastustoiminnassa, ei hänellä ole ilman pätevää syytä oikeutta kieltäytyä tehtävästä eikä hän saa lähteä palo- tai onnettomuuspaikalta, ennen kuin pelastustoiminnan johtaja on antanut siihen luvan.

 

Selvityksen kohta 6.2

Kuntaliitto yhtyy Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -hankkeen hallinnollisten asioiden työryhmän esittämiin palkkiomallin mietinnän lähtökohtiin:

  1. viranomaisten ja järjestöjen henkilöstö- ja taloushallinnon mahdollisimman vähäinen kuormittuminen
  2. yhdenmukaisuus ja kirjanpidollinen selkeys
  3. maksettavan palkkion ja korvauksen verottomuus
  4. korvauksen kohtuullisuus

Selvityksessä mukana olleet henkilöpalkkioesimerkit vs. järjestöpalkkio Vapepan alueorganisaatiolle kokoontumiseen johtaneesta hälytystehtävästä ovat melko suuria suhteessa jälkimmäiseen.

Selvityksen liitteenä oleva öljyntorjunnan ilmoittautumiskortti

Kortissa tulisi olla maininta vapaaehtoisen sitoutumisesta myös vapaaehtoisen vaitiolovelvollisuuteen öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) 34 § mukaisesti.

 

Selvityksen lopussa olisi voinut olla jatkotoimenpide-ehdotukset kirjoitettuna ja nyt niiden puuttuessa, jää moni kysymys aika avoimeksi.

tags