Onnettomuustutkintakeskukselle, Dnro 663/03/2015, J. Rahikainen ja H. Luukkonen 9.4.2015

Tutkintaselosteiden B2/2007Y ja S2/2010Y turvallisuussuositusten toteutumisen seuranta

Onnettomuustutkintakeskus seuraa antamiensa turvallisuussuositusten toteutumista ja on tästä syystä pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lyhyttä selvitystä tutkintaselosteis­sa 82/2007Y ja 52/2010Y annettujen suosituksien toteutumisesta.

Tutkintaselosteen B2/2007Y Puhdistetun jäteveden joutuminen talousvesi­-verkostoon Nokialla 28.-30.11.2007 suositus 51

Suositus kuuluu seuraavasti:

 

"Kuntaliiton tulisi yhdessä Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen ja muiden alalla toimivi­ en yhteisöjen ja viranomaisten kanssa kehittää, julkaista ja viedä käytäntöön toimin­ tamalli tai hyvä käytäntö, jonka avulla vesi- ja viemärilaitosten toiminta voitaisiin organisoida suunnitelmalliseksi ja  riskejä jatkuvasti  arvioivaksi."

 

Kehittämistyötä on tehty runsaasti, mutta suosituksen toteutus on hieman kesken. Vesihuoltolain  (119/2001)  1.9.2014 muutos selkeytti vesihuoltolaitoksen  vastuuta palveluiden jatkuvuuden turvaamisesta  häiriötilanteissa. Laki velvoittaa vesihuoltolaitokset laatimaan suunnitelman häiriötilanteisiin varautumisesta vuoden 2016 loppuun mennessä.

Vesihuoltopoolin koordinoimana on käynnistetty projekti, jossa  laaditaan vesihuolto­ laitoksille opas häiriötilanteisiin varautumisesta, joka valmistuu 2015 loppuun mennessä. Hallitusohjelmaan sisältynyt ja sosiaali- ja terveysministeriön johdolla valmis­ teltu talousveden turvallisuussuunnitelma  on lähes valmis.

 

Verkkopohjaiset  työkalut talousveden laadun sekä viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen riskienhallintaan tulevat vesihuoltolaitosten  käyttöön vuonna 2015. Kuntaliitto on mukana kyseisissä kehittämishankkeissa.

Tutkintaselosteen B2/2007Y Puhdistetun jäteveden joutuminen talousvesi­ verkostoon Nokialla 28.-30.11.2007 suositus 54

Suositus kuuluu seuraavasti:

"Sisäasiainministeriön tulisi yhdessä muiden toimijoiden kanssa huolehtia siitä, että säädökset ja ohjeet ajantasaistetaan siten, että kuntien varautuminen  kattaa sau­ mattomasti tilanteet  myös normaaliaikojen  häiriötilanteista  poikkeusoloihin."

 

Kuntaliitto on aiemmin todennut, että Kuntaliitolla on merkittävä rooli kuntien varau­tumisen ohjaamisessa. Suosituksen toteutus on kesken, mutta edennyt. Kuntaliitto ja Huoltovarmuuskeskus ovat yhdessä käynnistäneet Kuntien jatkuvuudenhallinta­ -projektin, jonka tavoitteena on tukea sekä kehittää kuntien ja  kuntakonsernien toi­ mijoiden kykyä varmistaa tehtäviensä  mahdollisimman hyvä hoitaminen ja  palvelui­den toimintavarmuus  kaikissa tilanteissa.

 

Projektin aikana laaditaan kunnille ja  näihin liittyville kriittisille palvelu- sekä toimin­toketjuille jatkuvuudenhallinnan  kokonaiskonsepti sisältäen kunnille maksuttomat yhtenäiset toimintamallit ja työkalut, joita  nämä voivat soveltaa tarpeidensa  mukai­ sesti omassa toiminnassaan. Myös vesihuollon riskienhallinnan ja varautumisen si­ tomista kiinteästi kunnan varautumisen kokonaisuuteen tuetaan projektin yhteydes­ sä. Projekti valmistuu vuoden 2016 aikana.

Tutkintaselosteen S2/2010Y Heinä-elokuun 2010 rajuilmat suositus SOS

Suositus kuuluu seuraavasti:

"Suomen Kuntaliiton tulisi kehittää yhdessä pelastuslaitosten, aluehallintovirastojen  ja Hätäkeskuslaitoksen kanssa kuntien häiriötilannejohtamista  (mukaan lukien kunti­ en avainhenkilöiden  hälyttämismenettelyt)  ja  onnettomuusviestinnän  menettelyjä."

 

Suomen Kuntaliitto toteaa, että suosituksen toteutus on kesken. Kuntaliitto on omal­ta osaltaan mm. edistänyt Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristön oh­jeen "Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta  kunnassa" sekä pelastusopiston ohjeen "Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön" -julkaisua. Li­säksi Kuntaliitto on lähettänyt kesäkuussa 2012 kunnille yleiskirjeen, jossa on käsi­ telty suosituksessa mainittuja asioita.

 

Kuntaliitto on tiivistänyt yhteistyötään pelastuslaitosten kanssa työryhmän muodos­sa, jonka yhtenä tehtävänä on edesauttaa pelastuslaitoksia kuntien varautumisen ja häiriötilannejohtamisen tukemisessa. Työryhmä tuottaa erilaisiin toimintaympäristöi­hin sopivia malleja ja materiaaleja kuntien varautumisen tukemisesta. Lisäksi Kunta­liitto on aloittanut syksyllä 2014 yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa KUJA-hankkeen, jossa pyritään luomaan toimintamalleja kuntien jatkuvuudenhallinnan tukemiseen. Nämä työt ovat vielä kesken.