Lausunto valtiovarainministeriölle 1.6.2010, dnro 1818/90/2010, Juha Myllymäki

Aloite kuntalain 72 ja 86 §:n muuttamiseksi

​Kuntien harjoittamaa liiketoimintaa koskeva kuntalain muutos on parhaillaan valmistelussa. Valmistelua varten asetettu työryhmä luovuttaa ehdotuksensa ministerille 8.6.2010. Ehdotettavan muutoksen keskeinen sisältö on se, että kuntien ja kuntayhtymien tulee jatkossa järjestää kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettavaa toimintansa valtiontukisääntelyn edellyttämällä tavalla neutraalissa muodossa. Käytännössä kyseeseen tulee yhtiö- tai muu yksityisoikeudellinen yhteisömuoto tai säätiö.

Muutoksella on yhteys kuntalain kuntakonsernia koskeviin säännöksiin. Kuntien ja kuntayhtymien määräysvaltaan kuuluvien konserniyhteisöjen määrä tulee kuntalain tulevien muutosten myötä lisääntymään. Laadukkaan omistajaohjauksen ja konserniohjauksen merkitys kasvaa sekä kunnissa että kuntayhtymissä.

Kuntalain kuntakonsernia koskevat säännökset koskevat pääosin myös kuntayhtymiä. Poikkeuksen muodostaa kuntalain 25 a §, jossa määritellään konsernijohto ja konsernijohdon keskeiset tehtävät. Erityisesti nyt ajankohtaisen kuntalain muutoksen myötä olisi perusteltua, että jatkossa myös konsernijohtoa koskeva 25 a § olisi sovellettavissa kuntayhtymissä.

Samassa yhteydessä viittaamme julkishallinnon ja –talouden tilintarkastajat ry:n valtiovarainministeriölle tekemään aloitteeseen kunnan tilintarkastajan toimikaudesta. Aloitteessa on esitetty kuntalain 72 § muutettavaksi siten, että kunta voisi päättää toimikauden pituudesta. Kannatamme julkishallinnon ja –talouden tilintarkastajat ry:n aloitetta. Säännelty toimikausi ei ole välttämättä perusteltu tarkastustoiminnan kannalta. Tilintarkastajan kilpailuttaminen samanaikaisesti kaikissa maamme kunnissa, kuntayhtymissä ja useimmiten myös konserniyhteisöissä on käytännössä johtanut myös epäterveeseen kilpailuasetelmaan ja kymmeniin markkinaoikeustapauksiin.

Edellä mainituilla perusteilla esitämme kuntalain 86 §:n muuttamista siten, että kuntayhtymästä olisi soveltuvin osin voimassa myös, mitä kunnasta säädetään kuntalain 25 a §:ssä.

Esitämme myös kuntalain 72 §:n muuttamista siten, että tilintarkastajan toimikausi ei jatkossa olisi sidottu valtuuston toimikauteen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Nenonen
varatoimitusjohtaja

Kari Prättälä
lakiasiain johtaja