Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle15.6.2011, dnro 1987/90/2011, Erika Leinonen

Ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen 16 §n ja aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 8 §n muuttamisesta

Eduskunta on maaliskuussa 2011 hyväksynyt (EV /2010 vp) koulutusta koskevien lakien muutokset, joiden tarkoituksena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen keinovalikoimaa opiskelijoita koskevissa soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksissä. Lakimuutoksilla mm. mahdollistetaan rajatuissa tilanteissa opiskeluoikeuden peruuttaminen ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen tietyissä opinnoissa.

Lausuntopyynnön kohteena olivat asetusluonnos ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (811/1998) 16 §:n muuttamisesta sekä asetusluonnos ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (812/1998) 8 §:n muuttamisesta. Ammatillista koulutusta koskevassa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva 16 § ja pykälän otsikko.

Asetusluonnoksen keskeinen sisältö on opiskeluoikeuden peruuttamisen rajaaminen koskemaan humanistisella ja kasvatusalalla, tekniikan ja liikenteen alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla annettaviin asetuksessa tarkemmin määriteltyyn perustutkintoon johtavaan koulutukseen tai koulutusohjelmaan.

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun asetukseen ehdotetaan uutta 8 §, jossa säädettäisiin niistä koulutuksista, joihin sovellettaisiin opiskeluoikeuden peruuttamista koskevia ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 32 §:n säännöksiä. Opiskeluoikeuden peruuttamista sovellettaisiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 9 kohdan nojalla ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin valmistavaan koulutukseen vastaavilla aloilla kuin ammatillisessa koulutuksessa.

Suomen Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa ammatillista koulutusta koskevaan esitykseen. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesityksestä Kuntaliitto huomauttaa, että asetusluonnoksessa mainittuja ammatti- ja erikoisammattitutkintoja on kymmeniä ja asetuksen pitäminen ajan tasalla tulee olemaan työlästä jatkuvasti muuttuvien tutkintonimikkeiden ja uusien tutkintojen takia.

SUOMEN KUNTALIITTO

Erika Leinonen
lakimies

Maarit Kallio-Savela
erityisasiantuntija

tags