Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 12.9.2016, Dnro 750/03/2016, Jarkko Huovinen

Arviomuistio postilain muuttamisesta

​Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää sidosryhmien lausuntoja arviomuistiosta, johon on kirjattu vaihtoehtoja postilain muutostarpeista. Muutosten keskeinen peruste on kirjeiden, sanomalehtien ja aikakauslehtien jakelumäärien pieneminen ja siitä aiheutuvat kustannuspaineet postin toiminnassa. Keskeinen keinona kustannuspaineiden hillitsemiseksi on muistiossa nostettu esille yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä jakelu- ja keräilytiheydestä siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn.

Muistiossa kuvataan jakelu- ja keräilytiheyden muutoksesta johtuvan haitan olevan useimpien asiakasryhmien osalta pieni yleispalvelukirjeiden kohdalla. Muutoksen suurimmat kärsijät tulisivat todennäköisesti olemaan haja-asutusalueen ne sanomalehtien tilaajat, joille lehteä ei jaeta erillisessä aamujakelussa, vaan postin perusjakelun yhteydessä. Näillä alueilla yleispalveluvelvoitteen jakelutiheyden laskeminen kolmeen kertaan viikossa johtaisi tilanteeseen, jossa sanomalehtien viisipäiväistä jakelua olisi kohtuullisin kustannuksin vaikea järjestää.

Kuntaliitto katsoo, että palvelutason lasku olisi em. kohderyhmän osalta kohtuuton, varsinkin kun otetaan huomioon, että kapasiteetiltaan riittävän tehokkaan ja hinnaltaan edullisen laajakaistaverkon kattavuus ei useinkaan juuri näillä samoilla alueilla mahdollista helppokäyttöisten ja varmatoimisten digitaalisten vaihtoehtojen käyttöönottoa. Ensisijaisesti ratkaisua tulisikin hakea useiden toimijoiden kuljetustarpeita yhdistelevistä lähilogistiikkaratkaisuista.

Laajakaistayhteyksien kehittyminen ja myös iäkkäille henkilöille soveltuvien digilehtisovellusten kehittyminen voivat nopeastikin muuttaa tilannetta. 

SUOMEN KUNTALIITTO
Ritva Laine
Johtaja, Alueet ja yhdyskunnat  

Jarkko Huovinen
Kehityspäällikkö

tags