Eduskunnan ympäristövaliokunnalle, 9.10.2012, Laura Hassi, Dnro 3409/90/2012

Asiantuntijalausunto HE 95/2012 vp valtion talousarvioksi vuodelle 2013, asumisen edistäminen

Kuntaliitto on antanut lausunnon ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2013 pääluokka 35, asumisen edistämisen näkökulmasta.

Hallitus on sopinut vuoden 2013 budjettiesityksestä kansainvälisesti hyvin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Valtion viime kevään kehysvalmistelussa suoritettiin hallituksen toimesta uusia sopeutustoimia, joista iso osa kohdistuu kuntiin.  Hallituksen budjettiriihen päätökset noudattavat viime kevään budjettikehyksen päätöksiä lähes sellaisenaan. 
Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2013 on linjassa hallituksen asuntopoliittisen ohjelman tavoitteiden kanssa eikä heikennä ehdotettujen asuntopoliittisten toimenpiteiden toteuttamista olennaisilta osin.

Kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon suunnattu valtion rahoitus maksetaan Valtion asuntorahaston varoista, ja Valtion rahoitus- ja kehittämiskeskuksen valtuudet myötää korkotulilainoja vastaava tavoitteilta. Näin ollen rahoituksen osalta ohjelmaehdotuksen keskeisten tavoitteiden toteuttaminen on turvattu.

Talousarvioesityksen taustalla olevat odotukset asuntotuotannon tulevasta tasosta ovat varsin optimistiset. Esityksessä asuntorakentamisen kokonaistason uskotaan pysyvän vakaana ensi vuonna. Toimialan odotukset erityisesti vapaarahoitteisen asuntotuotannon tasosta ovat pessimistisemmät. Haettujen rakennuslupien määrä on lähtenyt laskuun, ja asuntorakennusten aloitusten odotetaan putoavan merkittävästi alkuvuonna 2013.

Suhdanneluontoisen tuen mahdollisuutta tulee harkita, jos tavoiteltuihin tuotantomääriin halutaan päästä.

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma valmistui viime keväänä ja siinä esitetyt toimenpiteet ovat osin käynnistyneet, osin käynnistymässä tulevalla budjettikaudella. Suuri osa toimenpiteistä jatkuu koko ohjelmakauden 2012-2015. Ohjelma sisältää sekä rakenteellista uudistustyötä että nopeampia interventioita erityisesti asuntotarjonnan lisäämiseksi.

Rakenteellisten edellytysten kehittäminen

Talousarvioesitys sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään puuttumaan asuinolojen rakenteellisten edellytysten kehittämiseen. Tavoitteena on, että toimintaympäristön muutoksissa myös asuntopolitiikkaa ohjaavat välineet pysyvät yhteiskunnallisessa kehityksessä mukana. Seuraavat toimenpiteen esitetään talousarvioesityksessä:

 • Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi
 • ARA-vuokra-asuntojen omakustannusvuokran, vuokrantasausjärjestelmän ja valvontakäytäntöjen arviointi
 • Korjaus- ja energia-avustusjärjestelmän vaikuttavuuden ja kohdentumisen arviointi

Korjaus- ja energia-avustusjärjestelmän saattaminen ajan tasalle vastaamaan nykyisen toimintaympäristön tarpeita on jäänyt ohjaus- ja tukijärjestelmien uudistamistyössä sivuun. Järjestelmän yksinkertaistaminen ja kuntien tarveharkinnan lisääminen ovat olleet esillä pitkään, mutta tarvittavaa resurssia ei kehittämiseen ole ohjattu. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että järjestelmän ajantasaistaminen pääsisi käyntiin tulevalla budjettikaudella.

Korjaus- ja energia-avustusten kokonaismääräraha on vaihdellut vuosittain, ja budjettiesityksen 50,5 miljoonaa euroa on aiempia vuosia merkittävästi alhaisempi. Korjausavustus jakautuu koko maahan ja pirstoutuu usein varsin pieniin avustuksiin.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan niukkenevien avustusmäärärahojen vaikuttavuus edellyttää korjausavustusjärjestelmän kehittämistä siten, että avustukset keskitetään muutamaan tärkeimpään avustusluokkaan ja järjestelmän monimutkaisuutta karsitaan merkittävästi. Kunnille tulisi sallia nykyistä suurempi harkinta avustusten kohdentamisessa, jotta paikalliset asuinolot tulisi huomioiduksi tehokkaasti. Korjausavustuksilla on paikallista merkitystä erityisesti ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa, ja tuen oikea kohdentuminen lisääntyisi täsmällisemmän kohdentamisen kautta.

Tonttitarjonnan lisääminen ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
Asuntotuotannon lisääminen suurimmilla kaupunkiseuduilla on talousarvioesityksen keskeisin keino yrityksessä vaikuttaa asuntomarkkinoiden epätasapainoon suurimmilla kaupunkiseuduilla, erityisesti Helsingin seudulla. Asuntotuotannon edellytyksiä pyritään tehostamaan erityisesti seudullisen asuntopolitiikan keinoin:

 • MAL-aiesopimusmenettely
 • Metropolipolitiikan kehittäminen

Kuntaliitto haluaa tuoda tässä yhteydessä esille, että asuntomarkkinoiden toimivuus tulevaisuudessa edellyttää monipuolista asuntotarjontaa. Siksi uustuotannossa tarvitaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja ja omistusasuntoja. Asuntotarjonnan monipuolisuus estää merkittävästi kielteistä alueellista eriytymiskehitystä ja kahtiajakautumista.

Sosiaaliset painopisteet asumisen edistämisessä

 • Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen jatkaminen ja kehitysvammaisten laitosasumisen purkaminen
 • Ikääntyvän väestön asumisen kehittäminen
 • Asuinalueiden kehittäminen, ml. segregaation ehkäisy

 

Talousarvioesityksessä oleva erityisryhmien investointiavustus on pysynyt edellisvuoden tasolla, mikä vastannee palveluasuntojen tuotannon tarvetta. 
Rahallisesti pienempien mutta asuntopoliittisesti tärkeiden projektiavustusten koordinointi on esisijassa asuinalueohjelman tehtävä. Lisäksi hissiavustusten käytön aktivoimiseksi on käynnistetty valtakunnallinen projekti, joka saa rahoitusta tulevan budjettikauden. Hanke kytkeytyy ikääntyvän väestön asumisen kehittämisohjelmaan.

SUOMEN KUNTALIITTO

Laura Hassi
Asiantuntija, asuminen

tags
Laura Hassi

Etunimi
Laura
Sukunimi
Hassi
Asiantuntija, asuntoasiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2264
Kännykkä
+358 50 562 7665
Vastuualueet
 • kuntien asumisen kehittäminen
 • kuntien palvelu asuntoasioissa
 • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö