Lausunto 31.3.2011, dnro 438/90/2011, Juha Kontkanen

Ehdotus laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista; työryhmän mietintö

Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista. Lisäksi muutettaisiin hankintalakia (348/2007), erityisalojen hankintalakia (349/2007) sekä markkinaoikeuslakia (1527/2001). Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön EU:n puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivi 2009/81/EY, jonka pääasiallisena tavoitteena on puolustus- ja turvallisuushankintojen avoimempi ja tehokkaampi rajat ylittävä kilpailutus Euroopassa. Yhteisten eurooppalaisten puolustus ja turvallisuusmateriaalimarkkinoiden avulla pyritään vahvistamaan Euroopan puolustuksenteollista ja teknologista perustaa. 

Ehdotettu laki ei muuttaisi hankintalain tai erityisalojen hankintalain soveltamisalaa. Se toisi laintasoisen sääntelyn piiriin sellaiset puolustus- ja turvallisuushankinnat, jotka tällä hetkellä ovat poissuljettuja hankintalaista sen 7 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan nojalla ja erityisalojen hankintalaista sen 17 §:n 1 momentin nojalla.

Suomen Kuntaliitto katsoo lakiehdotuksen tavoitteiden olevan kannatettavia ja niiden tuovan selvyyttä aiemmin kilpailutuksen piiristä poissuljettujen puolustus- ja turvallisuushankintojen osalta. Kuntaliitto kannattaa hankintojen avoimuuden lisäämistä myös tällä sektorilla.

Direktiivin 2009/81/EY kansallisessa voimaansaattamisessa on kaksi vaihtoehtoista toteuttamistapaa: muutetaan voimassa olevaa hankintalakia tai säädetään kokonaan erillinen puolustus- ja turvallisuushankintoja koskeva laki. 

Kuntaliitto kannattaa erillisen lain säätämistä puolustus- ja turvallisuushankinnoista, jolloin useammin sovellettavaksi tulevan yleisen hankintalain systematiikka ei monimutkaistu.

Kansalliset menettelyt

Puolustus- ja turvallisuushankinnat tulisi kilpailuttaa siten kuin laissa tarkemmin määrätään. Laissa sovellettavat kynnysarvot ovat samat kuin yleisessä hankintalaissa. Kilpailuttamisvelvoite koskisi EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja sekä eräitä puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääviä kansallisia hankintoja. Kansallisten hankinnat olisi ehdotuksen mukaan mahdollista kilpailuttaa joustavammin kuin direktiivin piiriin kuuluvat hankinnat.  

Kuntaliitto kannattaa lakiehdotuksessa esitettyjä joustavampia menettelyjä koskien kansallisten hankintojen kilpailuttamista, joka mahdollistaa tiettyjen erityisluonteisten hankintojen yksinkertaisemman kilpailuttamisprosessin.

Kuntien turvallisuushankinnat

Kuntien turvallisuustarkoituksiin tekemät hankinnat voivat vain poikkeuksellisesti täyttää lakiehdotuksen 1 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaisen arkaluonteisen tavaran, palvelun ja rakennusurakanmääritelmän edellytykset. Tällainen erityisluonteinen tilanne voisi aktualisoitua lähinnä vain silloin, kun kunnan tekemä hankinta sisältävää tietoja, jotka valtion turvallisuusviranomaisetovat valtion turvallisuuden vuoksi luokitelleet salassa pidettäviksi. Näitä hankintoja voisivat olla esimerkiksi kunnallisen tiedon- tai sähkönsiirtoverkon tai muun väestön toimeentulon kannalta keskeisen järjestelmän suojaamiseksi tehtävät hankinnat, kun kyseessä olevan verkon tai järjestelmän toimintakyky on myös valtion turvallisuuden vuoksi kriittinen ja tästä johtuen hankinta sisältää luokiteltuja tietoja.

Kuntien tekemien turvallisuushankintojen määrästä ja rahallisesta arvosta ei ole tarkkaa arviota, mutta on perusteltua olettaa, että nämä ovat vähäisiä. Kuntaliiton näkemyksen mukaan ehdotettu laki soveltuu kuntien tekemiin hankintoihin vain hyvin harvinaisissa ja erityisluonteisissa tilanteissa. Toisaalta tämä voi aiheuttaa myös tulkintaongelmia lain soveltamistilanteissa, jolloin voi syntyä epäselvyyttä siitä, milloin hankinnassa tulisi soveltaa ehdotettua lakia ja milloin yleistä hankintalakia. Edellä mainittu ongelma voi aktualisoitua erityisesti niin sanottujen sekamuotoisten hankintasopimusten yhteydessä, jolloin on tulkinnanvaraista mitä lakia tulisi soveltaa (hankintalaki, erityisalojen hankintalaki vai ehdotettu laki). Toisaalta lakiehdotuksen 6 §:n 3 momentin mukaan tällaisissa tulkinnanvaraisissa tilanteissa hankintayksikkö voisi halutessaan kilpailuttaa hankintansa hankintalain mukaisesti, joka lisää oikeusvarmuutta kuntien näkökulmasta.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan tulkinnanvarainen lain soveltamisala ei kuitenkaan muodostu suureksi ongelmaksi kuntien tekemien turvallisuushankintojen vähäisestä määrästä ja harvinaisluonteisuudesta johtuen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Arto Sulonen  
johtaja, lakiasiat yksikkö

Juha Kontkanen
hankinta-asiantuntija

 

Linkit:

tags